งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ACCIDENT ความเสี่ยง accident.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ACCIDENT ความเสี่ยง accident."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ACCIDENT ความเสี่ยง accident

2 ท่านทราบหรือไม่ว่า..... 1. ความเสี่ยงคืออะไร 2. ความเสี่ยงที่รุนแรงคืออะไร 3. เมื่อเกิดอุบัติการณ์ขึ้น หน่วยงาน หรือ PCT ทำอย่างไรกับความเสี่ยง 4. ในปี 2550 นี้ โรงพยาบาลกำหนดเข็ม มุ่งความเสี่ยงไว้อย่างไร 5. หน่วยงาน หรือ PCT ท่านมีความ เสี่ยงสำคัญอะไร 6. ขณะนี้แนวโน้มของความเสี่ยงต่างๆ ในหน่วยงาน หรือ PCT เป็นอย่างไร 7. หน่วยงาน หรือ PCT มีการค้นหา ความเสี่ยงเชิงรุกอย่างไร

3 1. ความเสี่ยง คืออะไร ภาวะที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งหมด 1. ผลแทรกซ้อนจากการดูแลรักษา / การปฏิบัติงาน ที่ไม่ได้คาดการณ์ ( unexpected, Adverse effect) 2. อุบัติการณ์ อุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นในที่ ทำงาน ( Incident) 3. ความเสียหาย ที่ไม่ได้คาดการณ์ เอาไว้ (unplanned) 4. ข้อร้องเรียน มีเรื่องมีราว >>> โดน ฟ้อง

4 2. ความเสี่ยงที่รุนแรงคือ อะไร สำหรับ Back office 1. ระดับไม่รุนแรง คือที่ไม่ส่งผล เสียหายต่อลูกค้า และองค์กร 2. ระดับรุนแรง คือส่งผลให้ต้องมี ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น สำหรับ Clinic และ Paraclinic มี 9 ระดับ 1. ไม่รุนแรง A-D 2. รุนแรง E+

5 3. เมื่อเกิดอุบัติการณ์ขึ้น จะทำ อย่างไร หน่วยงาน หรือ PCT ทำ อย่างไรกับความเสี่ยง 1. รายงานผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ตามระดับ 2. เขียนรายงานอุบัติการณ์ 3. หากเป็นเรื่อง หรือมีแนวโน้มเรื่อง ใหญ่ รายงานผู้อำนวยการทันที 4. ระดับรุนแรงต้องมีการทบทวน RCA 5. ระดับรุนแรงควรมีการทบทวนใน PCT หรือระดับที่ประชุมงาน 6. มีการ monitor ในข้อ 5

6 4. ในปี 2550 นี้ โรงพยาบาลกำหนดเข็มมุ่งความ เสี่ยงไว้อย่างไร Saundok’s safety goal 2007 1. ระวังผิดตัว >>> สำหรับ back office การระบุตัวผู้รับบริการ 2. น่ากลัวเรื่องยา 3. ดูแลล่าช้า >>> สำหรับ back office เน้น ความรวดเร็วในการให้บริการ 4. ปัญหาเลือดผิด 5.Sepsis ต้องทบทวน ( 6+7 Falling/communication)

7 5. หน่วยงาน หรือ PCT ท่านมีความ เสี่ยงสำคัญอะไร 5.1 Monitor อุบัติการณ์ ของ หน่วยงาน และ Patient safety indicator 5.2 Monitor Saundok safety goal 5.3 Monitor Clinical risk 5.4 AE ( จากการทบทวนของ กรรมการ adverse event)

8 6. ขณะนี้แนวโน้มของความเสี่ยง ต่างๆในหน่วยงาน หรือ PCT เป็น อย่างไร สืบเนื่องมาจากการ monitor ในข้อ 5-6 เราก็จะทราบ แนวโน้ม ควรทราบว่าได้ทำ อะไรไปเพื่อลด ปัญหา หรือ จะทำ อะไรต่อ กับความ เคลื่อนไหวของ ตัวเลขเหล่านั้น

9 7. หน่วยงาน หรือ PCT มีการค้นหาความ เสี่ยงเชิงรุกอย่างไร 1.C3THER เฉพาะ ราย 2. การทบทวนเวช ระเบียน 3. การ round หน่วยงาน ประจำวัน 4. การทำ team round/ หน่วยงาน ในช่วงเวลาที่ กำหนด

10 Re- accreditation 16-18 มกราคม 2551


ดาวน์โหลด ppt การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ACCIDENT ความเสี่ยง accident.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google