งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บูรณาการการพัฒนาคุณภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ โดยใช้มาตรฐานใหม่ นพ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล บรรยายใน Re-accreditation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บูรณาการการพัฒนาคุณภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ โดยใช้มาตรฐานใหม่ นพ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล บรรยายใน Re-accreditation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บูรณาการการพัฒนาคุณภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ โดยใช้มาตรฐานใหม่ นพ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล บรรยายใน Re-accreditation Workshop โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น 24 พฤษภาคม 2550

2 2 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล PurposeProcessPerformance Purpose คือจุดตั้งต้นของ การสร้างเสริมสุขภาพในงาน ประจำ Study/Learn Act/Improve Plan/Design -> Do ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ ผู้ป่วยมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

3 3 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เริ่มจาก Context ผู้ป่วยส่วนใหญ่ของเรา มีโอกาสได้รับประโยชน์จากแนวคิด HP อย่างไร ผู้ปวยกลุ่มไหนที่จะได้รับประโยชน์จากแนวคิด HP มีอะไรที่ควรเป็นการตอบสนองเฉพาะราย มีอะไรที่ควรจัดระบบสำหรับผู้ป่วยโดยรวม

4 4 เริ่มจาก C ตัวใดตัวหนึ่งหรือ S แล้วขยาย ไปสู่ส่วนอื่นที่เหลือ 1) ทดลองใช้มาตรฐานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นจุดเริ่มต้น 2) วิเคราะห์บริบทขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ มาตรฐานเรื่องนี้ ( ควรอธิบายได้ว่าประเด็น ดังกล่าวมีส่วนเสริมหรือเป็นความท้าทาย / อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรฐาน อย่างไร ) 3) กำหนดเป้าหมายสำหรับเรื่องนั้น 4) กำหนดวิธีการประเมินการบรรลุ เป้าหมาย 5) พิจารณาว่า core values ตัวใดบ้างที่มี ประโยชน์สำหรับการนำมาตรฐานเรื่องนี้ ไปปฏิบัติให้ได้ผล สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล : เรียนรู้เป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายนอก

5 5 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล มาตรฐานที่ช่วยให้ HP เข้าไปอยู่ ในชีวิตประจำวัน

6 6 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล มาตรฐานที่ช่วยให้ HP เข้าไปอยู่ ในชีวิตประจำวัน

7 7 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ระบบงานใดจะเข้ามาสนับสนุน HP IS & KM จะมาสนับสนุน HP อย่างไร ต้องพัฒนาคนอย่างไรจึงจะเข้าใจ HP เป้าหมาย และกลยุทธ์ HP ระดับ องค์กรเป็น อย่างไร บันทึกเวชระเบียนที่ส่งเสริม HP สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของวิชาชีพ นโยบายสาธารณะ สิ่งแวดล้อม การเสริมพลังชุมชน

8 8 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล การใช้มาตรฐาน Patient Care Process

9 9 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล มาตรฐาน -> ประเมิน -> พัฒนา

10 10 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ใช้กลุ่มผู้ป่วย (Clinical Population) เป็นตัวตั้ง กลุ่มผู้ป่วย (Clinical Population) ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพ Acute MI Asthma Stroke Malignancy Stress coping Anti-smoking Chest / breathing exercise Environment control Drug adjustment Complication prevention Ambulation Social deprivation Pain management Use of inner resource Peaceful & dignity

11 11 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ใช้ Core Values ช่วยให้ บรรลุเป้าหมาย จะใช้แนวคิดการมุ่ง ผลลัพธ์ กับการสร้าง เสริมสุขภาพอย่างไร จะทำให้แนวคิด empowerment อยู่ในใจของเรา ตลอดเวลาได้อย่างไร จะใช้แนวคิดเรื่อง สุขภาพคือดุลย ภาพ ในการดูแลผู้ป่วย อย่างไร

12 12 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Outcome Mapping: เครื่องมือ monitor พฤติกรรม

13 13 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ความสัมพันธ์ระหว่าง Program & Partners Boundary Partners Program Outcome Challenge & Progress Markers Strategies & Activities Organizational Practices

14 14 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล กลยุทธ์คือตัวเชื่อมต่อ Mass media Role model Facilities Nutritional labeling Campaign คนไทย ไร้พุง

15 15 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 6 Strategies

16 16 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ทีมผู้ให้บริการ ที่มีการเตรียมตัว (Prepared Practice Team) ผู้ป่วย / ผู้ดูแล ที่ได้รับข้อมูล / ตื่นตัว (Informed, Activated Patient & Caregivers) ปฏิสัมพันธ์ที่ก่อประโยชน์ (Productive Interactions) ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น (Improved Outcome) ระบบสารสนเทศทางคลินิก (Clinical Information System) ชุมชน ระบบบริการสุขภาพ ทรัพยากร และนโยบาย หน่วยบริการสุขภาพ สนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support) ออกแบบระบบบริการ (Delivery System Design) สนับสนุนการดูแลตนเอง (Self-Management Support) Chronic Care Model เมื่อผู้ป่วยมารับบริการ ทีมผู้ให้บริการ มีข้อมูลของผู้ป่วย, สิ่งสนับสนุนการตัดสินใจ, คน, เครื่องมือ, และเวลาเพียงพอ เพื่อให้การดูแลทางคลินิกบนพื้นฐานของข้อมูลวิชาการและสนับสนุนการดูแลตนเองของผู้ป่วย ผู้ป่วยเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่ตนเป็นตระหนักในบทบาทที่จะจัดการดูแลตนเองครอบครัวและผู้ดูแลมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองของผู้ป่วยผู้ให้บริการถูกมองว่าเป็นผู้ชี้แนะอยู่ข้างเวที ประเมินทักษะ ความ มั่นใจ ปรับแนวทางการดูแล ทางคลินิก ร่วมกันกำหนด เป้าหมาย / แผนการดูแล ร่วม ติตตามอย่างแข็งขัน และต่อเนื่อง

17 17 ขยายกรอบแนวคิด เรื่องสุขภาพ ดูแล ทั้งโรค ความ เจ็บป่วย และความ ทุกข์ สุขภาวะของบุคคล ครอบครัว ชุมชน เข้าถึงความจริง ความดี ความงาม ก้าวสู่อิสรภาพ เชื่อมโยงมนุษย์และสรรพสิ่ง ทีมผู้ให้บริการ ที่มีหัวใจของ ความเป็นมนุษย์ บุคคลที่รักษา ดุลยภาพของตนเอง ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดผล สังคม สิ่งแวดล้อม การจัดบริการสุขภาพ Humanized Healthcare เคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี ศักยภาพ เรียนรู้ความเป็นมนุษย์ ชุมชน เข้มแข็ง นโยบาย สาธารณะ สิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ และสังคม


ดาวน์โหลด ppt 1 บูรณาการการพัฒนาคุณภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ โดยใช้มาตรฐานใหม่ นพ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล บรรยายใน Re-accreditation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google