งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตามรอยกระบวนการดูแลรักษาและติดตามผู้ป่วย ภาวะขาขาดเลือด (Clinical Tracer for Limb Ischaemia)
สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2 ความสำคัญ ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2550

3 - Doppler, Duplex scan, CTA, MRA ฉุกเฉิน 1-2 months นัด follow up
Line of management OPD คัดกรองผู้ป่วย ประเมินสภาพผู้ป่วย - Doppler, Duplex scan, CTA, MRA - สภาพร่างกายทั่วไป ฉุกเฉิน 1-2 months นัด follow up 1 wks 1-3 hrs Discharge planning กำหนดวันผ่าตัด 2-4 wks ดูแลแผลเรื้อรัง หลังผ่าตัด Admit 1-2 wks OR

4 ความเสี่ยง วัตถุประสงค์ เครื่องชี้วัด เป้าหมาย
ภาวะทุพลภาพ เพื่อลดภาวะทุพลภาพในกลุ่มผู้ป่วยที่มีสภาพร่างกายพร้อมในการผ่าตัด ลด major amputation ภายหลัง revascularization น้อยกว่า 10 % อัตราตาย เพื่อลดอัตราตายในกลุ่มผู้ป่วยที่มีสภาพร่างกายพร้อมในการผ่าตัด -ลดอัตราตาย ภายหลังการ revascularization - ลดอัตราตาย ภายหลังการผ่าตัด primary major amputation น้อยกว่า 5 %

5 ความเสี่ยง วัตถุประสงค์ เครื่องชี้วัด เป้าหมาย
ความพร้อมในการรับผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตได้ทันท่วงที ความพร้อมของทีมผ่าตัดกรณีฉุกเฉินภายใน 1 ชั่วโมง 100 % ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาควิชาในการรักษาผู้ป่วย เพื่อร่วมรักษาผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนหลายประการ - การให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาควิชาเมื่อมีการร้องขอปกติภายใน 24 ชั่วโมง - การให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาควิชาเมื่อมีการร้องขอแบบเร่งด่วนภายใน 2 ชั่วโมง 90 %

6 จำนวนผู้ป่วยในที่มีโรค PAOD
Admit Bypass (41.3) 48(33.1) (24.6) major amp (16.9) 5( 3.4) ( 2.0) death 14( 8.2) ( 4.1) ( 0.5) Primary major amp 103(31.6) 28(19.3) (12.3) death 22(21.4) 3(2.0) (2.6)

7 สัดส่วนจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา PAOD และผลการรักษา

8 จำนวนผู้ป่วย (ต่อปี) และวิธีการรักษา PAOD

9 สัดส่วนของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา PAOD

10 ผลการรักษาโดยวิธี Bypass

11 Outcome of bypass group

12 Outcome of bypass group

13 ความเสี่ยง วัตถุประสงค์ เครื่องชี้วัด เป้าหมาย
ภาวะทุพลภาพ เพื่อลดภาวะทุพลภาพในกลุ่มผู้ป่วยที่มีสภาพร่างกายพร้อมในการผ่าตัด ลด major amputation ภายหลัง revascularization น้อยกว่า 10 % อัตราตาย เพื่อลดอัตราตายในกลุ่มผู้ป่วยที่มีสภาพร่างกายพร้อมในการผ่าตัด -ลดอัตราตาย ภายหลังการ revascularization - ลดอัตราตาย ภายหลังการผ่าตัด primary major amputation น้อยกว่า 5 %

14 Outcome of bypass group

15 Outcome of bypass group

16 ความเสี่ยง วัตถุประสงค์ เครื่องชี้วัด เป้าหมาย
ภาวะทุพลภาพ เพื่อลดภาวะทุพลภาพในกลุ่มผู้ป่วยที่มีสภาพร่างกายพร้อมในการผ่าตัด ลด major amputation ภายหลัง revascularization น้อยกว่า 10 % อัตราตาย เพื่อลดอัตราตายในกลุ่มผู้ป่วยที่มีสภาพร่างกายพร้อมในการผ่าตัด -ลดอัตราตาย ภายหลังการ revascularization - ลดอัตราตาย ภายหลังการผ่าตัด primary major amputation น้อยกว่า 5 %

17 Outcome of primary amputation group

18 Outcome of primary amputation group

19 ความเสี่ยง วัตถุประสงค์ เครื่องชี้วัด เป้าหมาย
ภาวะทุพลภาพ เพื่อลดภาวะทุพลภาพในกลุ่มผู้ป่วยที่มีสภาพร่างกายพร้อมในการผ่าตัด ลด major amputation ภายหลัง revascularization น้อยกว่า 10 % อัตราตาย เพื่อลดอัตราตายในกลุ่มผู้ป่วยที่มีสภาพร่างกายพร้อมในการผ่าตัด -ลดอัตราตาย ภายหลังการ revascularization - ลดอัตราตาย ภายหลังการผ่าตัด primary major amputation น้อยกว่า 5 %

20 Overall results

21 Overall results

22 Thank you


ดาวน์โหลด ppt สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google