งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความชุกของการติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบซีในผู้ บริจาคโลหิตในจังหวัด พิษณุโลก นสพ. แดน ศรีณรงค์ นสพ. ลัดดา สามล นสพ. ละออ ชมพักตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความชุกของการติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบซีในผู้ บริจาคโลหิตในจังหวัด พิษณุโลก นสพ. แดน ศรีณรงค์ นสพ. ลัดดา สามล นสพ. ละออ ชมพักตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความชุกของการติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบซีในผู้ บริจาคโลหิตในจังหวัด พิษณุโลก นสพ. แดน ศรีณรงค์ นสพ. ลัดดา สามล นสพ. ละออ ชมพักตร์

2 1. Alter Miriam J. และคณะศึกษาเรื่อง The prevalence of HCV 1. Alter Miriam J. และคณะศึกษาเรื่อง The prevalence of HCV infection in the United states, 1988 - 1994 infection in the United states, 1988 - 1994 พบความชุกของการติดเชื้อ HCV 1.8% ( 382/21,241 ) พบความชุกของการติดเชื้อ HCV 1.8% ( 382/21,241 ) 2. สุรีย์พร ลิมป์ศุภฤกษ์ ศึกษาในกลุ่มผู้ บริจาคโลหิตของ 2. สุรีย์พร ลิมป์ศุภฤกษ์ ศึกษาในกลุ่มผู้ บริจาคโลหิตของ โรงพยาบาลเลิศสิน โรงพยาบาลเลิศสิน พบความชุกของการติดเชื้อ HCV 4.6% ( 13/284 ) พบความชุกของการติดเชื้อ HCV 4.6% ( 13/284 )ทบทวนวรรณกรรม

3 คำถามหลัก : ความชุกของการติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบซีในผู้บริจาค คำถามหลัก : ความชุกของการติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบซีในผู้บริจาค โลหิตในจังหวัดพิษณุโลก เป็นอย่างไร โลหิตในจังหวัดพิษณุโลก เป็นอย่างไร คำถามรอง : คำถามรอง : 1. ความชุกของการติดเชื้อ HBV และ HIV ในผู้บริจาคโลหิตใน 1. ความชุกของการติดเชื้อ HBV และ HIV ในผู้บริจาคโลหิตใน จังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างไร จังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างไร 2. ผู้บริจาคกลุ่มใดที่มีการติดเชื้อ HCV, HBV และ HIV มากที่สุด 2. ผู้บริจาคกลุ่มใดที่มีการติดเชื้อ HCV, HBV และ HIV มากที่สุด ในรพ. พุทธ ฯ โดยจำแนกตาม เพศ, อายุ และ พื้นที่ ในรพ. พุทธ ฯ โดยจำแนกตาม เพศ, อายุ และ พื้นที่ คำถามการวิจัย

4 3. ความสัมพันธ์ของการติดเชื้อร่วมกัน ระหว่าง HCV กับ HIV 3. ความสัมพันธ์ของการติดเชื้อร่วมกัน ระหว่าง HCV กับ HIV HCV กับ HBV และ HBV กับ HIV ใน ผู้บริจาคโลหิตใน HCV กับ HBV และ HBV กับ HIV ใน ผู้บริจาคโลหิตใน จังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างไร จังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างไร 4. ความชุกของการติดเชื้อ HCV, HBV และ HIV ในผู้บริจาค 4. ความชุกของการติดเชื้อ HCV, HBV และ HIV ในผู้บริจาค โลหิตจังหวัดเพชรบูรณ์, กำแพงเพชร และอุตรดิตถ์ เป็น โลหิตจังหวัดเพชรบูรณ์, กำแพงเพชร และอุตรดิตถ์ เป็น อย่างไร อย่างไร

5 วิธีการ : : การศึกษาเชิงพรรณนาโดย ศึกษาย้อนหลังเป็นเวลา 8 เดือน วิธีการ : : การศึกษาเชิงพรรณนาโดย ศึกษาย้อนหลังเป็นเวลา 8 เดือน ( มกราคม - สิงหาคม 2543 ) ( มกราคม - สิงหาคม 2543 ) กลุ่มตัวอย่าง : : เก็บข้อมูลจากสำนักงาน ภาคบริการโลหิตจังหวัด กลุ่มตัวอย่าง : : เก็บข้อมูลจากสำนักงาน ภาคบริการโลหิตจังหวัด พิษณุโลก โดยเลือกผู้ บริจาคทั้งหมด พิษณุโลก โดยเลือกผู้ บริจาคทั้งหมด 1. กลุ่มผู้บริจาคโลหิต จ. พิษณุโลก จำนวน 8,107 ราย 1. กลุ่มผู้บริจาคโลหิต จ. พิษณุโลก จำนวน 8,107 ราย แยกเป็น 2 กลุ่ม แยกเป็น 2 กลุ่มวัสดุและวิธีการวิจัยวัสดุและวิธีการวิจัย

6 กลุ่มผู้บริจาคโลหิตที่ รพ. พุทธ ฯ 2,538 ราย  กลุ่มผู้บริจาคโลหิตที่ รพ. พุทธ ฯ 2,538 ราย จำแนกตาม กลุ่มอายุ, เพศ และพื้นที่ จำแนกตาม กลุ่มอายุ, เพศ และพื้นที่ กลุ่มผู้บริจาคโลหิตที่ บริจาคกับหน่วยกาชาด  กลุ่มผู้บริจาคโลหิตที่ บริจาคกับหน่วยกาชาด เคลื่อนที่ นอก รพ. พุทธ ฯ 5,569 ราย เคลื่อนที่ นอก รพ. พุทธ ฯ 5,569 ราย 2. กลุ่มผู้บริจาคโลหิตใน จ. เพชรบูรณ์ 7,396 ราย 2. กลุ่มผู้บริจาคโลหิตใน จ. เพชรบูรณ์ 7,396 ราย กำแพงเพชร 5,254 ราย และ อุตรดิตถ์ 4,856 ราย กำแพงเพชร 5,254 ราย และ อุตรดิตถ์ 4,856 ราย วิธีการตรวจ : HCV - Ab, HBsAg, HIV - Ab โดย ELISA วิธีการตรวจ : HCV - Ab, HBsAg, HIV - Ab โดย ELISA การวิเคราะห์ข้อมูล : Epi info version6 ; Chi - square test การวิเคราะห์ข้อมูล : Epi info version6 ; Chi - square test

7

8 The prevalence of HCV, HBV and HIV in blood donors in BH classified by age

9 The prevalence of HCV, HBV and HIV in blood donors in BH classified by sex

10

11

12

13

14

15 1. ความชุกของการติดเชื้อ HCV ใน จ. พิษณุโลก คิดเป็น 1.8% 1. ความชุกของการติดเชื้อ HCV ใน จ. พิษณุโลก คิดเป็น 1.8% 2. ความชุกของการติดเชื้อ HCV ของผู้บริจาคโลหิตใน 2. ความชุกของการติดเชื้อ HCV ของผู้บริจาคโลหิตใน รพ. พุทธ ฯ มากกว่าผู้บริจาค โลหิตนอก รพ. พุทธ ฯ รพ. พุทธ ฯ มากกว่าผู้บริจาค โลหิตนอก รพ. พุทธ ฯ 3. ผู้ชายมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HCV มากกว่าผู้หญิง 3. ผู้ชายมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HCV มากกว่าผู้หญิง 1.28 เท่า ( p < 0.05, 95%CI = 1.19 - 1.39 ) 1.28 เท่า ( p < 0.05, 95%CI = 1.19 - 1.39 ) 4. กลุ่มอายุที่มีการติดเชื้อ HCV น้อยที่สุด คือ 46 - 60 ปี 4. กลุ่มอายุที่มีการติดเชื้อ HCV น้อยที่สุด คือ 46 - 60 ปี สรุปและวิจารณ์

16 5. อำเภอวัดโบสถ์ พบความชุกของการ ติดเชื้อ HCV มากที่สุด 5. อำเภอวัดโบสถ์ พบความชุกของการ ติดเชื้อ HCV มากที่สุด 6. ผู้บริจาคที่ติดเชื้อ HCV มีความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อ HBV 6. ผู้บริจาคที่ติดเชื้อ HCV มีความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อ HBV เป็น 2.2 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ติด เชื้อ HCV เป็น 2.2 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ติด เชื้อ HCV ( p < 0.05, 95%CI = 1.3 - 3.7 ) ( p < 0.05, 95%CI = 1.3 - 3.7 ) 7. ไม่พบความสัมพันธ์ของการติดเชื้อ ร่วมกันระหว่าง 7. ไม่พบความสัมพันธ์ของการติดเชื้อ ร่วมกันระหว่าง HCV กับ HIV และ HBV กับ HIV HCV กับ HIV และ HBV กับ HIV 8. จ. เพชรบูรณ์มีความชุกของการติด เชื้อ HCV มากที่สุด 8. จ. เพชรบูรณ์มีความชุกของการติด เชื้อ HCV มากที่สุด

17 1. ควรจะมีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ บริจาคโลหิตให้ครบถ้วน 1. ควรจะมีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ บริจาคโลหิตให้ครบถ้วน เป็นระบบ เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ใน การศึกษาต่อไป เช่น เป็นระบบ เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ใน การศึกษาต่อไป เช่น ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น ประวัติการรับเลือด  ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น ประวัติการรับเลือด ในอดีต, ประวัติการฉีดยาเสพ ติดเข้าเส้น ( IDU ) ในอดีต, ประวัติการฉีดยาเสพ ติดเข้าเส้น ( IDU ) การบริจาคโลหิตครั้งสุดท้าย  การบริจาคโลหิตครั้งสุดท้าย อาชีพ, การศึกษา  อาชีพ, การศึกษา ข้อเสนอแนะ

18 2. เนื่องจากข้อมูลเพียง 8 เดือน ไม่ สามารถที่จะศึกษาแนว 2. เนื่องจากข้อมูลเพียง 8 เดือน ไม่ สามารถที่จะศึกษาแนว โน้มของการติดเชื้อได้ ดังนั้น ควร ศึกษาข้อมูลย้อนหลัง โน้มของการติดเชื้อได้ ดังนั้น ควร ศึกษาข้อมูลย้อนหลัง หลายปี เพื่อจะได้เห็นแนวโน้มที่ ชัดเจนขึ้น หลายปี เพื่อจะได้เห็นแนวโน้มที่ ชัดเจนขึ้น 3. เนื่องจากกลุ่มผู้บริจาคโลหิตที่ได้ ศึกษาในครั้งนี้ในแต่ละพื้น 3. เนื่องจากกลุ่มผู้บริจาคโลหิตที่ได้ ศึกษาในครั้งนี้ในแต่ละพื้น ที่มีจำนวนและการกระจายที่ไม่ เท่ากัน ทำให้เป็นตัวแทน ที่มีจำนวนและการกระจายที่ไม่ เท่ากัน ทำให้เป็นตัวแทน ของประชากรในพื้นที่ได้ไม่ดี ดังนั้น ถ้าต้องการศึกษาเปรียบ ของประชากรในพื้นที่ได้ไม่ดี ดังนั้น ถ้าต้องการศึกษาเปรียบ เทียบความชุกของแต่ละพื้นที่ ควรที่จะลงไปเก็บข้อมูลใน เทียบความชุกของแต่ละพื้นที่ ควรที่จะลงไปเก็บข้อมูลใน พื้นที่นั้นโดยตรง พื้นที่นั้นโดยตรง

19 4. ควรมีการรณรงค์ให้ความรู้ เกี่ยวกับเชื้อ HCV กับ 4. ควรมีการรณรงค์ให้ความรู้ เกี่ยวกับเชื้อ HCV กับ ประชาชน ในด้านการติดต่อ การป้องกันโรค ประชาชน ในด้านการติดต่อ การป้องกันโรค


ดาวน์โหลด ppt ความชุกของการติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบซีในผู้ บริจาคโลหิตในจังหวัด พิษณุโลก นสพ. แดน ศรีณรงค์ นสพ. ลัดดา สามล นสพ. ละออ ชมพักตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google