งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาอาการและ แนวทางแก้ไขของสตรี วัยหมดประจำเดือน ใน เขตเทศบาลนคร พิษณุโลก 22 - 27 กรกฎาคม 2543.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาอาการและ แนวทางแก้ไขของสตรี วัยหมดประจำเดือน ใน เขตเทศบาลนคร พิษณุโลก 22 - 27 กรกฎาคม 2543."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การศึกษาอาการและ แนวทางแก้ไขของสตรี วัยหมดประจำเดือน ใน เขตเทศบาลนคร พิษณุโลก 22 - 27 กรกฎาคม 2543

3 หลักการและเหตุผล ผู้หญิงแบ่งช่วงชีวิตออกเป็น 3 ช่วงชีวิต » วัยเด็ก » วัยเจริญพันธุ์ » วัยหมดประจำเดือน การสำรวจของสหรัฐอเมริกา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา และเศรษฐกิจแห่งชาติ

4 การดูแลอนามัยสตรีวัยหลัง เจริญพันธุ์ใน จ. แพร่ กลุ่มตัวอย่าง 305 คน ระยะเวลา ธันวาคม 2541 - มีนาคม 2542 ภาวะหมดระดูที่พบมากที่สุด คะแนนเจตคติและการดูแลตัวเอง อยู่ในระดับสูง ความสัมพันธ์กับการดูแลตนเอง ข้อเสนอแนะการวิจัย หลักการและเหตุผล

5 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอาการและ การรักษาที่พบมาก ของสตรีวัยหมด ประจำเดือน เพื่อศึกษาโรคที่พบมากใน สตรีวัยหมด ประจำเดือน เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรักษา กับลักษณะของสตรีวัยหมดประจำเดือน I II III

6 รูปแบบของงานวิจัย ศึกษาสตรีวัย หมดประจำ เดือนอายุ 40 - 59 ปี สถานที่ในเขต เทศบาลนคร พิษณุโลก สุ่มตัวอย่าง 137 คน CLUSTER SAMPLING วิจัยแบบ CROSS- SECTIONAL DESCRIPTIVE STUDY ระหว่างวันที่ 22-27 ก. ค 43 MENOPAUSE?

7 ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง N 1 2 3

8 นิยามศัพท์ในการวิจัย » สตรีวัยหมด ประจำเดือน » การรักษา » ลักษณะของสตรีวัย หมดประจำเดือน » โรคประจำตัว » อาการหมด ประจำเดือน » สวัสดิการทางสุขภาพ

9 เครื่องมือที่ใช้ในการ วิจัย INTERVEIW QUESTIONNAIRE ANALYSIS

10 ผลการศึกษา

11 ลักษณะ ข้อมูลทั่วไป

12

13 อาการของสตรีวัยหมดประจำเดือน ปวดข้อต่างๆ 78.1 % ปวดหลัง 74.5 % หงุดหงิด 67.9 % เหนื่อยง่าย 66.4 % ปวดศีรษะ 63.5 % ปวดกล้ามเนื้อ 63.5 % หมายเหต ุ % ของกลุ่ม ตัวอย่าง

14

15

16 แสดงผู้มารับบริการที่คลินิก

17 การรักษา

18

19 วิจารณ์งานวิจัย แบบสอบถามมีข้อผิดพลาดตรงที่ผู้วิจัย ไม่ได้ออกแบบเพื่อใส่ค่าเป็นตัวเลขของ รายได้ครอบครัว, จำนวนบุตรมีชีวิต และ จำนวนสมาชิกในครอบครัว ทำให้ไม่สามารถ นำมาหาค่าทางสถิติได้ การเลือกกลุ่มตัวอย่างแล้วทำการสุ่ม ไม่มี สตรีที่หมดประจำเดือนหรือไปทำงาน ทำให้ กลุ่มตัวอย่างที่พบมีอาชีพค้าขายหรือแม่บ้าน เป็นส่วนใหญ่ จำนวนผู้สัมภาษณ์น้อยและเวลาในการวิจัย ค่อนข้างน้อย ทำให้กลุ่มตัวอย่างมี จำนวนน้อย

20 วิจารณ์งานวิจัย Bias ( recall bias, information bias, non- response bias ) กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมาก อาการหมด ประจำเดือนกับอาการของผู้สูงอายุแยกกันได้ ยาก ข้อมูล ที่จะเป็นการวิเคราะห์อาการหมด ประจำเดือนเป็นการวิเคราะห์เพียงด้านเดียว ไม่ได้วิเคราะห์ถึงอาการก่อนหมดประจำเดือน ข้อมูลเป็นตัวแทนที่ไม่ค่อยดีในประชากร ทั้งหมด

21 ประโยชน์การวิจัย  ตระหนักถึงอาการที่เป็น ปัญหา  นำไปสู่การรักษาและป้องกัน  เตรียมพร้อมในภาวะการ หมดประจำเดือน  ส่งเสริมการดำเนินชีวิต  สนับสนุนการดูแลสุขภาพที่ ถูกต้อง

22 ข้อเสนอแนะ ควรส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยหมดประจำเดือน ในเชิงรุก จัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพสตรีวัยหมด ประจำเดือนในชุมชน ค้นหาโรคที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสูงในสตรี วัยหมดประจำเดือน ควรส่งเสริมการจัดชมรมหรือกลุ่มวัยทองใน ชุมชน ควรส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ควรเจาะลึกถึงพฤติกรรมสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาอาการและ แนวทางแก้ไขของสตรี วัยหมดประจำเดือน ใน เขตเทศบาลนคร พิษณุโลก 22 - 27 กรกฎาคม 2543.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google