งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ThemeGallery PowerTemplate สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง ประเทศไทย Clinic IA 9/2554 Concern for audit planning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ThemeGallery PowerTemplate สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง ประเทศไทย Clinic IA 9/2554 Concern for audit planning."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ThemeGallery PowerTemplate สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง ประเทศไทย Clinic IA 9/2554 Concern for audit planning

2 LOGO Contents :  ภารกิจงาน ตรวจสอบภายใน  แผนการตรวจสอบ ภายใน  ประมวลคำถาม

3 LOGO Clinic IA 9/2554 ภารกิจงานตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง การควบคุม การกำกับดูแล กิจการที่ดี การให้คำปรึกษา แนะนำ การให้ความเชื่อมั่น

4 LOGO Clinic IA 9/2554 การบรรลุผลภารกิจงานตรวจสอบภายใน คุณค่าเพิ่ม แก่กิจการ หรือองค์กร ช่วยแก้ไข / ป้องกันปัญหาพัฒนาการควบคุมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปรับปรุงพัฒนา คุณภาพการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง

5 LOGO Clinic IA 9/2554 แผนการตรวจสอบภายใน การให้คำปรึกษา แนะนำ แผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Universe) การให้ความเชื่อมั่น

6 LOGO Clinic IA 9/2554 Process Risk-Base Audit Plan Data of concerns กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานระดับบริหาร ผู้บริหารสูงสุด การบริหารความเสี่ยง ข้อร้องเรียนต่างๆ การทุจริต ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวบสอบภายใน ผู้ถือหุ้น / ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ

7 LOGO Clinic IA 9/2554 Process Risk-Base Audit Plan วิเคราะห์ข้อมูล concerns MISION VISION วัตถุประสงค์ เรื่องที่ตรวจสอบ ขอบเขต OBJECTIVE PROCESS

8 LOGO Clinic IA 9/2554 Process Risk-Base Audit Plan ทรัพยากรสำนักตรวจสอบภายใน แผนตรวจสอบ ระยะยาว ความรู้ความสามารถ บุคลากรและ งบประมาณ เทคโนโลยี แผนตรวจสอบ ประจำปี Outsource Integrated Audit

9 LOGO Clinic IA 9/2554 Process Risk-Base Audit Plan การอนุมัติแผนการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง การปรับเปลี่ยนแผน ผู้บริหารระดับสูง

10 LOGO Clinic IA 9/2554 ประมวลคำถาม คำถามสำคัญแทงใจดำ งบประมาณจำกัด Management ให้ตรวจ เรื่องความเสี่ยงต่ำ การคิดอัตรากำลังคน เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะนำมาใช้วางแผน แผนตรวจระบุ เชิงลึกเท่าไหร่ จะใช้ทำงานได้ งานเร่งด่วนเท่ากัน ใช่การทุจริตหรือไม่ ? แผนการตรวจใน ภาวะการแข่งขัน แผนระยะยาว ควรทำกี่ปี วัฒนธรรมองค์กร มีส่วนต่อการจัดทำแผนหรือไม่

11 LOGO Clinic IA 9/2554 ประมวลคำถาม คำถามสำคัญแทงใจดำ หลายคนบอกว่า IA ไม่มีผลงาน การทบทวนแผนฯ การได้รับมอบหมาย ให้ตรวจเคสพิเศษ กระดาษทำการวางแผน ตัวชี้วัดว่าแผนตรวจ ถูกต้องและดีที่สุดแล้ว วางแผนแล้วทำไม่ได้

12 LOGO Smart Team


ดาวน์โหลด ppt LOGO ThemeGallery PowerTemplate สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง ประเทศไทย Clinic IA 9/2554 Concern for audit planning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google