งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การจัดการความรู้ : Share and Learn ประจำปี 2555” วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อผลงาน การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การจัดการความรู้ : Share and Learn ประจำปี 2555” วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อผลงาน การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การจัดการความรู้ : Share and Learn ประจำปี 2555” วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อผลงาน การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน ทางเดินหายใจ หอผู้ป่วย 5 ง เจ้าของผลงาน ทีมนำทางคลินิก โสต ศอ นาสิกวิทยา / มรกต ลิ้มวัฒนา / ไพพร แซ่เตีย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา / งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทผลงานตามพันธกิจ การบริการวิชาการและวิชาชีพ ความสำคัญ การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางเดินหายใจที่มี ประสิทธิภาพจะมีผลทำให้อัตราการรอดชีวิตและ คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น ทีมที่ให้การดูแล รักษาประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ความสามารถ ในการประเมินอาการผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและ รวดเร็วโดยมีแนวทางในการประเมินภาวะฉุกเฉิน ทางเดินหายใจที่เป็นมาตรฐานเดียวกันจะทำให้ ผู้ป่วยได้รับการรักษา ได้ทันท่วงทีและมีการเผ้า ระวังสังเกตอาการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ ช่วยให้ ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตสูง วิธีดำเนินการ (How to) กลุ่มทีมนำทางคลินิกโสต ศอ นาสิกวิทยาได้ร่วม ประชุมกัน เพื่อจัดทำมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ ฉุกเฉินทางเดินหายใจโดยมีแนวทางในการประเมินผู้ป่วยที่มี ภาวะฉุกเฉินทางเดินหายใจดังต่อไปนี้ อาการแสดง ทางคลินิก 0 12 1. ระดับการรู้สติปกติกระสับกระส่ายหมดสติ 2. เสียง Stridor ไม่มี Inspiratory stridorBiphasic stridor 3. Heart rate60 – 120 min120 – 140 / min  140 / min,  60 / min 4. Accessory muscle ไม่มีอาการจมูก บาน หรือหน้าอกบุ๋ม จมูกบาน หรือ Suprastemal retraction 1+ Intercostals andsubcostal retraction 5. Cyanosis ไม่มี หรือ O 2 sat on room air 95 – 100 % มีใน room air หรือ O 2 sat on room air  95 % มีขณะได้รับ O 2 หรือ O 2 sat  95 % ขณะ on O 2 หมายเหตุ : ถ้า Score ≥ 5 เป็นเวลานานกว่า 30 นาที ต้องให้การรักษาแบบภาวะฉุกเฉิน บันทึกข้อมูลตามอาการแสดงนำที่พบในแบบบันทึกการดูแลรักษา ผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางเดินหายใจ ให้การดูแลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยก่อนที่จะใส่ท่อช่วยหายใจ หรือเจาะคอตามแผนการรักษา ของแพทย์ ได้แก่ O2 Mask, ให้พ่นยา ฯลฯ ผลการดำเนินงาน มีมาตรฐานในการประเมินผู้ป่วยที่ มีภาวะฉุกเฉินทางเดินหายใจ เพื่อให้ ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว และปลอดภัยจากการเสียชีวิต ไม่มี ภาวะแทรกซ้อนจาการใส่ท่อช่วยหายใจ หรือเจาะคอ ปัจจัยที่ทำให้ประสบ ผลสำเร็จ 1. การทำงานเป็นทีมของผู้ปฏิบัติงานที่ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 2. การสื่อสาร / ประสานงานระหว่าง ผู้ปฏิบัติงานในทีมช่วยส่งเสริมให้มีการ ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมีการนำแนวทาง ลงไปสู่ การปฏิบัติให้ได้ผลในเวลาที่รวดเร็ว ข้อเสนอแนะ เนื่องจากเราไม่สามารถจะ พยากรณ์ล่วงหน้าได้ว่า ภาวะฉุกเฉิน ทางเดินหายใจ จะเกิดขึ้นเมื่อใด ดังนั้นบุคลากรที่เกี่ยวข้องควรมี เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินที่เป็น มาตรฐานเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วย ในการแก้ไขภาวะฉุกเฉินทางเดิน หายใจได้อย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ พยาบาล เฝ้าระวังและสังเกตอย่างใกล้ชิดประเมิน อาการแสดงนำของผู้ป่วยก่อนเกิดภาวะฉุกเฉินทางเดิน หายใจตามสภาพความรุนแรงทุก 15 นาที จนถึง 1 ชั่วโมงตามแนวทางปฏิบัติดั้งนี้ ผู้ป่วยที่มีอาการหายใจ ลำบาก รายงานแพทย์เมื่อค่า Score ≥ 5 เป็นเวลานานกว่า 30 นาที เพื่อให้การ ช่วยเหลือแก้ไขภาวะฉุกเฉินทางเดินหายใจ เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขภาวะฉุกเฉินทางเดินหายใจให้ อยู่ในที่ๆหยิบใช้ได้ง่ายและพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที ได้แก่ รถ Emergency / อุปกรณ์ให้ Oxygen ที่ครบชุด / Endotracheal tube / Tracheostomy tube / Defibrillator พร้อมใช้ใน 4 นาที / Set เจาะคอฉุกเฉิน


ดาวน์โหลด ppt “ การจัดการความรู้ : Share and Learn ประจำปี 2555” วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อผลงาน การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google