งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Trigger marker + Medical record safety review ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารี กับการป้องกัน & ค้นหา ความเสี่ยง ด้านคลินิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Trigger marker + Medical record safety review ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารี กับการป้องกัน & ค้นหา ความเสี่ยง ด้านคลินิก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Trigger marker + Medical record safety review ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารี กับการป้องกัน & ค้นหา ความเสี่ยง ด้านคลินิก

2 Trigger marker ประกอบด้วย Trigger of failure mode / กระบวนการทำงาน + Specific clinical risk ตัวอย่าง Prevent adverse event จริงหรือไม่ ? พบ trigger marker การตอบสนอง ของ rapid response team ไม่เกิด adverse event < 95% ปรับปรุง RRT ปรับปรุง  95 %

3 Med ชาย ต้นแบบ ในช่วง ( ม. ค.- ก. ย.50) ห้องคลอด & หลัง คลอด, นรี เวช & NS ( ก. ย.- ต. ค.50) 1) พบ marker เรื่อง conscious, VS change ได้ intubations 56 ราย 2) พบ trigger marker อื่น 55 ครั้ง ( พบบ่อย BUN/CR>2, hct , plt , O2<90%)  พบ adverse event 11 ครั้ง จาก delay diag, delay Rx ในกลุ่ม ACS, sepsis จึงเพิ่ม specific clinical risk CPR 17 ราย CPR ไม่ CPR 39 ราย Success 7- status เดิม 3 Fail 10 1) Trigger of failure mode ( เช่น pre-post operation, labor, new born) 2) specific clinical risk ( เช่น PIH, DM, preterm) พบ marker ก. ย. 48, ต. ค. 29 พบ AE 2 ครั้ง (prolong labor, brachial plexus injury) เกิด Harm G 1

4 Medical record safety review ประกอบด้วย 13 trigger marker ใน high risk chart ทบทวนเวชระเบียน หลัง ผู้ป่วยกลับบ้าน พบ adverse event หรือไม่ AE ไป พัฒนา ไม่ พบ พบ เกิด Harm ระดับใด (E-I) แนวโน้ ม Clinica l risk แต่ละ โรค + คำนวณจำนวน AE ต่อ 1,000 วันนอน LOS ผู้ป่วยในทั้งหมด โรค & หัตถการ ที่มีความ เสี่ยงสูง ของแต่ละ CLT 1. ผู้ป่วยที่กลับเข้านอน โรงพยาบาลซ้ำภายใน 28 วัน 2. ผู้ป่วยที่แพ้ยา 3. ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อใน โรงพยาบาลหรือผู้ป่วย sepsis 4. ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บขณะนอน โรงพยาบาลจากการทำ หัตถการนอก OR 5. ผู้ป่วยที่เสียชีวิต 6. ผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อไปโรงพยาบาล อื่นที่ไม่ใช่ด้านธุรการ 7. ผู้ป่วยที่ย้ายเข้า ICU โดยไม่ได้ วางแผน 8. ผู้ป่วยที่เกิดการบาดเจ็บต่อ อวัยวะหรือถูกตัดอวัยวะโดย ไม่ได้วางแผน 9. ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดซ้ำโดย ไม่ได้วางแผน 10. ผู้ป่วยที่มี cardiac หรือ respiratory arrest ที่ไม่ เสียชีวิต 11. ผู้ป่วยที่มี neurological deficit เกิดขึ้นระหว่างอยู่ โรงพยาบาล 12. ผู้ป่วยที่มีการฟ้องร้องเป็นคดี ความ 13. ผู้ป่วยที่เกิดการบาดเจ็บ ระหว่างการคลอดหรือการแท้ง,complication post surgery ประกัน safety ผู้ป่วย

5 ผลลัพธ์ของ Medical record safety review เพื่อค้นหา & และประกันความ ปลอดภัย

6 Trigger marker Medical record safety review +  เป็นระบบที่ใช้เพื่อ ป้องกัน การเกิด adverse event ได้ดี โดยเฉพาะ การ ลด ปัญหาจาก competency ของผู้มีความ ชำนาญน้อยกว่า  เป็นการรวมระบบ ป้องกันความเสี่ยงหลาย ระบบในงานประจำ เช่น ระบบยา, Lab  เป็นเครื่องมือที่ใช้วัด ความปลอดภัยของผู้ป่วยใน - เน้นผลลัพธ์ > กระบวนการ ( ทำให้ลดการ จับผิด, ความขัดแย้ง ) - ทบทวนง่ายโดยเฉพาะ ในแพทย์ที่บันทึกระบบ DRG - ครอบคลุมการค้นหา adverse event ได้มาก พัฒนาต่อในทุก หน่วยงานของแต่ละ รพ. ที่มีลักษณะการดูแล ผู้ป่วยคล้ายกัน, ขยาย ต่อใน non clinic พัฒนาต่อใน OPD Case, พัฒนาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของใบ occurrence เพื่อ ลดการทำงานซ้ำซ้อน ระหว่าง RM & CLT


ดาวน์โหลด ppt Trigger marker + Medical record safety review ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารี กับการป้องกัน & ค้นหา ความเสี่ยง ด้านคลินิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google