งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การศึกษาการใช้ Tienam  ในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ภายในโรงพยาบาล โดย... คณะทำงาน drug use evaluation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การศึกษาการใช้ Tienam  ในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ภายในโรงพยาบาล โดย... คณะทำงาน drug use evaluation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การศึกษาการใช้ Tienam  ในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ภายในโรงพยาบาล โดย... คณะทำงาน drug use evaluation

2 2 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลการใช้ยา Tienam  ในผู้ป่วย โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (Hospital-acquired infection) ของโรงพยาบาลสระบุรี

3 3 วิธีวิจัย การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบ Retrospective study ทำการศึกษาโดยเก็บข้อมูล จากเวชระเบียนของผู้ป่วยที่ได้รับยา Tienam  ที่ เข้ารับการรักษา ณ หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาล สระบุรี ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2548 ถึง 31 พฤษภาคม 2548 สำหรับข้อมูลที่ ได้จะทำการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม สำเร็จรูปทางสถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทาง สังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Science: SPSS)

4 4 ผลการวิจัย ข้อมูลทั่วไป จำนวน ( คน ) เปอร์เซ็นต์ (%) เพศ ชาย หญิง หญิง1195545 อายุ ( ปี ) < 1 เดือน -87 ปี ( เฉลี่ย 52 + 6 ปี ) หอผู้ป่วย อายุ รกรรม ศัลยกรรม ศัลยกรรม กุมารเวช กรรม กุมารเวช กรรม1163553015 จำนวนวันนอน ( วัน ) 6 วัน - 78 วัน ( เฉลี่ย 38  5 วัน )

5 5 ผลการวิจัย ( ต่อ ) ข้อมูลทั่วไป จำนวน ( คน ) เปอร์เซ็นต์ (%) สิทธิบัตร บัตรทอง บัตรทอง ประกันสังคม ประกันสังคม ชำระเงิน ชำระเงิน ชำระเงิน ( เบิกได้ )/ ต้น สังกัด ชำระเงิน ( เบิกได้ )/ ต้น สังกัด935345152515

6 6 ตำแหน่ง% Lower respiratory tract 20 Intra-abdominal5 Septicemia5 Surgical wound 5 Genitourinary tract 10 Lower respiratory tract + Septicemia 25 Lower respiratory tract + Genitourinary tract 10 Intra-abdominal + Surgical wound 5 Skin & soft tissue + Septicemia 5 Genitourinary tract + Septicemia 5 Lower respiratory tract + Genitourinary tract + Septicemia 5

7 7 จำนวนตำแหน่งที่ติดเชื้อ จำนวนผู้ป่วย ( คน ) % 1 ตำแหน่ง 945 2 ตำแหน่ง 1050 3 ตำแหน่ง 15

8 8 ชนิดของเชื้อ จำนวน ( คน ) % Not done 315 No growth 420 P. aeruginosa 210 A. baumannii 210 A. baumannii (MDR) 15 A.Iwoffii (MDR) 15 E. coli 15 E. coli (ESBL) 315 K. pneumoniae (ESBL) + P. aeruginosa 15 A. baumannii (MDR) + E.coli 15 K. pneumoniae + E. coli 15

9 9 ปัจจัย% ใช่ไม่ใช่ เคยได้รับยาต้านจุลชีพมาก่อน1000 เคยได้รับ broad spectrum anti- biotic 955 Invasive Device 1000 เคยได้รับการรักษาในสถานพยาบาล อื่นเป็นเวลานานมาก่อน 575

10 10 Empirical therapy 50 % Dose 250 mg IV q 8 hr 500 mg IV q 12 hr 500 mg IV q 12 hr 500 mg IV q 8 hr 500 mg IV q 8 hr 500 mg IV q 6 hr 500 mg IV q 6 hr other other 10 % 5 % 65 % 5 % 15 % Efficacy improve no improve no improve 60 % 40 % ระยะเวลาเฉลี่ย / คน 12  2 วัน ( 2 วัน -43 วัน ) ราคายาเฉลี่ย / คน 27,026  5,857 บาท (2,580-110,940)


ดาวน์โหลด ppt 1 การศึกษาการใช้ Tienam  ในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ภายในโรงพยาบาล โดย... คณะทำงาน drug use evaluation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google