งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง : ความน่าเชื่อถือของระดับ Serum PSA ในการตรวจหา มะเร็งต่อมลูกหมากเปรียบเทียบ กับผลการตรวจชิ้นเนื้อ ต่อมลูกหมาก ( PROSTATE BIOPSY)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง : ความน่าเชื่อถือของระดับ Serum PSA ในการตรวจหา มะเร็งต่อมลูกหมากเปรียบเทียบ กับผลการตรวจชิ้นเนื้อ ต่อมลูกหมาก ( PROSTATE BIOPSY)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง : ความน่าเชื่อถือของระดับ Serum PSA ในการตรวจหา มะเร็งต่อมลูกหมากเปรียบเทียบ กับผลการตรวจชิ้นเนื้อ ต่อมลูกหมาก ( PROSTATE BIOPSY)

2 หลักการและเหตุผล มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ ที่ 9 ในผู้ป่วยชายไทย ( จากงานสถิติสถาบัน มะเร็งแห่งชาติปี 2539) มะเร็งต่อมลูกหมากพบมากเป็นอันดับ 1 และเป็น สาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 3 ของผู้ป่วยชายที่ เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทั้งหมดในสหรัฐอมริกา ( สถิติปี ค. ศ. 1997) ในโรงพยาบาลพุทธชินราชมีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็ง ต่อมลูกหมากเข้ารับการตรวจรักษาเป็นจำนวน มาก ( ประมาณ 517 ราย ในปี 2543- ปัจจุบัน พฤศจิกายน 2545)

3 หลักการและเหตุผล การวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมากในโรงพยาบาล พุทธชินราช พิษณุโลก อาศัยการวัดระดับ serum PSA เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจทำ Prostate biopsy โดยจะทำการตรวจชิ้นเนื้อต่อม ลูกหมากก็ต่อเมื่อ : DRE ไม่บ่งชี้ว่าเป็นมะเร็งแต่มีระดับ serum PSA >10 ng/ml DRE บ่งชี้ว่าเป็นมะเร็งและมีระดับ serum PSA ตั้งแต่ 4 ng/ml ขึ้นไป

4 วัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช้ระดับ serum PSA มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาทำการ ตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากในผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็น โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ แนวทางที่เหมาะสมที่ใช้ช่วยพิจารณาวิธีการ และขั้นตอนในการตรวจหาข้อมูลที่จะนำไปสู่ การวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากใน โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

6 คำถามวิจัย คำถามหลัก : ระดับ Serum PSA สามารถใช้เป็น เกณฑ์ในการพิจารณาทำการตรวจชิ้นเนื้อต่อม ลูกหมาก (prostate biopsy) ในผู้ป่วยที่สงสัย ว่าเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้หรือไม่ คำถามรอง Digital Rectal Examination (DRE) ที่ไม่บ่งชี้ ว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากและระดับ Serum PSA > 10 ng/ml พบเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก เท่าใด Digital Rectal Examination (DRE) ที่บ่งชี้ว่า เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากและมีระดับ Serum PSA ตั้งแต่ 4 ng/ml ขึ้นไปพบว่าเป็นมะเร็งต่อม ลูกหมากเท่าใด

7 วิธีการดำเนินการวิจัย รูปแบบการศึกษา : การศึกษาเชิงพรรณาแบบ ย้อนหลัง ระยะเวลา : 1 กุมภาพันธ์ 2544 – 31 ตุลาคม 2545 กลุ่มตัวอย่าง : ผู้ป่วยในโรงพยาบาลพุทธชิน ราชที่ได้รับการตรวจระดับ serum PSA ร่วมกับ การตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก จำนวน 43 ราย

8 วิธีการดำเนินการวิจัย เครื่องมือการวิจัย : เวชระเบียนของผู้ป่วย ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย ผลการตรวจ Digital Rectal Examination ผลการตรวจระดับ Serum PSA ผลการตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก สถิติการวิจัย : ใช้สถิติเชิงพรรณาโดยคิดเป็นร้อยละ และหาความสัมพันธ์โดยใช้ Odds ratio และ 95% Confident interval

9 ผลการศึกษา DRE Prostate Biopsy Suggested CANot suggested CA Malignancy138 Non malignancy1210 ตารางที่ 1 : ผลการตรวจ Digital Rectal Examination Sensitivity = 61.90% Specificity = 45.45%

10 ผลการศึกษา Serum PSA (ng/ml) จำนวน ( ราย ) ร้อยละ <455872.00 4 – 109912.77 >1011815.23 รวม 775100 ตารางที่ 2 : Serum PSA level ที่ตรวจวัดใน โรงพยาบาลพุทธชินราชตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2544 – 31 ตุลาคม 2545 หมายเหตุ : Serum PSA level ที่เป็นผู้ป่วยของ ร. พ. พุทธชินราชมีจำนวน ทั้งสิ้น 513 ราย แต่ที่มีผลการตรวจชิ้นเนื้อต่อม ลูกหมากและผล DRE มีจำนวน 43 ราย

11 ผลการศึกษา ตารางที่ 3 : Not suggested CA Prostate DRE Serum PSA ( ng/ml ) Prostate biopsyOdds ratio 95% confide nt interva l MalignancyNon malignancy จำนวน ( ราย ) ร้อยละจำนวน ( ราย ) ร้อย ละ <4120.00480.001.00- 4-10125.00375.001.330.14- 12.09 >10666.67333.338.001.42- 44.92 รวม 844.451055.55

12 ผลการศึกษา ตารางที่ 4 : Suggested CA Prostate DRE Serum PSA ( ng/ml ) Prostate biopsyOdds ratio 95% confide nt interval MalignancyNon malignancy จำนวน ( ราย ) ร้อย ละ จำนวน ( ราย ) ร้อย ละ <4133.33266.671.00- 4 - 10120.00480.000.500.05- 4.88 >101164.71635.293.670.63- 21.36 รวม 1352.001248.00

13 สรุป ในกรณีที่ Digital Rectal Examination (DRE) ไม่บ่งชี้ว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากและระดับ Serum PSA > 10 ng/ml พบว่ามีความเหมาะสม ที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจทำการตรวจชิ้น เนื้อต่อมลูกหมาก ในกรณีที่ Digital Rectal Examination (DRE) บ่งชี้ว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากและร่วมกับระดับ Serum PSA ตั้งแต่ 4 ng/ml ขึ้นไปพบว่าไม่ เหมาะที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจทำการ ตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง : ความน่าเชื่อถือของระดับ Serum PSA ในการตรวจหา มะเร็งต่อมลูกหมากเปรียบเทียบ กับผลการตรวจชิ้นเนื้อ ต่อมลูกหมาก ( PROSTATE BIOPSY)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google