งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการและเหตุผล ผู้หญิงแบ่งช่วงชีวิตออกเป็น 3 ช่วงชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการและเหตุผล ผู้หญิงแบ่งช่วงชีวิตออกเป็น 3 ช่วงชีวิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาอาการและแนวทางแก้ไขของสตรีวัยหมดประจำเดือน ใน เขตเทศบาลนครพิษณุโลก 22 - 27 กรกฎาคม 2543

2 หลักการและเหตุผล ผู้หญิงแบ่งช่วงชีวิตออกเป็น 3 ช่วงชีวิต
วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ์ วัยหมดประจำเดือน การสำรวจของสหรัฐอเมริกา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาและเศรษฐกิจแห่งชาติ

3 หลักการและเหตุผล การดูแลอนามัยสตรีวัยหลังเจริญพันธุ์ใน จ.แพร่
กลุ่มตัวอย่าง 305 คน ระยะเวลา ธันวาคม มีนาคม 2542 ภาวะหมดระดูที่พบมากที่สุด คะแนนเจตคติและการดูแลตัวเอง อยู่ในระดับสูง ความสัมพันธ์กับการดูแลตนเอง ข้อเสนอแนะการวิจัย

4 วัตถุประสงค์ I II III เพื่อศึกษาอาการและการรักษาที่พบมาก
ของสตรีวัยหมดประจำเดือน II เพื่อศึกษาโรคที่พบมากในสตรีวัยหมด ประจำเดือน III เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรักษา กับลักษณะของสตรีวัยหมดประจำเดือน

5 รูปแบบของงานวิจัย ศึกษาสตรีวัยหมดประจำ เดือนอายุ 40 - 59 ปี
สถานที่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก สุ่มตัวอย่าง 137 คน CLUSTER SAMPLING วิจัยแบบ CROSS-SECTIONAL DESCRIPTIVE STUDY ระหว่างวันที่ ก.ค 43 MENOPAUSE?

6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2 1 N 3

7 นิยามศัพท์ในการวิจัย
สตรีวัยหมดประจำเดือน การรักษา ลักษณะของสตรีวัยหมดประจำเดือน โรคประจำตัว อาการหมดประจำเดือน สวัสดิการทางสุขภาพ

8 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
INTERVEIW QUESTIONNAIRE ANALYSIS

9 ผลการศึกษา

10 ลักษณะข้อมูลทั่วไป

11 ลักษณะข้อมูลทั่วไป

12 อาการของสตรีวัยหมดประจำเดือน
ปวดข้อต่างๆ % ปวดหลัง % หงุดหงิด % เหนื่อยง่าย % ปวดศีรษะ % ปวดกล้ามเนื้อ % หมายเหตุ %ของกลุ่มตัวอย่าง

13

14

15 CLINIC แสดงผู้มารับบริการที่คลินิก

16 การรักษา

17

18 วิจารณ์งานวิจัย แบบสอบถามมีข้อผิดพลาดตรงที่ผู้วิจัยไม่ได้ออกแบบเพื่อใส่ค่าเป็นตัวเลขของรายได้ครอบครัว ,จำนวนบุตรมีชีวิต และจำนวนสมาชิกในครอบครัว ทำให้ไม่สามารถนำมาหาค่าทางสถิติได้ การเลือกกลุ่มตัวอย่างแล้วทำการสุ่ม ไม่มีสตรีที่หมดประจำเดือนหรือไปทำงาน ทำให้กลุ่มตัวอย่างที่พบมีอาชีพค้าขายหรือแม่บ้านเป็นส่วนใหญ่ จำนวนผู้สัมภาษณ์น้อยและเวลาในการวิจัยค่อนข้างน้อย ทำให้กลุ่มตัวอย่างมีจำนวนน้อย

19 วิจารณ์งานวิจัย Bias ( recall bias, information bias, non-response bias ) กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมาก อาการหมดประจำเดือนกับอาการของผู้สูงอายุแยกกันได้ยาก ข้อมูล ที่จะเป็นการวิเคราะห์อาการหมดประจำเดือนเป็นการวิเคราะห์เพียงด้านเดียว ไม่ได้วิเคราะห์ถึงอาการก่อนหมดประจำเดือน ข้อมูลเป็นตัวแทนที่ไม่ค่อยดีในประชากรทั้งหมด

20 ประโยชน์การวิจัย แ นำไปสู่การรักษาและป้องกัน
แ ตระหนักถึงอาการที่เป็นปัญหา แ นำไปสู่การรักษาและป้องกัน แ เตรียมพร้อมในภาวะการหมดประจำเดือน แ ส่งเสริมการดำเนินชีวิต แ สนับสนุนการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง

21 ข้อเสนอแนะ END ควรส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยหมดประจำเดือนในเชิงรุก
จัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพสตรีวัยหมดประจำเดือนในชุมชน ค้นหาโรคที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสูงในสตรีวัยหมดประจำเดือน ควรส่งเสริมการจัดชมรมหรือกลุ่มวัยทองในชุมชน ควรส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ควรเจาะลึกถึงพฤติกรรมสุขภาพ END


ดาวน์โหลด ppt หลักการและเหตุผล ผู้หญิงแบ่งช่วงชีวิตออกเป็น 3 ช่วงชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google