งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ คลินิกพิเศษ โรงพยาบาลพุทธชินราช นสพ. ชนันภรณ์ วิพุทธศิริ นสพ. วันวิสาข์ ไชยพันธุ์ นสพ. หัชพร เขียวบ้านยาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ คลินิกพิเศษ โรงพยาบาลพุทธชินราช นสพ. ชนันภรณ์ วิพุทธศิริ นสพ. วันวิสาข์ ไชยพันธุ์ นสพ. หัชพร เขียวบ้านยาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ คลินิกพิเศษ โรงพยาบาลพุทธชินราช นสพ. ชนันภรณ์ วิพุทธศิริ นสพ. วันวิสาข์ ไชยพันธุ์ นสพ. หัชพร เขียวบ้านยาง

2 คำถามหลัก ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในการมาใช้ บริการคลินิกพิเศษในแต่ละแผนกของ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก หรือไม่ อย่างไร คำถามรอง 1.. ข้อมูลทั่วไปของผู้มารับบริการเป็น อย่างไร 2. ถ้าไม่พอใจ ไม่พอใจในด้าน ใดบ้าง 3. เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, การศึกษา, อาชีพ, รายได้ มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร 4. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการมี อะไรบ้าง

3 ทบทวน วรรณกรรม สุพัตรา รัตนวราหะและคณะ : ความพึง พอใจของผู้มารับ บริการแผนก ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์และคณะ : ความ พึงพอใจของผู้มารับ บริการด้ารการ รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไปพุทธชิน ราช รุ่งแสง กนกวุฒิ : ความพึงพอใจของผู้ มารับบริการด้านการให้บริการและอาคาร สถานที่ที่กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลพุทธ ชินราช พิษณุโลก

4 METHOD  Descriptive study  Cross- sectional study 1 week  Research tool - questionaire self administered

5 1. อายุรกรรม : คลินิกความดัน โลหิตสูง 2. ศัลยกรรม : คลินิกศัลยกรรม ตกแต่ง 3. สูติ - นรีเวช : คลินิกตรวจคัด กรองมะเร็งปากมดลูก 4. กุมารเวชกรรม : คลินิกโรคเลือด และมะเร็งในเด็ก

6 Target population * Inclusion criteria 1. เป็นผู้ที่มารับบริการในคลินิกพิเศษ ดังกล่าว ในช่วงเวลาที่ทำ การศึกษา 1 สัปดาห์ 2. ผู้ที่มารับบริการทั้งหญิงและชาย อายุ 15 ปีขี้นไป ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ซึ่งอยู่ในสภาพที่ให้ข้อมูลได้ และ อ่านหนังสือ พูด ฟัง ภาษาไทย เข้าใจ * Exclusion criteria 1. ผู้ทีไม่สมัครใจในการให้ข้อมูลแก่ผู้วิจัย

7 อคติในการวิจัย พบว่ามีอคติในการวิจัยเนื่องจาก ผู้ทำการวิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลจากผู้มา รับบริการในโรงพยาบาล เท่านั้น แต่ไม่ได้ ออกไปเก็บข้อมูลนอกโรงพยาบาล จากผู้ ที่เคยมารับบริการในช่วงเวลาที่ผ่านมา

8 ผลการวิจัย ตารางแสดงจำนวนและร้อยละ ของลักษณะกลุ่ม ตัวอย่างที่มารับบริการด้านการรักษาพยาบาลใน คลินิกพิเศษ ในโรงพยาบาลพุทธชินราช 1. เพศ

9 2. อายุ

10 3. สถานภาพ สมรส

11 4. ระดับการศึกษา

12 5. อาชีพ

13 6. รายได้

14 ตารางคะแนนเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจของผู้ มารับบริการด้านการรักษาพยาบาลในคลินิก พิเศษของแต่ละแผนกในโรงพยาบาลพุทธชิน ราช จำแนกตามหมวด

15 ตารางแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับความพึงพอใจ ของผู้มารับบริการที่คลินิกพิเศษ โรงพยาบาลพุทธชินราช 1. เพศ

16 2. อายุ

17 3. สถานภาพ สมรส

18 4. ระดับ การศึกษา

19 5. อาชีพ

20 6. รายได้

21 สรุปผลการวิจัย ความพึงพอใจด้านต่างๆ ที่ผู้วิจัย นำมาวัด อันได้แก่ ความสะดวก มนุษย สัมพันธ์ อุปกรณ์การรักษา คุณภาพการ บริการ และการประสานงานและข้อมูล ที่ได้รับ พบว่าความพึงพอใจในทุกๆ ด้าน ในทุกคลินิกพิเศษของแต่ละแผนก อยู่ในระดับพอใจเหมือนกัน

22 พบว่าความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ ( P<0.05) ดังนี้ * ในคลินิกศัลยกรรมตกแต่ง : สถานภาพสมรสกับความพึงพอใจ * ในคลินิกตรวจคัดกรองมะเร็ง ปากมดลูก : ระดับการศึกษาและ รายได้ กับความพึงพอใจ

23 ข้อเสนอแนะที่ได้คือ ควร ปรับปรุงในเรื่องการพูดจาของ เจ้าหน้าที่และพยาบาลให้ไพเราะ สุภาพขึ้น, กรณีผู้ป่วยแพทย์นัด หาก แพทย์ติดภาระมาให้บริการไม่ได้ ควร แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนล่วงหน้า, อยากให้แพทย์ให้เวลาในการตรวจ รักษาผู้ป่วยแต่ละครั้งมากกว่านี้, อยากให้แพทย์มาตรงตามเวลา และ เปิดบริการนอกเวลาราชการ

24 วิจารณ์ 1. ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะผู้ป่วยที่มารับ บริการที่คลินิกพิเศษ แบบผู้ป่วยนอก เท่านั้น ควรมีการศึกษาความพึงพอใจ ของผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกพิเศษ และนอนพักรักษาตัวใน รพ. 2. การศึกษาอาจมีอคติในเรื่องกลุ่ม ประชากรเนื่องจากเก็บข้อมูล เพียงใน โรงพยาบาลเท่านั้น

25


ดาวน์โหลด ppt ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ คลินิกพิเศษ โรงพยาบาลพุทธชินราช นสพ. ชนันภรณ์ วิพุทธศิริ นสพ. วันวิสาข์ ไชยพันธุ์ นสพ. หัชพร เขียวบ้านยาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google