งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้าง Header และ Footer www.nectec.or.th. สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ( แบ่งตาม เนื้อหาเว็บ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้าง Header และ Footer www.nectec.or.th. สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ( แบ่งตาม เนื้อหาเว็บ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้าง Header และ Footer www.nectec.or.th

2 สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ( แบ่งตาม เนื้อหาเว็บ )

3 กราฟแสดงสถิติการเยี่ยมชม เว็บไซต์ ( แบ่งตามเนื้อหา )

4 มาตรฐาน HEADER •Header จะต้องประกอบด้วยโลโก้ขององค์กรที่จะลิงค์ กลับไป ที่หน้าแรกขององค์กร, ชื่อหรือโลโก้ของหน่วยงานที่จะ ลิงค์ไปที่หน้าแรกของหน่วยงาน, แบนเนอร์สำหรับการ ประชาสัมพันธ์, เมนูหลักของเว็บไซต์ อ้างอิง : ร่างมาตรฐานเว็บไซท์ เมื่อวันที่ 15/07/48

5 สิ่งที่ต้องการนำเสนอใน HEADER • เอกสารเผยแพร่ • บริการต่างๆ ของ ศูนย์ • ทุนวิจัย • ผลงานวิจัย • ดาวน์โหลด • ข่าว • ฝึกอบรม • สถิติ • ค้นหา • ข่าว • ทุนวิจัย • เอกสาร เผยแพร่ • ผลงานวิจัย อ้างอิง : จากสถิติการเข้าชมเว็บไซท์ แบ่งตามเนื้อหาเว็บประจำเดือน กรกฏาคม 2548

6 เอกสารเผยแพร่ • เผยแพร่ข้อมูลสิ่งพิมพ์ ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือ คู่มือ บทความวิชาการ แผ่นพับ โปสเตอร์ ของศูนย์ฯ • บริการแปลภาษา • บริการสืบค้นข้อมูล • บริการแปลงไฟล์เอกสาร • บริการแปลงเอกสารภาษาไทยเก็บเป็น แฟ้มข้อความ • ทดสอบประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ • รับรองประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ ประเภทเอกสารต่างๆ

7 บริการต่างๆ ของศูนย์ • เพื่อเผยแพร่บริการรูปแบบต่างๆ ของศูนย์ทั้ง บริการ Online เช่น บริการสุภาษิต, Lexitron, และบริการอื่นๆ เช่นทดสอบประสิทธิภาพเครื่อง คอมพิวเตอร์ • บริการแปลภาษา • บริการสืบค้นข้อมูล • บริการแปลงไฟล์เอกสาร • บริการแปลงเอกสารภาษาไทยเก็บเป็น แฟ้มข้อความ • ทดสอบประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ • รับรองประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ • บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ในการวิจัย และพัฒนา บริการปัจจุบัน

8 ทุนวิจัย • เผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์การให้ทุนวิจัย ต่างๆ ของศูนย์ • ทุนสนับสนุนงานวิจัย • ทุนอบรม • ทุนพัฒนาบุคลากร • ทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีไทย • โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) • โครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์และ วิศวกรรมศาสตร์ (YSC) • โครงการค่ายนักอิเล็กทอรนิกส์รุ่นเยาว์ • การแข่งขันติดตั้งระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ ประเภททุนต่างๆ

9 ผลงานวิจัย • เผยแพร่ผลงานวิจัยของเนคเทค ในช่วงปีต่างๆ ที่ผ่านมา โดยให้สามารถทำการค้นหาได้ จาก ชื่อนักวิจัย ชื่อโครงการ และชื่อหน่วยงาน

10 ดาวน์โหลด • ให้บริการดาวน์โหลดโปรแกรมและข้อมูล / คลังข้อมูล • LinuxTLE • OfficeTLE • SWATH บริการตัดคำ • EZKey • Thai virtuarl keyboard • แบบตัวพิมพ์ไทยนรสีห์, ครุฑ, กินรี, โลมา • Lexitron • โปรแกรมนักศึกษาจากโครงการการ แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง ประเทศไทย (NSC) บริการดาวน์โหลดโปรแกรม

11 ดาวน์โหลด • ให้บริการดาวน์โหลดโปรแกรมและข้อมูล / คลังข้อมูล • Orchid Corpus(TIS-620) คลังข้อความ ภาษาไทย • RIWord ลิขสิทธิ์รายการคำของ ราชบัณฑิตยสถาน • SWATH บริการตัดคำ • Thai Character Images Corps สำหรับงานวิจัย Thai OCR • Document Image Corpus ฐานข้อมูลภาพ เอกสาร • Online Handwritten Character Corpus ฐานข้อมูลลายมือเขียนตัวอักษรภาษาไทย • ฐานข้อมูล Lexitron บริการดาวน์โหลดข้อมูล / คลังข้อมูล

12 ข่าว • เผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงาน ต่างๆ ของศูนย์ฯ • ประกาศเฉพาะกิจ • ประชุมวิชาการ • แถลงข่าว • นิทรรศการ • เยี่ยมชม • กิจกรรม ศอ. • อบรม / สัมมนา ประเภทข่าว

13 ฝึกอบรม • เผยแพร่ข้อมูล ตารางการอบรมต่างๆ ของศูนย์

14 สถิติ • รายงานสถิติต่างๆ • Bandthwidth & Traffice • หมายเลข IP • โดเมนเนม • สถิติไวรัส • ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต • Web mornitor • แผนที่อินเทอร์เน็ต • ข้อมูลอินเทอร์เน็ต • ดัชนีสังคมสารสนเทศ สถิติต่างๆ

15 มาตรฐาน FOOTER •Footer จะต้องประกอบไปด้วยข้อความสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright) ในการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ อ้างอิง : ร่างมาตรฐานเว็บไซท์ เมื่อวันที่ 15/07/48

16 สิ่งที่ต้องการนำเสนอใน FOOTER • ติดต่อเรา • ถาม - ตอบ • ลิงค์หน่วยงาน • แผนผังเว็บไซต์ • ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ (COPY RIGHT)

17 ติดต่อเรา • ข้อมูลสำหรับให้บุคคลภายนอกสามารถติดต่อ กับศูนย์ฯได้โดยง่าย • ที่อยู่ของศูนย์ • เบอร์โทร / แฟกซ์ • อีเมล์ • แผนที่ ข้อมูลการติดต่อ

18 ถาม - ตอบ • สำหรับตอบข้อซักถามที่ผู้เข้าเยี่ยมชมมักจะถาม เข้ามาบ่อย

19 ลิงค์หน่วยงาน • รวบรวมลิงค์ต่างๆ ของหน่วยงานทั้งภายในและ ภายนอกของศูนย์

20 แผนผังเว็บไซท์ • แผนผังของเว็บไซท์เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชม สามารถเข้าชมเว็บได้โดยง่าย

21 ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ (Copy right) • ข้อความสงวนลิขสิทธ์การนำข้อมูลไปใช้ ตัวอย่างข้อความสงวนลิขสิทธิภาษาไทย สงวนลิขสิทธิ์โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร 02-564- 6900 ต่อ 2346-55

22 ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ (Copy right) ( ต่อ ) • ข้อความสงวนลิขสิทธ์การนำข้อมูลไปใช้ ตัวอย่างข้อความสงวนลิขสิทธิภาษาอังกฤษ Copy right National Electronics and Computer Technology Center 112 Phahon Yothin Rd., Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120,Thailand Tel.025646900 # 2346-2355

23 HEADER FOOTER

24 END


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้าง Header และ Footer www.nectec.or.th. สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ( แบ่งตาม เนื้อหาเว็บ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google