งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำการศึกษาแบบ Retrospective study มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 32 ราย มีอายุระหว่าง 16 – 85 ปี อายุเฉลี่ยประมาณ 60.1  20.8 ปี ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำการศึกษาแบบ Retrospective study มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 32 ราย มีอายุระหว่าง 16 – 85 ปี อายุเฉลี่ยประมาณ 60.1  20.8 ปี ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ทำการศึกษาแบบ Retrospective study มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 32 ราย มีอายุระหว่าง 16 – 85 ปี อายุเฉลี่ยประมาณ 60.1  20.8 ปี ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย

3 * ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 25 ราย (ร้อยละ 78.1) * ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่แพ้ยา 30 ราย (ร้อยละ 93.8 ) แต่ไม่มีผู้ป่วยรายใดแพ้ยา colistin * ผู้ป่วยมีวันนอนเฉลี่ย 41 วัน (12-113 วัน) * ผู้ป่วยส่วนใหญ่ใส่ ET tube/Ventilator ระหว่างการ รักษาจำนวน 25 ราย (ร้อยละ 78.1)

4 ข้อมูลการติดเชื้อ ผู้ป่วยมีการติดเชื้อแบบ non-sepsis 18 ราย และ sepsis 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.2 และ 43.8 ตามลำดับ

5 ข้อมูลการติดเชื้อ ประเภทของการติดเชื้อ ส่วนใหญ่เป็น pneumonia คิดเป็นร้อยละ 81.3 และส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อในโรงพยาบาล 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.9

6 ข้อมูลการส่งเพาะเชื้อ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีการส่งเพาะเชื้อ คิดเป็น ร้อยละ 87.5 (28 ราย ) ข้อมูลการติดเชื้อ

7 Reason of use ส่วนใหญ่เป็น definitive therapy ที่มีการติดเชื้อ A.baumannii 27 ราย (ร้อยละ 84.4) มีผู้ป่วย 2 รายที่ติดเชื้อทั้ง Acinitobacter spp. และ Ps. aeruginosa มีผู้ป่วย 2 ราย ที่มี readmission ใน 2 วัน โดยเริ่มใช้ ยาตามผล sense เดิม

8 ข้อมูลการใช้ยา การใช้ยาคู่กับยาอื่น ส่วนใหญ่มีการใช้ยาร่วมกับยาต้านจุล ชีพตัวอื่น ทั้งหมด 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.2 โดยใช้ colistin คู่กับ sulperazone มากที่สุด 14 ราย

9 ข้อมูลการใช้ยา วิธีบริหารยาส่วนใหญ่ให้ทางหลอดเลือด 29 ราย (ร้อยละ 90.6) โดยขนาดที่ใช้ เป็นขนาดยาปกติ คือ IV 150 mg q 12 hr แต่มีผู้ป่วย 8 รายคิดเป็นร้อยละ 25 ที่ไม่ได้ปรับขนาดยาตามการ ทำงานของไตที่ผิดปกติ

10 ผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา colistin มีจำนวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.8 โดยเกิด nephrotoxicity ในระหว่างการใช้ยา colistin ข้อมูลการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

11 ข้อมูลผลการรักษา 1.Bacteriological outcome: มีผู้ป่วยร้อยละ 50 ที่ส่งผลเพาะเชื้อหลังจากได้รับยา โดย มีผู้ป่วย 7 รายที่สามารถกำจัดเชื้อได้หมด

12 2. Clinical outcome: ผู้ป่วยส่วนใหญ่เสียชีวิต 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.4 ผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นหลังได้รับยามี 9 ราย คิด เป็นร้อยละ 28.1 ข้อมูลผลการรักษา

13 จากผู้ป่วย 32 รายระยะเวลาการใช้ยา colistin เฉลี่ย 11.38 วัน (1 – 51 วัน) ข้อมูลเภสัชเศรษฐศาสตร์

14 มีการใช้ยา colistin เฉลี่ยคนละ 18.75 ขวด (2 – 92 ขวด ) คิดเป็นค่าใช้จ่ายยา colistin เฉลี่ย 4950 บาท (528 – 24,288 บาท ) มีผู้ป่วย 9 รายที่มีระยะเวลาการใช้ยาเกิน 14 วัน ค่าใช้จ่ายด้านยารวมทั้งสิ้น 65,208 บาท ข้อมูลเภสัชเศรษฐศาสตร์

15 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ทำการศึกษาแบบ Retrospective study มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 32 ราย มีอายุระหว่าง 16 – 85 ปี อายุเฉลี่ยประมาณ 60.1  20.8 ปี ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google