งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการคลินิกพิเศษ โรงพยาบาลพุทธชินราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการคลินิกพิเศษ โรงพยาบาลพุทธชินราช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการคลินิกพิเศษ โรงพยาบาลพุทธชินราช
ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการคลินิกพิเศษ โรงพยาบาลพุทธชินราช นสพ. ชนันภรณ์ วิพุทธศิริ นสพ. วันวิสาข์ ไชยพันธุ์ นสพ. หัชพร เขียวบ้านยาง

2 1. .ข้อมูลทั่วไปของผู้มารับบริการเป็นอย่างไร
คำถามหลัก ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการคลินิกพิเศษในแต่ละแผนกของโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก หรือไม่ อย่างไร คำถามรอง 1. .ข้อมูลทั่วไปของผู้มารับบริการเป็นอย่างไร 2 .ถ้าไม่พอใจ ไม่พอใจในด้านใดบ้าง 3. เพศ , อายุ , สถานภาพสมรส ,การศึกษา, อาชีพ , รายได้ มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร 4 .ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการมีอะไรบ้าง

3 ทบทวนวรรณกรรม สุพัตรา รัตนวราหะและคณะ : ความพึงพอใจของผู้มารับ บริการแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์และคณะ : ความพึงพอใจของผู้มารับ บริการด้ารการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไปพุทธชินราช รุ่งแสง กนกวุฒิ : ความพึงพอใจของผู้มารับบริการด้านการให้บริการและอาคารสถานที่ที่กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

4 METHOD  Cross- sectional study 1 week
Descriptive study  Cross- sectional study 1 week  Research tool -questionaire self administered

5 1. อายุรกรรม : คลินิกความดันโลหิตสูง
2. ศัลยกรรม : คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง 3. สูติ - นรีเวช : คลินิกตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 4. กุมารเวชกรรม : คลินิกโรคเลือดและมะเร็งในเด็ก

6 Target population * Inclusion criteria * Exclusion criteria
1. เป็นผู้ที่มารับบริการในคลินิกพิเศษดังกล่าว ในช่วงเวลาที่ทำ การศึกษา 1 สัปดาห์ 2. ผู้ที่มารับบริการทั้งหญิงและชาย อายุ 15 ปีขี้นไป ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ซึ่งอยู่ในสภาพที่ให้ข้อมูลได้ และ อ่านหนังสือ พูด ฟัง ภาษาไทย เข้าใจ * Exclusion criteria 1. ผู้ทีไม่สมัครใจในการให้ข้อมูลแก่ผู้วิจัย

7 อคติในการวิจัย พบว่ามีอคติในการวิจัยเนื่องจากผู้ทำการวิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลจากผู้มารับบริการในโรงพยาบาล เท่านั้น แต่ไม่ได้ออกไปเก็บข้อมูลนอกโรงพยาบาล จากผู้ที่เคยมารับบริการในช่วงเวลาที่ผ่านมา

8 ผลการวิจัย ตารางแสดงจำนวนและร้อยละ ของลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการด้านการรักษาพยาบาลในคลินิกพิเศษ ในโรงพยาบาลพุทธชินราช 1. เพศ

9 2. อายุ

10 3. สถานภาพสมรส

11 4. ระดับการศึกษา

12 5. อาชีพ

13 6. รายได้

14 ตารางคะแนนเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจของผู้มารับบริการด้านการรักษาพยาบาลในคลินิกพิเศษของแต่ละแผนกในโรงพยาบาลพุทธชินราช จำแนกตามหมวด

15 ตารางแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรระหว่างข้อมูลทั่วไปกับความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่คลินิกพิเศษ โรงพยาบาลพุทธชินราช 1. เพศ

16 2. อายุ

17 3. สถานภาพสมรส

18 4. ระดับการศึกษา

19 5. อาชีพ

20 6. รายได้

21 สรุปผลการวิจัย ความพึงพอใจด้านต่างๆ ที่ผู้วิจัยนำมาวัด อันได้แก่ ความสะดวก มนุษยสัมพันธ์ อุปกรณ์การรักษา คุณภาพการบริการ และการประสานงานและข้อมูลที่ได้รับ พบว่าความพึงพอใจในทุกๆด้าน ในทุกคลินิกพิเศษของแต่ละแผนกอยู่ในระดับพอใจเหมือนกัน

22 พบว่าความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( P<0.05) ดังนี้
* ในคลินิกศัลยกรรมตกแต่ง : สถานภาพสมรสกับความพึงพอใจ * ในคลินิกตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก : ระดับการศึกษาและรายได้ กับความพึงพอใจ

23 ข้อเสนอแนะที่ได้คือ ควรปรับปรุงในเรื่องการพูดจาของเจ้าหน้าที่และพยาบาลให้ไพเราะ สุภาพขึ้น , กรณีผู้ป่วยแพทย์นัด หากแพทย์ติดภาระมาให้บริการไม่ได้ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนล่วงหน้า , อยากให้แพทย์ให้เวลาในการตรวจรักษาผู้ป่วยแต่ละครั้งมากกว่านี้ , อยากให้แพทย์มาตรงตามเวลา และเปิดบริการนอกเวลาราชการ

24 วิจารณ์ 1. ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะผู้ป่วยที่มารับบริการที่คลินิกพิเศษ แบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกพิเศษ และนอนพักรักษาตัวใน รพ. 2. การศึกษาอาจมีอคติในเรื่องกลุ่มประชากรเนื่องจากเก็บข้อมูล เพียงในโรงพยาบาลเท่านั้น

25 THE END


ดาวน์โหลด ppt ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการคลินิกพิเศษ โรงพยาบาลพุทธชินราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google