งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ACCURACY IN DIAGNOSIS ACUTE APPENDICITIS IN BUDDHACHINNARAJ HOSPITAL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ACCURACY IN DIAGNOSIS ACUTE APPENDICITIS IN BUDDHACHINNARAJ HOSPITAL."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ACCURACY IN DIAGNOSIS ACUTE APPENDICITIS IN BUDDHACHINNARAJ HOSPITAL

3 หลักการและเหตุผล Acute appendicitis เป็นภาวะทางศัลยกรรม ที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้ป่วย Acute abdomen ซึ่ง ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดและพบว่ามีความยากใน การวินิจฉัยได้มากขึ้นเรื่อยๆ ผู้วิจัยจึงศึกษาเพื่อหาเปอร์เซ็นต์ต่างๆที่ จะช่วยในการระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดใน การวินิจฉัย รวมถึง ศึกษาความถูกต้องของ ประวัติและการตรวจร่างกายที่ใช้ในการวินิจฉัย

4 ทบทวน วรรณกรรม *Bochner H,Et al.anamnesbischer Angaben and Klinischer Befunde fuer dic Diagnosis der akuten ทำการศึกษาแบบ Cohort study จากผู้ป่วย Acute abdomen 1254 ราย เพื่อหาความถูกต้องของอาการและอาการแสดงที่ใช้ในการวินิจฉัย Acute appendicitis พบว่าอาการและอาการแสดงที่มีระดับความเชื่อมั่น 95% ได้แก่ rebound tenderness,tenderness in the RLQ,pain RLQ at presentation, onset of pain RLQ,rigidity,guarding *Bowden T,et al. ทำการศึกษาเปรียบเทียบความถูกต้องในการวินิจฉัย Acute appendicitis ระหว่างวิธีที่ใช้ CT และไม่ใช้ CT พบว่าวิธีที่ใช้ CT มีความถูกต้อง 80% และวิธีที่ใช้ CT มีความถูกต้องมากกว่า 95%

5 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความถูกต้องในการ วินิจฉัย Acute Appendicitis ในโรงพยาบาลพุทธชินราช เพื่อศึกษาถึงค่าเปอร์เซ็นต์ ต่างๆเพื่อช่วยในการเฝ้าระวัง และดูแลผู้ป่วยที่มา admit ด้วย Acute abdomen เพื่อศึกษาความถูกต้องของ ประวัติและการตรวจร่างกายที่ ใช้ในการวินิจฉัย Acute Appendicitis

6 วิธีวิจัย ศึกษาแบบ Retrospective descriptive และ Case control study จด H.N. ชื่อผู้ป่วยและ Definitive diagnosis ซึ่งคาด ว่ามา admit ด้วยอาการ acute abdomen ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 15 มิถุนายน จาก สมุดทะเบียนผู้ป่วยของทุกหอ ผู้ป่วย ค้นทะเบียนประวัติที่แผนกเวช ระเบียนตามชื่อที่บันทึกไว้

7 มาตรการในการคัดเลือก ผู้ป่วยที่มา admit ด้วย Acute abdomen ทุกคน ตามรายชื่อและ H.N. ที่ บันทึกมา มาตรการในการคัดออก ผู้ป่วยที่ refer มาจาก โรงพยาบาลและมี Definitive diagnosis, เคย ได้รับการผ่าตัดไส้ติ่งมาก่อน, ผู้ป่วยที่รอ interval appendectomies, ผู้ป่วยที่ discharge หลังวันที่ 15 มิถุนายน พ. ศ. 2543, แพทย์นัด, ถึงแก่กรรม

8 นิยามศัพท์ Acute abdomen คือ ปวดท้องรุนแรง ภายใน 24 ชม. จนต้อง admit Definitive diagnosis Final diagnosis Leukocytosis with neutrophil predominant คือ WBC>11,000 cell/cu.mm และ N > 75%

9 นิยามศัพท์ Mild inflammation คือ Normal appendix Rovsing’s sign positive Psoas sign positive Obtulator sign positive

10 ผล การศึกษา บันทึกรายชื่อจากสมุดทะเบียนผู้ป่วย ได้ 420 ราย ผู้ป่วยที่มาด้วย Acute abdomen 310 ราย คัดออกโดย ผู้ป่วย refer 32 ราย ผู้ป่วยเคยผ่าตัดไส้ติ่ง 9 ราย ผู้ป่วยรอ interval appendectomies 3 ราย แพทย์นัด 19 ราย ถึง แก่กรรม 2 ราย รวมคัดออก 213 ราย คิดเป็น 50.71 % สรุปมีผู้ป่วย 207 ราย Subject

11 ผู้ป่วย Acute appendicitis คิดเป็น 45.41 % ของผู้ป่วย Acute abdomen กลุ่มอายุที่พบมากคือกลุ่มอายุ 20 - 29 ปี

12 Accuracy in diagnosis of acute appendicitis Accuracy 90%(85 - 94) sensitivity 83%(75 - 89) specificity 97%(78- 100) PPV 99%(93 - 100) NPV57%(47 - 71)

13 ความถูกต้องในการวินิจฉัยก่อนการ ผ่าตัด Appendix Accuracy 86 %(78 - 91) Specificity 96%(78 - 100) NPV 57 %(37 - 77) Negative appendectomies 17 % (11 - 25) Ruptured appendicitis 19% (12 - 27) (95% CI) Accuracy 86 %(78 - 91) PPV 99%(93 - 100) Specificity 96%(78 - 100) Sensitivity 83%(74 - 89) NPV 57 %(37 - 77)

14 ความถูกต้องของอาการและอาการแสดงที่ใช้ในการ วินิจฉัย Acute appendicitis * คือ p- value < 0.05

15 ความถูกต้องของอาการและอาการแสดงที่ใช้ ในการวินิจฉัย Acute appendicitis * คือ p- value < 0.05

16 ความถูกต้องของอาการและอาการแสดงที่ใช้ ในการวินิจฉัย Acute appendicitis * คือ p- value < 0.05

17 อาการและอาการแสดงที่ช่วยใน การวินิจฉัย Acute appendicitis

18 วิจารณ์ 1. ตัดกลุ่มตัวอย่างถึง 50 % ทำให้ค่าสัดส่วนบางค่า คลาดเคลื่อน - Acute appendicitis คิดเป็น 28% - Acute abdomen ที่ต้องได้รับการผ่าตัดคิดเป็น 41 % 2. ข้อมูลที่ได้ไม่ครบถ้วนทำให้จำนวนตัวอย่างไม่ เพียงพอในการตอบคำถาม การวิจัยบางข้อและ 95% CI กว้าง 3. ผู้ป่วยที่วินิจฉัยว่าไม่เป็น Acute appendicitis และรักษาโดยการใช้ยาอาจมี บางรายที่ กลับไปแล้วเป็น Acute appendicitis แล้วไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลอื่น 4. ข้อมูลที่ได้จากทะเบียนประวัติผู้ป่วยมีไม่ครบ

19 วิจารณ์ 5. ความหมายของ sign positive ของแพทย์แต่ละคนไม่เหมือนกัน 6. จากผลการวิจัยที่พบว่ามีความถูกต้อง 90.41 % แต่พบ rupture appendix ถึง 18.75 % แสดงว่าแพทย์รออาการผู้ป่วยจนมีอาการชัดเจน THE END


ดาวน์โหลด ppt ACCURACY IN DIAGNOSIS ACUTE APPENDICITIS IN BUDDHACHINNARAJ HOSPITAL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google