งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตามรอยกระบวนการดูแลรักษา และติดตามผู้ป่วย ภาวะขาขาดเลือด (Clinical Tracer for Limb Ischaemia) สาขาวิชาศัลยศาสตร์ หลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตามรอยกระบวนการดูแลรักษา และติดตามผู้ป่วย ภาวะขาขาดเลือด (Clinical Tracer for Limb Ischaemia) สาขาวิชาศัลยศาสตร์ หลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตามรอยกระบวนการดูแลรักษา และติดตามผู้ป่วย ภาวะขาขาดเลือด (Clinical Tracer for Limb Ischaemia) สาขาวิชาศัลยศาสตร์ หลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริ ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2 ความสำคัญ ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2550

3 OPD คัดกรอง ผู้ป่วย ประเมินสภาพ ผู้ป่วย - Doppler, Duplex scan, CTA, MRA - สภาพร่างกายทั่วไป กำหนดวัน ผ่าตัด Admit OR ดูแลแผลเรื้อรัง หลังผ่าตัด Discharge planning นัด follow up 1-2 months ฉุกเ ฉิน 1-2 wks 2-4 wks 1 wks 1-3 hrs Line of management

4 ความ เสี่ยง วัตถุประส งค์ เครื่องชี้วัดเป้าหมาย ภาวะทุพล ภาพ เพื่อลด ภาวะทุ พลภาพ ในกลุ่ม ผู้ป่วยที่มี สภาพ ร่างกาย พร้อมใน การ ผ่าตัด ลด major amputatio n ภายหลัง revascula rization น้อยกว่า 10 % อัตราตายเพื่อลด อัตรา ตายใน กลุ่ม ผู้ป่วยที่มี สภาพ ร่างกาย พร้อมใน การ ผ่าตัด - ลดอัตราตาย ภายหลัง การ revascula rization - ลดอัตรา ตาย ภายหลัง การผ่าตัด primary major amputatio n น้อยกว่า 5 % น้อยกว่า 10 %

5 ความเสี่ยงวัตถุประสง ค์ เครื่องชี้วัดเป้าหมาย ความพร้อม ในการรับ ผู้ป่วย ฉุกเฉิน เพื่อให้ความ ช่วยเหลือ ผู้ป่วย วิกฤตได้ ทันท่วงที ความพร้อมของ ทีมผ่าตัด กรณีฉุกเฉิน ภายใน 1 ชั่วโมง 100 % ความร่วมมือ ระหว่าง หน่วยงาน และ ภาควิชาใน การรักษา ผู้ป่วย เพื่อร่วมรักษา ผู้ป่วยที่มี โรคแทรก ซ้อนหลาย ประการ - การให้ความ ร่วมมือ ระหว่าง หน่วยงาน และภาควิชา เมื่อมีการร้อง ขอปกติ ภายใน 24 ชั่วโมง - การให้ความ ร่วมมือ ระหว่าง หน่วยงาน และภาควิชา เมื่อมีการร้อง ขอแบบ เร่งด่วน ภายใน 2 ชั่วโมง 90 % 100 %

6 จำนวนผู้ป่วยในที่มีโรค PAOD 2543-2547 2548 2549 •Admit 414 189 195 •Bypass 171(41.3) 48(33.1) 48(24.6) major amp 29(16.9) 5( 3.4) 4( 2.0) death14( 8.2) 6( 4.1) 1( 0.5) •Primary major amp 103(31.6) 28(19.3) 24(12.3) death22(21.4) 3(2.0) 5(2.6)

7 สัดส่วนจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการ รักษา PAOD และผลการรักษา

8 จำนวนผู้ป่วย ( ต่อปี ) และวิธีการ รักษา PAOD

9 สัดส่วนของผู้ป่วยที่ได้รับการ รักษา PAOD

10 ผลการรักษาโดยวิธี Bypass

11 Outcome of bypass group

12

13 ความ เสี่ยง วัตถุประส งค์ เครื่องชี้วัดเป้าหมาย ภาวะทุพล ภาพ เพื่อลด ภาวะทุ พลภาพ ในกลุ่ม ผู้ป่วยที่มี สภาพ ร่างกาย พร้อมใน การ ผ่าตัด ลด major amputatio n ภายหลัง revascula rization น้อยกว่า 10 % อัตราตายเพื่อลด อัตรา ตายใน กลุ่ม ผู้ป่วยที่มี สภาพ ร่างกาย พร้อมใน การ ผ่าตัด - ลดอัตราตาย ภายหลัง การ revascula rization - ลดอัตรา ตาย ภายหลัง การผ่าตัด primary major amputatio n น้อยกว่า 5 % น้อยกว่า 10 %

14 Outcome of bypass group

15

16 ความ เสี่ยง วัตถุประส งค์ เครื่องชี้วัดเป้าหมาย ภาวะทุพล ภาพ เพื่อลด ภาวะทุ พลภาพ ในกลุ่ม ผู้ป่วยที่มี สภาพ ร่างกาย พร้อมใน การ ผ่าตัด ลด major amputatio n ภายหลัง revascula rization น้อยกว่า 10 % อัตราตายเพื่อลด อัตรา ตายใน กลุ่ม ผู้ป่วยที่มี สภาพ ร่างกาย พร้อมใน การ ผ่าตัด - ลดอัตราตาย ภายหลัง การ revascula rization - ลดอัตรา ตาย ภายหลัง การผ่าตัด primary major amputatio n น้อยกว่า 5 % น้อยกว่า 10 %

17 Outcome of primary amputation group

18

19 ความ เสี่ยง วัตถุประส งค์ เครื่องชี้วัดเป้าหมาย ภาวะทุพล ภาพ เพื่อลด ภาวะทุ พลภาพ ในกลุ่ม ผู้ป่วยที่มี สภาพ ร่างกาย พร้อมใน การ ผ่าตัด ลด major amputatio n ภายหลัง revascula rization น้อยกว่า 10 % อัตราตายเพื่อลด อัตรา ตายใน กลุ่ม ผู้ป่วยที่มี สภาพ ร่างกาย พร้อมใน การ ผ่าตัด - ลดอัตราตาย ภายหลัง การ revascula rization - ลดอัตรา ตาย ภายหลัง การผ่าตัด primary major amputatio n น้อยกว่า 5 % น้อยกว่า 10 %

20 Overall results

21

22 Thank you


ดาวน์โหลด ppt ตามรอยกระบวนการดูแลรักษา และติดตามผู้ป่วย ภาวะขาขาดเลือด (Clinical Tracer for Limb Ischaemia) สาขาวิชาศัลยศาสตร์ หลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google