งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กายภาพ บำบัด ในผู้ป่วย ภาวะวิกฤต รศ. สมชาย รัตนทองคำ สายวิชา กายภาพบำบัด คณะเทคนิค การแพทย์ มข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กายภาพ บำบัด ในผู้ป่วย ภาวะวิกฤต รศ. สมชาย รัตนทองคำ สายวิชา กายภาพบำบัด คณะเทคนิค การแพทย์ มข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กายภาพ บำบัด ในผู้ป่วย ภาวะวิกฤต รศ. สมชาย รัตนทองคำ สายวิชา กายภาพบำบัด คณะเทคนิค การแพทย์ มข.

2 Intensive Care Unit (ICU) ชนิดของ ICU ขนาดของ ICU การจัดตั้งหน่วย ICU การบริหารงาน การรับผู้ป่วยเข้า ICU กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระยะ วิกฤตต้องรู้ ?

3 ICU คือ อะไร ? สถานที่ที่จัดไว้เพื่อ รักษาพยาบาล ผู้ป่วยหนัก ที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเครื่องช่วย และเครื่อง เฝ้าระวังต่างๆ … ICU, CCU, SICU, MICU etc…

4 ขนาด ของ ICU หอผู้ป่วยขนาด เล็ก : คำนวณจาก 5% ของ จำนวนเตียง เฉพาะ หอผู้ป่วยหนัก ทั่วไป คำนวณจาก 10-20% ของ จำนวนเตียงใน โรงพยาบาล

5 การจัดตั้งหน่วย ICU สถานที่ตั้ง ใกล้กับ OR, AE, Anesthesia, X-rays, Ward การจัดเตียง ห้องรวม, ห้องแยก, มองเห็นทุกเตียง การออกแบบ nurse station, ควบคุม อุณหภูมิ (21-27 o C), supply, LAB

6 การจัดตั้งหน ่ วย ICU การจัดจำนวนเตียง ไม่ควรเกิน 5 เตียง : ดูและไม่ทั่วถึง ไม่น้อยกว่า 5 เตียง : ไม่คุ้มทุน < 75 เตียงจึงไม่สมควรมีหน่วย ICU เครื่องมือที่สำคัญ wall system, rail system, electronic ต่างๆ

7 การบริหารงาน การบริหารงานทั่วไป ขึ้นกับนโยบายของแต่ละ โรงพยาบาล การบริหารงานบุคคล แพทย์ 24 ชม. พยาบาล 1:1, 1:2 การบริหารเครื่องมือ : เปลี่ยนเครื่อง, อบเครื่อง / ห้อง

8 การรับผู้ป่วยเข้า ICU การพิจารณารับ ผู้ป่วยอาการหนักที่ต้องใช้ การ monitoring ต้องใช้เครื่องช่วยชีวิตต่าง high recovery การพิจารณาไม่รับ ขึ้นกับนโยบาย

9 การรับผู้ป่วยเข้า ICU การจำหน่ายออก พ้นระยะวิกฤต โดยแพทย์เป็นผู้ วิเคราะห์ เตียงเต็ม / จำเป็นต้องรับผู้ป่วยที่ หนักกว่า ตัวอย่างผู้ป่วย Med: acute MI, heart failure/block, shock etc … Surg: CVT, Emergency cond., Neuro-surg etc...

10 PT in ICU: Assessment physical examination LAB: X-rays, Blood gas, etc... เครื่อง Electronic ต่างๆ EKG, Respirator Technique PT chest PT, Suction, etc..

11 PT in ICU: Condition ต่างๆ ของ ผู้ป่วย on respirator, shock, heart failure, etc... Re-Evaluation


ดาวน์โหลด ppt กายภาพ บำบัด ในผู้ป่วย ภาวะวิกฤต รศ. สมชาย รัตนทองคำ สายวิชา กายภาพบำบัด คณะเทคนิค การแพทย์ มข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google