งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ACCURACY IN DIAGNOSIS ACUTE APPENDICITIS IN BUDDHACHINNARAJ HOSPITAL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ACCURACY IN DIAGNOSIS ACUTE APPENDICITIS IN BUDDHACHINNARAJ HOSPITAL"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ACCURACY IN DIAGNOSIS ACUTE APPENDICITIS IN BUDDHACHINNARAJ HOSPITAL

2 หลักการและเหตุผล Acute appendicitis เป็นภาวะทางศัลยกรรมที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้ป่วย Acute abdomenซึ่งต้องรักษาด้วยการผ่าตัดและพบว่ามีความยากในการวินิจฉัยได้มากขึ้นเรื่อยๆ ผู้วิจัยจึงศึกษาเพื่อหาเปอร์เซ็นต์ต่างๆที่จะช่วยในการระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการวินิจฉัย รวมถึง ศึกษาความถูกต้องของประวัติและการตรวจร่างกายที่ใช้ในการวินิจฉัย

3 ทบทวนวรรณกรรม *Bochner H ,Et al .anamnesbischer Angaben and Klinischer Befunde fuer dic Diagnosis der akuten ทำการศึกษาแบบ Cohort study จากผู้ป่วย Acute abdomen 1254 ราย เพื่อหาความถูกต้องของอาการและอาการแสดงที่ใช้ในการวินิจฉัย Acute appendicitis พบว่าอาการและอาการแสดงที่มีระดับความเชื่อมั่น 95% ได้แก่ rebound tenderness,tenderness in the RLQ,pain RLQ at presentation, onset of pain RLQ,rigidity,guarding *Bowden T,et al. ทำการศึกษาเปรียบเทียบความถูกต้องในการวินิจฉัย Acute appendicitis ระหว่างวิธีที่ใช้ CTและไม่ใช้ CT พบว่าวิธีที่ใช้ CT มีความถูกต้อง % และวิธีที่ใช้ CTมีความถูกต้องมากกว่า 95%

4 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความถูกต้องในการวินิจฉัย Acute Appendicitis ในโรงพยาบาลพุทธชินราช เพื่อศึกษาถึงค่าเปอร์เซ็นต์ต่างๆเพื่อช่วยในการเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยที่มา admit ด้วย Acute abdomen เพื่อศึกษาความถูกต้องของประวัติและการตรวจร่างกายที่ใช้ในการวินิจฉัย Acute Appendicitis

5 วิธีวิจัย ศึกษาแบบ Retrospective descriptive และCase control study
จด H.N. ชื่อผู้ป่วยและ Definitive diagnosis ซึ่งคาดว่ามา admit ด้วยอาการ acute abdomen ตั้งแต่วันที่1เมษายน - 15 มิถุนายน จากสมุดทะเบียนผู้ป่วยของทุกหอผู้ป่วย ค้นทะเบียนประวัติที่แผนกเวชระเบียนตามชื่อที่บันทึกไว้

6 มาตรการในการคัดเลือก ผู้ป่วยที่มา admit ด้วย Acute abdomen ทุกคนตามรายชื่อและ H.N.ที่บันทึกมา
มาตรการในการคัดออก ผู้ป่วยที่ refer มาจากโรงพยาบาลและมี Definitive diagnosis , เคยได้รับการผ่าตัดไส้ติ่งมาก่อน , ผู้ป่วยที่รอ interval appendectomies , ผู้ป่วยที่ discharge หลังวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ , แพทย์นัด , ถึงแก่กรรม

7 นิยามศัพท์ Acute abdomen คือ ปวดท้องรุนแรงภายใน 24 ชม. จนต้อง admit
Definitive diagnosis Final diagnosis Leukocytosis with neutrophil predominant คือ WBC>11,000 cell/cu.mm และ N > 75%

8 นิยามศัพท์ Mild inflammation คือ Normal appendix
Rovsing’s sign positive Psoas sign positive Obtulator sign positive

9 ผลการศึกษา Subject บันทึกรายชื่อจากสมุดทะเบียนผู้ป่วย ได้ 420 ราย
บันทึกรายชื่อจากสมุดทะเบียนผู้ป่วย ได้ ราย ผู้ป่วยที่มาด้วย Acute abdomen ราย คัดออกโดย ผู้ป่วย refer ราย ผู้ป่วยเคยผ่าตัดไส้ติ่ง ราย ผู้ป่วยรอ interval appendectomies ราย แพทย์นัด ราย ถึงแก่กรรม ราย รวมคัดออก ราย คิดเป็น % สรุปมีผู้ป่วย ราย

10 ผู้ป่วย Acute appendicitis คิดเป็น 45
ผู้ป่วย Acute appendicitis คิดเป็น % ของผู้ป่วย Acute abdomen กลุ่มอายุที่พบมากคือกลุ่มอายุ ปี

11 Accuracy in diagnosis of acute appendicitis
sensitivity 83%( ) specificity 97%(78-100) PPV 99%( ) NPV57%( )

12 ความถูกต้องในการวินิจฉัยก่อนการผ่าตัด Appendix
Accuracy 86 %( ) Accuracy 86 %( ) Sensitivity 83%( ) Specificity 96%( ) Specificity 96%( ) PPV 99%( ) NPV 57 %( ) NPV 57 %( ) Negative appendectomies 17 % ( ) Ruptured appendicitis 19% ( ) (95% CI)

13 ความถูกต้องของอาการและอาการแสดงที่ใช้ในการวินิจฉัย Acute appendicitis
*คือ p- value < 0.05

14 ความถูกต้องของอาการและอาการแสดงที่ใช้ในการวินิจฉัย Acute appendicitis
*คือ p- value < 0.05

15 ความถูกต้องของอาการและอาการแสดงที่ใช้ในการวินิจฉัย Acute appendicitis
*คือ p- value < 0.05

16 อาการและอาการแสดงที่ช่วยในการวินิจฉัย Acute appendicitis

17 วิจารณ์ 1. ตัดกลุ่มตัวอย่างถึง 50 % ทำให้ค่าสัดส่วนบางค่าคลาดเคลื่อน
- Acute appendicitis คิดเป็น 28% - Acute abdomen ที่ต้องได้รับการผ่าตัดคิดเป็น 41 % 2. ข้อมูลที่ได้ไม่ครบถ้วนทำให้จำนวนตัวอย่างไม่เพียงพอในการตอบคำถาม การวิจัยบางข้อและ 95% CI กว้าง 3. ผู้ป่วยที่วินิจฉัยว่าไม่เป็น Acute appendicitis และรักษาโดยการใช้ยาอาจมี บางรายที่ กลับไปแล้วเป็น Acute appendicitis แล้วไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลอื่น 4.ข้อมูลที่ได้จากทะเบียนประวัติผู้ป่วยมีไม่ครบ

18 วิจารณ์ 5. ความหมายของ sign positive ของแพทย์แต่ละคนไม่เหมือนกัน 6. จากผลการวิจัยที่พบว่ามีความถูกต้อง % แต่พบ rupture appendix ถึง % แสดงว่าแพทย์รออาการผู้ป่วยจนมีอาการชัดเจน THE END


ดาวน์โหลด ppt ACCURACY IN DIAGNOSIS ACUTE APPENDICITIS IN BUDDHACHINNARAJ HOSPITAL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google