งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การหาความเที่ยงของการจำแนก ประเภท ผู้ป่วยด้วยระบบ IRR Testing ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริ ราช พ. ศ. 2546.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การหาความเที่ยงของการจำแนก ประเภท ผู้ป่วยด้วยระบบ IRR Testing ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริ ราช พ. ศ. 2546."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การหาความเที่ยงของการจำแนก ประเภท ผู้ป่วยด้วยระบบ IRR Testing ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริ ราช พ. ศ. 2546

2 การควบคุมระบบปฏิบัติการ การจำแนกประเภทผู้ป่วยในปัจจุบัน พยาบาลหัวหน้าเวร / หัวหน้าหอผู้ป่วยเป็น ผู้จำแนกประเภทผู้ป่วยเมื่อใกล้เวลา สิ้นสุดแต่ละเวร เพื่อ  ประเมินผล (Re-evaluation) การจัด อัตรากำลังในเวรที่ผ่านมา และ  คาดประมาณความต้องการบุคลากร ให้กับเวรถัดไป  ป้องกันความลำเอียงที่เกิดจากการให้ค่า การจำแนกที่สูงเกินความเป็นจริงเพื่อให้ ได้บุคลากรเพิ่มขึ้นในเวรตนเอง

3 การควบคุมระบบปฏิบัติการในปัจจุบัน ( ต่อ ) ward ส่งใบแจ้งจำนวนผู้ป่วยแต่ละ ประเภทให้ ผู้รับผิดชอบในระดับงานและฝ่ายการ พยาบาล ได้แก่ ผู้ช่วยหัวหน้างาน และ รองหัวหน้าฝ่าย ด้านการบริหาร

4 วัตถุประสงค์  กำหนดระบบและเกณฑ์การประเมิน ความเชื่อถือได้ของการจำแนกประเภท ผู้ป่วย  นำไปใช้ทดสอบความถูกต้องของการ จำแนกประเภทผู้ป่วยของผู้จำแนกในหอ ผู้ป่  เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการใช้ เครื่องมือจำแนกประเภทผู้ป่วยและ ความสามารถในการประเมินความ ต้องการการพยาบาลของผู้ป่วย

5 ขั้นตอนของระบบ IRR TESING ผู้ทำหน้าที่ IRR Tester มีคุณสมบัติดังนี้ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการ ดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนั้นๆเป็นอย่างดี มีความรู้ในการใช้เครื่องมือจำแนกประเภท ผู้ป่วยเป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติบทบาทของ IRR Tester ได้ ได้คะแนนทดสอบ IRR Score มากกว่า 80%

6 Peer Review ในช่วงเริ่มต้นระบบ โดย IRR Tester คือ คณะกรรมการ อัตรากำลังฯที่เป็นตัวแทนในงานนั้นๆ ทำ หน้าที่ Outer Rater Unit Rater คือ ผู้ช่วยหัวหน้างานด้าน บริหาร และหัวหน้าหอผู้ป่วยใน ward ที่ ถูกสุ่มเลือก จำนวน 20% ของ ward ทั้งหมด

7 วิธีการ Interactive Validation 1. สุ่มเลือกผู้ป่วยจำนวน 5 ราย 2. IRR-Tester จากภายนอกหน่วยงาน และ Unit Raters จำแนกประเภทผู้ป่วยทั้ง 5 รายที่สุ่มเลือกโดยใช้ เกณฑ์ของฝ่ายการพยาบาล ในการสังเกตครั้ง เดียวกัน  ผู้ประเมิน (IRR-Tester) ลงบันทึกจำนวนความ คลาดเคลื่อนของการจำแนกผู้ป่วยแต่ละราย ในส่วน ของตัวแปรเกณฑ์ที่มีการจำแนกไม่ตรงกัน ในแบบ บันทึกการประเมินค่าความเชื่อถือได้ในการจำแนก ประเภทผู้ป่วย หรือ Interrater Reliability (IRR)Record Sheet

8 วิธีการ ( ต่อ ) 4. 4. นำผลการประเมินไปหาค่าความคลาดเคลื่อนของ การจำแนกประเภทผู้ป่วย หรือ Error Coefficient(%) และ ค่าความเชื่อถือได้ หรือ Reliability Coefficient(%)  5. ผู้ประเมิน (IRR-Tester) สรุปปัญหา วางแผน แก้ไขปัญหาและลงบันทึกการติดตามผล รวมทั้ง ประเมินซ้ำจนกว่าค่าความเชื่อถือได้ของการจำแนก ประเภทผู้ป่วย จะเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 80 

9 การดำเนินงาน IRR Testing นัดหมาย Unit Rater จัดทำตารางสำหรับการทำ IRR Testing ในแต่ละหอผู้ป่วยที่สุ่มเลือก (20%) แจ้งวันที่จะทำการทดสอบล่วงหน้า ก่อนการประเมิน

10 เกณฑ์การประเมินผล  ค่าความคลาดเคลื่อน หรือ Error Coefficient(%) น้อยกว่า 20%  ค่าความเชื่อถือได้ หรือ Reliability Coefficient(%) มากกว่า 80%

11 การฝึกอบรม IRR Tester จุดประสงค์ของ IRR Testing วิธีการทำ IRR Testing การใช้แบบบันทึก IRR Score การกำหนดข้อผิดพลาด การให้ความรู้ / ทบทวนเมื่อทำการทดสอบ การให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นลายลักษณ์ อักษรเกี่ยวกับการ ทดสอบ

12 IRR Record Sheet


ดาวน์โหลด ppt การหาความเที่ยงของการจำแนก ประเภท ผู้ป่วยด้วยระบบ IRR Testing ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริ ราช พ. ศ. 2546.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google