งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นสำคัญ เป็นโรคที่พบตั้งแต่แรกเกิด ต้องการการดูแลต่อเนื่องระยะยาว การดูแลรักษาที่สมบูรณ์จะช่วยลดอัตรา การเกิดทุพลภาพในระยะยาว โรงพยาบาลศิริราชมีความพร้อมในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นสำคัญ เป็นโรคที่พบตั้งแต่แรกเกิด ต้องการการดูแลต่อเนื่องระยะยาว การดูแลรักษาที่สมบูรณ์จะช่วยลดอัตรา การเกิดทุพลภาพในระยะยาว โรงพยาบาลศิริราชมีความพร้อมในการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประเด็นสำคัญ เป็นโรคที่พบตั้งแต่แรกเกิด ต้องการการดูแลต่อเนื่องระยะยาว การดูแลรักษาที่สมบูรณ์จะช่วยลดอัตรา การเกิดทุพลภาพในระยะยาว โรงพยาบาลศิริราชมีความพร้อมในการ ดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างครบวงจร

3 วัตถุประสงค์ ตามรอยกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วย ARM และ hirschsprung’s disease อย่าง ครบวงจร

4 ตัวชี้วัด หัวข้อเครื่องชี้วัดเป้าหมาย 1. Hypothermia ภาวะ Hypothermia อุณหภูมิ < 36 o c < 5% 2. อัตราการเกิดโรค แทรกซ้อน จากการถ่าย อุจจาระ อัตราการเกิดการระคายเคือง ของผิวหนังโดยรอบ colostomy และรูทวารหนัก มากกว่า ระดับ 2 < 20% 3. อัตราการเกิดโรค แทรกซ้อน ของแผลผ่าตัด อัตราการเกิดโรคแทรกซ้อน เป็นการติดเชื้อในระดับมี นัยสำคัญ ( มีหนอง มีแผล แยก ) < 15% 4. อัตราการเกิดโรค แทรกซ้อน ของระบบ ทางเดินหายใจ อัตราการเกิดโรคแทรกซ้อน ( atelectasia, Pneumonia ) < 5% 5. อัตราการควบคุม การ ขับถ่ายอุจจาระใน ระยะยาว อัตราการควบคุมการขับถ่าย อุจจาระได้ในระดับตั้งแต่ good ขึ้นไป > 80%

5 ทารกแรกเกิดที่ไม่มีรู ทวารหนัก หรือสงสัยลำไส้โป่งพอง แต่ กำเนิด Clinical tracer 72/8 ตะวันออก, 72/8 ตะวันตก, ICU อินทรสุขศรี, ห้องผ่าตัดศัลย์เด็ก 72/8 ตะวันออก ทารกแรกเกิด Transanal endorectal pull through, Colostomy, anoplasty ห้อง ผ่าตัด PSARP Closure colostomy ICU อินทรสุขศรี 72/8 ตะวันตก anorectal clinic Long term F/U แผนภาพแสดงการตามรอยขบวนการรักษา ARM และ Hirschsprung’s disease

6 สรุปตัวชี้วัด ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 49 – กันยายน 50 ทั้งหมด 102 ราย หัวข้อจำนวน รายที่ เกิด (49) คิดเป็น % (49) จำนวน รายที่ เกิด (50) คิด เป็น % (50) เป้าหม าย 1. Hypothermia5/23229/7911.39< 5% 2. อัตราการเกิดโรค แทรกซ้อน จากการถ่าย อุจจาระ 5/232211/7913.92< 20% 3. อัตราการเกิดโรค แทรกซ้อน ของแผลผ่าตัด 1/2341/791.27< 15% 4. อัตราการเกิดโรค แทรกซ้อน ของระบบ ทางเดินหายใจ 001/791.27< 5% 5. อัตราการควบคุม การ ขับถ่ายอุจจาระใน ระยะยาว 0000> 80%

7 สรุปตัวชี้วัด ตั้งแต่เดือน มกราคม – กันยายน 2550 ทั้งหมด 79 ราย หัวข้อจำนวนราย ที่เกิด ตัวชี้วัด คิด เป็น % เป้าหมาย 1. Hypothermia911.3 9 < 5% 2. อัตราการเกิดโรคแทรก ซ้อน จากการถ่ายอุจจาระ 1113.9 2 < 20% 3. อัตราการเกิดโรคแทรก ซ้อน ของแผลผ่าตัด 11.27< 15% 4. อัตราการเกิดโรคแทรก ซ้อน ของระบบทางเดินหายใจ 11.27< 5% 5. อัตราการควบคุมการ ขับถ่ายอุจจาระในระยะยาว > 80% อยู่ระหว่าง รวบรวมข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นสำคัญ เป็นโรคที่พบตั้งแต่แรกเกิด ต้องการการดูแลต่อเนื่องระยะยาว การดูแลรักษาที่สมบูรณ์จะช่วยลดอัตรา การเกิดทุพลภาพในระยะยาว โรงพยาบาลศิริราชมีความพร้อมในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google