งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม ๕. Literature review งานวิจัยนี้ยังไม่มีการศึกษามาก่อนมี เพียงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเช่น สาเหตุ เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นใน โรงพยาบาลนพรัตน์,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม ๕. Literature review งานวิจัยนี้ยังไม่มีการศึกษามาก่อนมี เพียงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเช่น สาเหตุ เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นใน โรงพยาบาลนพรัตน์,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม ๕

2 Literature review งานวิจัยนี้ยังไม่มีการศึกษามาก่อนมี เพียงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเช่น สาเหตุ เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นใน โรงพยาบาลนพรัตน์, การศึกษาความถูก ต้องในการวินิจฉัยโรคไส้ติ่งอักเสบ เฉียบพลันในผู้ป่วยในของโรงพยาบาล พุทธชินราช,Is the diagnosis yield of endoscopy improved by the use of explicit panel based 2 และ Most common cause UGIB 3 ผู้วิจัยมีความ สนใจในความถูกต้องในการวินิจฉัยภาวะ เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น เนื่องจากเป็นภาวะฉุกเฉินที่มีอัตราตาย สูง

3 อาการและอาการ แสดงแต่ละอันที่พบได้ ในภาวะเลือดออกใน ทางเดินอาหารส่วนต้น ช่วยในการวินิจฉัยได้ อย่างถูกต้องมากน้อย เพียงใด คำถามหลัก

4 คำถามรอง 1. อาการและอาการแสดงที่ พบบ่อย 3 อันดับแรกของ ผู้ป่วย UGIB ที่เข้ารับการ รักษาที่โรงพยาบาลพุทธชิน ราชคืออะไร ?

5 2. อัตราส่วนของผู้ป่วย UGIB ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงคือ อะไร ? 3. ความชุกของผู้ป่วย UGIB จำแนกในแต่ละเดือนเป็นอย่างไร ?

6 วิธีวิจัย PU & DU Malignan cy – CA rectum – CA colon Gut obstruction –Vulvulus –Adhesion –Intussus ception 1. เริ่มจากไปหาทะเบียนประวัติที่ แผนกเวชระเบียนแล้วขอข้อมูล ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น

7 Anal fissure Rupture of diverticul osis Abdomina l aortic aneurism Thalasemi a Hemorrho id Cirrhosis Blunt trauma

8 มาตรการในการ คัดเลือก เป็นจำนวนผู้ป่วยทุกคนมา เข้ารับการรักษาด้วยอาการ hematochezia, hematemesis, melena, iron deficiency anemia

9 มาตรการในการ คัดออก - ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการส่อง กล้อง endoscope - ผู้ป่วยที่ refer มาจาก โรงพยาบาลอื่นและได้รับการ ส่องกล้อง endoscope มาจาก โรงพยาบาลนั้น. - ผู้ป่วยที่ไม่ได้มีภาวะนี้ ตั้งแต่แรกรับ. - แพทย์นัด.

10 Definition) นิยาม (Definition) Provisional diagnosis : การวินิจฉัย ครั้งแรกก่อนส่องกล้อง endoscope. Definite diagnosis : ผลการวินิจฉัย หลังจากส่องกล้อง endoscope ยืนยัน. Hematemesis : อาเจียนเป็นเลือด. Melena: อุจจาระที่ผ่านออกมามีสีดำ ประกอบด้วยเลือดซึ่งถูกกรดทำปฏิกริยา ทำให้มีสีดำ. Hematochezia: ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด.

11 ผลการศึกษา Subject บันทึกรายชื่อผู้ป่วยจากสมุด ทะเบียนโดยดูจาก definite diagnosis ซึ่งคาดว่าจะมา admit ด้วยอาการ hematemesis, hematochezia, melena, abdominal pain, syncope จากทุกหอผู้ป่วยโดยไม่จำกัด อายุ, เพศ และ admit ระหว่าง วันที่ 1 กันยายน พ. ศ. 2542 – 31 สิงหาคม พ. ศ.2543

12 ได้ทำการสืบค้นในเวชระเบียนของ ผู้ป่วยที่มาด้วยอาการ Hematemesis, Melena, Hematochezia, Abdominal pain ที่คาดว่าผู้ป่วยจะมาด้วยภาวะ UGIB มีจำนวนทั้งสิ้น 1,312 รายและคัดออกโดย  ผู้ป่วยที่ refer มาจากโรงพยาบาลอื่นที่มี Difinite diagnosis 0 ราย  ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการส่อง endoscope 301 ราย  ผู้ป่วยที่ไม่ได้มีภาวะนี้ตั้งแต่แรกรับ 389 ราย สรุปมีผู้ป่วยที่คัดเข้าเพื่อนำไปวิเคราะห์ ทั้งสิ้น 622 รายเป็นชาย 392 ราย หญิง 230 ราย

13 ตารางแสดงจำนวนผู้ป่วย UGIB ในแต่ละเดือน

14 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วย UGIB ในแต่ ละเดือน

15 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศและ อายุของผู้ป่วย UGIB

16 กราฟแสดงความถี่ของผู้ป่วย UGIB ในแต่ละช่วงอายุ 0-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90(*96) ช่วงอายุ

17 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Hematemesis กับผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยว่าเป็นและไม่เป็น UGIB

18 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Hematemesis กับผู้ป่วยที่เป็นหรือไม่ เป็น UGIB

19 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง อาการ Melena กับผู้ป่วยที่วินิจฉัยว่า เป็นหรือไม่เป็น UGIB

20 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Melena กับผู้ป่วยที่เป็นหรือไม่ เป็น UGIB

21 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Hematochezia กับผู้ป่วยที่เป็นหรือไม่ เป็น UGIB

22 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Hematochezia กับผู้ป่วยที่เป็นหรือไม่ เป็น UGIB

23 ตารางแสดงจำนวนผู้ที่มีอาการ Abdominal pain ใน ผู้ป่วย UGIB และ Non-UGIB

24 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Abdominal pain กับผู้ป่วยที่ได้รับ การวินิจฉัยว่าเป็นและไม่เป็น UGIB

25 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Syncope ในผู้ป่วยที่เป็น UGIB และ Non-UGIB

26 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง syncope กับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย ว่าเป็นและไม่เป็น UGIB

27 ตารางสรุปความถูกต้องของอาการ และอาการแสดงของผู้ป่วย UGIH ที่มารับการรักษายังโรงพยาบาล พุทธชินราช

28 วิจารณ์ 1. ในงานวิจัยชิ้นนี้มีจำนวน case ที่ได้รับ การวินิจฉัยว่าเป็น UGIB และตรวจยืนยัน ด้วย endoscope ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบ กับจำนวน case ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยว่าเป็น UGIB ทั้งนี้เนื่องจาก คนไข้ มาถึงโรงพยาบาลตอนกลางคืน, ตรงกับ วันหยุด, และเลือดหยุดไหลแพทย์จึงไม่ทำ endoscopy 2. เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาแบบ retrospective ข้อมูลที่ได้จากเวชระเบียน ของผู้ป่วยที่เกี่ยวกับอาการและอาการ แสดงไม่ครบ ทำให้เกิด selection bias ได้ เนื่องจากแพทย์บางท่านเห็นว่าไม่ สำคัญและไม่จำเป็นต้องบันทึกไว้เช่น abdominal pain, syncope

29 3. อาการและอาการแสดงของแต่ละอย่าง มีความสำคัญไม่เท่ากัน ผู้วิจัยจึง ทำการศึกษาเฉพาะอาการและอาการ แสดงที่เห็นว่าสำคัญ เช่น hematemesis, hematochezia, melena, abdominal pain, syncope 4. มีข้อห้ามในการใส่ endoscope ในเด็ก 5. น่าจะเป็นการศึกษาแบบ Prospective เพื่อลดความผิดพลาดในการบันทึก อาการและอาการแสดงและขอความ ร่วมมือจากแพทย์ให้ช่วยกรอกอาการ และอาการแสดงให้ครบถ้วนชัดเจนและ พิจารณาทำ endoscope ทุกรายที่สงสัย ว่าจะเป็น UGIB

30


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม ๕. Literature review งานวิจัยนี้ยังไม่มีการศึกษามาก่อนมี เพียงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเช่น สาเหตุ เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นใน โรงพยาบาลนพรัตน์,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google