งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาการใช้ Tienam ในผู้ป่วยโรคติดเชื้อภายในโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาการใช้ Tienam ในผู้ป่วยโรคติดเชื้อภายในโรงพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาการใช้ Tienam ในผู้ป่วยโรคติดเชื้อภายในโรงพยาบาล
โดย... คณะทำงาน drug use evaluation

2 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลการใช้ยา Tienam ในผู้ป่วยโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (Hospital-acquired infection) ของโรงพยาบาลสระบุรี

3 วิธีวิจัย การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบ Retrospective study ทำการศึกษาโดยเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนของผู้ป่วยที่ได้รับยา Tienam ที่เข้ารับการรักษา ณ หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสระบุรี ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2548 ถึง 31 พฤษภาคม สำหรับข้อมูลที่ได้จะทำการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Science: SPSS)

4 <1 เดือน-87 ปี (เฉลี่ย 52 + 6 ปี)
ผลการวิจัย ข้อมูลทั่วไป จำนวน (คน) เปอร์เซ็นต์ (%) เพศ ชาย หญิง 11 9 55 45 อายุ (ปี) <1 เดือน-87 ปี (เฉลี่ย ปี) หอผู้ป่วย อายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม 6 3 30 15 จำนวนวันนอน (วัน) 6 วัน - 78วัน (เฉลี่ย 38  5 วัน)

5 ผลการวิจัย (ต่อ) ข้อมูลทั่วไป จำนวน (คน) เปอร์เซ็นต์ (%) สิทธิบัตร
บัตรทอง ประกันสังคม ชำระเงิน ชำระเงิน(เบิกได้)/ต้นสังกัด 9 3 5 45 15 25

6 ตำแหน่ง % Lower respiratory tract 20 Intra-abdominal 5 Septicemia Surgical wound Genitourinary tract 10 Lower respiratory tract + Septicemia 25 Lower respiratory tract + Genitourinary tract Intra-abdominal + Surgical wound Skin & soft tissue + Septicemia Genitourinary tract + Septicemia Lower respiratory tract + Genitourinary tract + Septicemia

7 จำนวนตำแหน่งที่ติดเชื้อ
จำนวนผู้ป่วย (คน) % 1 ตำแหน่ง 9 45 2 ตำแหน่ง 10 50 3 ตำแหน่ง 1 5

8 ชนิดของเชื้อ จำนวน (คน) % Not done 3 15 No growth 4 20 P. aeruginosa 2 10 A. baumannii A. baumannii (MDR) 1 5 A.Iwoffii (MDR) E. coli E. coli (ESBL) K. pneumoniae (ESBL) + P. aeruginosa A. baumannii (MDR) + E.coli K. pneumoniae + E. coli

9 ปัจจัย % ใช่ ไม่ใช่ เคยได้รับยาต้านจุลชีพมาก่อน 100 เคยได้รับ broad spectrum anti-biotic 95 5 Invasive Device เคยได้รับการรักษาในสถานพยาบาลอื่นเป็นเวลานานมาก่อน 75

10 Empirical therapy 50 % Dose mg IV q 8 hr 500 mg IV q 12 hr 500 mg IV q 8 hr 500 mg IV q 6 hr other 10 % 5 % 65 % 15 % Efficacy improve no improve 60 % 40 % ระยะเวลาเฉลี่ย/คน 12 2 วัน ( 2 วัน-43 วัน) ราคายาเฉลี่ย/คน 27,026  5,857 บาท (2, ,940)


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาการใช้ Tienam ในผู้ป่วยโรคติดเชื้อภายในโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google