งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PNEUMONIA UNDER FIVE YEAR IN BUDDHACHINARAJ HOSPITAL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PNEUMONIA UNDER FIVE YEAR IN BUDDHACHINARAJ HOSPITAL."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 PNEUMONIA UNDER FIVE YEAR IN BUDDHACHINARAJ HOSPITAL

3  INTRODUTION  OBJECTIVE  EXPECTED OUTCOME  STUDY DESIGN  RESULT  DISCUSSION  CONCLUSION

4 INTRODUCTION  WHO -> ในแต่ละปีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เสียชีวิตจาก Pneumonia ประมาณ 4 ล้าน คน  ในประเทศไทยเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีเสียชีวิต จาก pneumonia 53.8 ต่อแสนคน  เด็กในชนบทเสียชีวิตมากกว่าเด็กในเมือง ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ภาวะทุโภชนาการ น้ำหนักแรกเกิดน้อย อายุน้อย เป็นต้น

5 OBJECTIVE  เพื่อศึกษาสถิติผู้ป่วย pneumomia ในเด็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี ในโรงพยาบาลพุทธชินราช อุบัติการณ์ อาการสำคัญที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ ภาวะโภชนาการ อัตราการหายใจ ผลการรักษา อัตราป่วยตาย ปัจจัยเสี่ยงต่อ การเสียชีวิต และจำนวนผู้ป่วยในแต่ละเดือน

6 EXPECTED OUTCOME  เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลของ pneumonia ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีในโรงพยาบาล พุทธชินราช  เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ ในการควบคุมป้องกัน หรือ วางแผนการรักษา pneumonia ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี  เพื่อกระตุ้นให้แพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกัน และ ควบคุม pneumonia ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

7 STUDY DESIGN  RETROSPECTIVE STUDY  จากเวชระเบียนผู้ป่วย pneumonia อายุต่ำ กว่า 5 ปี ที่ได้รับไว้รักษาในโรงพยาบาลพุทธ ชินราช  ตั้งแต่วันที่ 1 ต. ค. 42 - 30 ก. ย. 43 ระยะเวลา 1 ปี  จำนวน 226 ราย

8  ALL -> 226 CASES  MALE 130 CASES  FEMALE 96 CASES  RATIO M : F = 1.35 : 1 RESULT

9 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบอายุ ต่ำกว่า 5 ปีจำแนกตามเดือน  RESULT

10 ตารางที่ 1. จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบในเด็ก ต่ำกว่า 5 ปีจำแนกตามอายุ

11

12

13

14

15

16

17 DISCUSSION  การวินิจฉัยโรค  การนับอัตราการหายใจ  ปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคปอด อักเสบ

18 CONCLUSION  อัตราตายเป็นอันดับ 1 ของโรคติดชื้อในเด็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี  ปัจจัยเสี่ยงสามารถควมคุมและป้องกันได้

19


ดาวน์โหลด ppt PNEUMONIA UNDER FIVE YEAR IN BUDDHACHINARAJ HOSPITAL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google