งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Prevalence rate ของผู้ป่วย Abortion ที่เข้ารับการรักษาในหอ ผู้ป่วยนรีเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช ปี พ. ศ.2542-2544.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Prevalence rate ของผู้ป่วย Abortion ที่เข้ารับการรักษาในหอ ผู้ป่วยนรีเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช ปี พ. ศ.2542-2544."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Prevalence rate ของผู้ป่วย Abortion ที่เข้ารับการรักษาในหอ ผู้ป่วยนรีเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช ปี พ. ศ.2542-2544

2 หลักการและเหตุผล จากการฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยนรีเวชกรรม ของโรงพยาบาลพุทธชินราช และจาก การศึกษางานวิจัยเรื่อง “ แนวโน้มของ ผู้ป่วยที่ทำแท้งโดยผิดกฏหมาย ปี พ. ศ.2539-2542” ซึ่งจัดทำโดย กิ่งมณี กองเงิน และคณะ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ม. นเรศวร พบว่าปัญหาการทำแท้งยังคงเป็น ปัญหาสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยในหอ ผู้ป่วยนรีเวชกรรม ดังนั้น การทราบอัตราความชุก สาเหตุที่ทำ ให้เกิดภาวะ abortion ช่วงอายุ ช่วงเวลา อายุครรภ์ หรือกลุ่มอาชีพ ก็อาจเป็นแนวทาง หนึ่งที่จะช่วยป้องกันและลดภาวะ abortion ที่เกิดขึ้นได้

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทำการศึกษาอัตราความชุกของผู้ป่วย abortion ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยนรี เวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2542-2544 2. เพื่อทำการสำรวจช่วงอายุ ช่วงเวลา อายุ ครรภ์ กลุ่มอาชีพ สาเหตุและปัจจัยต่างๆ ที่ มีผลก่อให้เกิด abortion ในหอผู้ป่วยนรีเวช กรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พ. ศ.2542- 2544

4 คำถามวิจัย คำถามหลัก – อัตราความชุก (prevalence rate) ของผู้ป่วย abortion ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยนรีเวช กรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช ระหว่างปี พ. ศ.2542-2544 มีค่าเท่าไร ?

5 คำถามวิจัย คำถามรอง – ช่วงอายุของผู้ป่วย abortion ในหอผู้ป่วยนรีเวช กรรม โรงพยาบาล พุทธชินราช สามารถพบได้ ในช่วงอายุใดมากที่สุด ? – จากการศึกษาภาวะ abortion มักพบในกลุ่ม อาชีพใด ? – สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะ abortion มีสาเหตุใดได้ บ้าง ? – ช่วงเวลาใดของแต่ละปีที่ทำการศึกษา ( พ. ศ.2542-2544) ที่พบว่ามีภาวะ abortion เกิดขึ้นได้มากที่สุด

6 ทบทวนวรรณกรรม Abortion in the developing world. press release WHO, 17 May 1999. I.H. Shah, H. von Hertzen, E. Ahman, P.S. Fajans, H. Bathija, S. Mpanda, J. Cottingham, K.M. Yount, S. Jejeebhoy and E. Ezcurra. Unsafe abortion. Annual technical report, 1999.

7 กรอบแนวคิดการวิจัย ผู้ป่วย abortion ที่ เข้ารับการรักษาใน หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชิน ราช สาเ หตุ อายุ ครรภ์ ช่วงเว ลา กลุ่ม อายุ อาชี พ Prevalen ce rate / 1000 live births

8 ระเบียบวิธีวิจัย กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ป่วย abortion ที่เข้ารับ การรักษาในหอผู้ป่วยนรีเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช นิยามศัพท์ : –Abortion : < 28 weeks of gestational period ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง : ผู้ป่วย abortion ทั้งหมดที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยนรีเวช กรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช ระหว่างปี พ. ศ.2542-2544 รูปแบบการวิจัย : Retrospective Descriptive Study

9 ระเบียบวิธีวิจัย เครื่องมือในการวิจัย : Chart reviewed ตัวแปรของงานวิจัย : – ตัวแปรต้น : ผู้ป่วย abortion ที่เข้ารับการรักษา ในหอผู้ป่วยนรีเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช – ตัวแปรตาม : อัตราความชุก, สาเหตุ, กลุ่มอายุ, ช่วงเวลา, อายุครรภ์, อาชีพ, ภาวะแทรกซ้อน ข้อจำกัดในงานวิจัย : –Omission / Imprecision of Record data – ผู้ป่วย abortion อาจไม่ได้มารับการรักษาที่โรงพยาบาล พุทธชินราชทั้งหมด ค่า prevalence rate ที่ได้จึงอาจจะ ต่ำกว่าความเป็นจริง

10 การวิเคราะห์ข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล Microsoft Excel

11 Prevalence rate ของผู้ป่วย abortion ในหอผู้ป่วยนรีเวชกรรม จำแนกใน แต่ละช่วงปี ตั้งแต่ พ. ศ.2542-2544

12 จำนวนผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มอายุ ที่มาเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย นรีเวชกรรม จำแนกในแต่ละช่วงปี ตั้งแต่ พ. ศ.2542-2544

13 จำนวนผู้ป่วยในแต่ละอายุครรภ์ ที่มาเข้ารับ การรักษาในหอผู้ป่วยนรีเวชกรรม จำแนกในแต่ละช่วงปี ตั้งแต่ พ. ศ.2542-2544

14 จำนวนผู้ป่วยในแต่ละเดือนที่มา เข้ารับการรักษา ในหอผู้ป่วย นรีเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช จำแนก ในแต่ละ ช่วงปี พ. ศ.2542-2544

15 จำนวนผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มอาชีพ ที่มาเข้ารับ การรักษาในหอผู้ป่วยนรีเวชกรรม จำแนกในแต่ละช่วงปี ตั้งแต่ พ. ศ.2542-2544

16 จำนวนผู้ป่วยจำแนกตามสาเหตุในการเกิด abortion ที่มาเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยนรีเวช กรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช ในแต่ละช่วงปี พ. ศ.2542-2544

17 วิจารณ์ Prevalence rate – พ. ศ.2542 - - 68.29 – พ. ศ.2543 - - 72.87 – พ. ศ.2544 - - 65.49 กลุ่มอายุ 16-20 ปี ช่วงอายุครรภ์ 5-8 สัปดาห์ และ 9-12 สัปดาห์ ช่วงระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม อาชีพรับจ้าง, นักเรียน / นักศึกษา รักษาเกิดจาก criminal abortion มากที่สุด และกระทำโดยใช้วิธีการ Suction มากที่สุด

18 สรุป จากการศึกษาวิจัยพบปัญหา abortion เป็นปัญหาสำคัญของสตรีวัยเจริญพันธุ์ ประการหนึ่ง ดังนั้นหลังจากทำการศึกษานี้ แล้ว ผลการศึกษานี้น่าจะช่วยให้มีการ ปรับปรุงในด้านการบริการให้คำแนะนำและ คำปรึกษาที่เหมาะสมเกี่ยวกับการวางแผน ครอบครัว (family planing) ซึ่งจะช่วยให้ แนวโน้มของอัตราความชุกจากภาวะ abortion ลดลงได้อย่างมีนัยสำคัญ

19 THE END


ดาวน์โหลด ppt Prevalence rate ของผู้ป่วย Abortion ที่เข้ารับการรักษาในหอ ผู้ป่วยนรีเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช ปี พ. ศ.2542-2544.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google