งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลของดนตรีบำบัดต่อความวิตกกังวลและความปวดใน ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (Effect of music therapy on anxiety and pain in cancer patients) ความสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลของดนตรีบำบัดต่อความวิตกกังวลและความปวดใน ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (Effect of music therapy on anxiety and pain in cancer patients) ความสำคัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลของดนตรีบำบัดต่อความวิตกกังวลและความปวดใน ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (Effect of music therapy on anxiety and pain in cancer patients) ความสำคัญ ความปวดในผู้ป่วยมะเร็งพบผู้ป่วยมีความปวดมากถึงร้อยละ 30 การจัดการความปวดในผู้ป่วยมะเร็ง สามารถให้ยาแก้ปวดและการ ใช้การบำบัดการพยาบาลอื่นที่ไม่ใช้ยา เช่น ดนตรีบำบัด การนวด การสะกดจิต เป็นต้น (Mantyh, 2006) แต่วิธีการนวด อาจไม่ เหมาะกับผู้ป่วยมะเร็งที่มีการแพร่กระจาย การสะกดจิต ต้องมีการ ฝึกฝนเป็นอย่างดี สำหรับดนตรีบำบัด มีประโยชน์ผู้ป่วยสามารถฟังได้ง่าย ราคา ถูก และปลอดภัย จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่าดนตรี บำบัดสามารถลดปวดและลดความวิตกกังวลได้ หอผู้ป่วยได้นำ ดนตรีบำบัดมาใช้ซึ่งเป็นเพลงบรรเลงไทยเดิม และเพลงคลาสสิก มาใช้ในปี 2548 พบว่า สามารถลดปวดได้ แต่ผู้ป่วยบางคน ต้องการฟังเพลงที่เข้ากับวัฒนธรรมอีสาน ในปี 2549 จึงจัดทำ โครงการโดยนำดนตรีพื้นเมืองอิสานมาใช้ลดปวดในผู้ป่วยมะเร็ง ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้เป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยสามารถ เลือกดนตรีที่คุ้นเคย แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการใช้ดนตรีอิสาน ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาผลของการนำ ดนตรีพื้นเมืองอิสานมาใช้เพื่อลดปวดและความวิตกกังวลในผู้ป่วย มะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนความปวดและความวิตก กังวลในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม D1 Pre-testD1 Post-testD2 Post-test ผลงานวิจัยเผยแพร่ • เผยแพร่ใน website gotoknow • วารสารสมาคมพยาบาลสาขาภาคฯ ตะวันออกเฉียงเหนือ 2555;30(1):46-52. ผลงานวิจัยเผยแพร่ • เผยแพร่ใน website gotoknow • วารสารสมาคมพยาบาลสาขาภาคฯ ตะวันออกเฉียงเหนือ 2555;30(1):46-52. ผลการวิจัยไปใช้และ ข้อเสนอแนะ • ดนตรีบำบัดสามารถลดปวดและลด ความวิตกกังวลได้อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ • การใช้ดนตรีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง เป็นวิธีการที่เหมาะสมโดยเฉพาะ ดนตรีอีสานที่นำมาใช้เหมาะกับบริบท กับวัฒนธรรมอีสาน ผลการวิจัยไปใช้และ ข้อเสนอแนะ • ดนตรีบำบัดสามารถลดปวดและลด ความวิตกกังวลได้อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ • การใช้ดนตรีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง เป็นวิธีการที่เหมาะสมโดยเฉพาะ ดนตรีอีสานที่นำมาใช้เหมาะกับบริบท กับวัฒนธรรมอีสาน เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความปวด และความวิตกกังวลในกลุ่มทดลองและกลุ่ม ควบคุม ตัวแปร Mean Differen ce (MD) Std. Error Sig 95% Confidence Interval for Difference Lower Bound Upper Bound ความปวด -0.83*0.26 0.00 2-1.34-0.32 ความวิตก กังวล -0.75*0.34 0.03 2-1.43-0.07 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ พยาบาลนำดนตรีบำบัดมาใช้อย่าง ต่อเนื่อง ผู้ป่วยสามารถนำดนตรีบำบัดไปใช้ที่ บ้านได้ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ พยาบาลนำดนตรีบำบัดมาใช้อย่าง ต่อเนื่อง ผู้ป่วยสามารถนำดนตรีบำบัดไปใช้ที่ บ้านได้ วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพืศึกษาผลของดนตรีบำบัดต่อความวิตกกังวลและความปวดในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด วิธีดำเนินการ วิจัยแบบทดลอง ชนิด Randomized control trial กรอบแนวคิดในการศึกษา คือ ทฤษฎีความปวด กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยมารักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ช่วงเดือน พฤษภาคม 2553 - กันยายน 2554 โดยเลือกตัวอย่างตามเกณฑ์ที่กำหนด แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลอง จำนวน 40 คน จะได้รับฟังดนตรีบำบัดทางหูฟัง ครั้งละ 30 นาที ในตอนเช้าและ เย็น จำนวน 2 วัน รวม 4 ครั้ง และกลุ่มควบคุม จำนวน 40 คน จะได้รับดูแลตามปกติจากพยาบาลประจำการ ผู้ป่วยกลุ่มทดลอง จะได้รับการประเมินความชอบในการฟังดนตรี ความวิตกกังวล ความปวด ก่อนฟังดนตรีบำบัด หลังฟังคนตรีครั้งที่ 2 และครั้งที่ 4 ผู้ป่วยจะได้รับการประเมินความปวดและความวิตกกังวล ผู้ป่วยกลุ่มควบคุมจะได้รับการประเมินความวิตกกังวลและความ ปวดก่อนและหลังการได้รับการดูแลตามปกติจากพยาบาล ใน วันที่ 1 และในวันที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ repeat measures analysis of variance เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน ความปวด และความวิตกกังวล ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลการดำเนินการ ชื่อผู้วิจัย อุบล จ๋วงพานิช, จุรีพร อุ่นบุญเรือน, จันทราพร ลุนลุด, ทิพวรรณ ขรรศร, ผศ. นพ. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์


ดาวน์โหลด ppt ผลของดนตรีบำบัดต่อความวิตกกังวลและความปวดใน ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (Effect of music therapy on anxiety and pain in cancer patients) ความสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google