งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบรรยาย เรื่อง “Knowledge Management in Health Care” โดย ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบรรยาย เรื่อง “Knowledge Management in Health Care” โดย ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบรรยาย เรื่อง “Knowledge Management in Health Care” โดย ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด prapon@kmi.or.th http://intuitionflow.blogspot.com ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการสื่อสาร พัฒนาการเรียนรู้ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อ สังคม ( สคส.) www.kmi.or.th

2 แนวคิด “ การจัดการ ” ความรู้ รวบรวม / จัดเก็บ นำไปปรับใช้ เข้าถึง ตีความ ความรู้ เด่นชัด Explicit Knowledge ความรู้ ซ่อนเร้น Tacit Knowledge สร้างความรู้ ยกระดับ มีใจ / แบ่งปัน เรียนรู้ร่วมกัน เน้น “2T” Tool & Technology เน้น “2P” Process & People Create/Leverage Care & Share Access/Validate Capture & Learn store apply/utilize เรียนรู้ ยกระดับ

3 KM ส่วนใหญ่ ไป “ ผิด ทาง ” ให้ความสำคัญ กับ “2P” People & Processes ให้ความสำคัญกับ “2T” Tool & Technology อย่าลืมว่า ต้อง “ สมดุล ”

4 แนวทางหนึ่ง ที่จะช่วยให้ “ ไม่ไปผิดทาง ” KV KS KA ส่วนหัว ส่วนตา มองว่ากำลังจะไปทางไหน ต้องตอบได้ว่า “ ทำ KM ไปเพื่ออะไร ” Knowledge Vision KM Model “ ปลาทู ” Knowledge Vision (KV) Knowledge Sharing (KS) Knowledge Assets (KA)

5

6

7 เริ่มต้น ( ระดับ 1) พอใช้ ( ระดับ 2) ดี ( ระดับ 3) ดีมาก ( ระดับ 4 ) ดีเยี่ยม ( ระดับ 5) 1. การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย 2. การทบทวนความคิดเห็น / คำ ร้องเรียนของ ผู้รับบริการ 3. การทบทวนการส่งต่อ / ขอ ย้าย / ปฏิเสธการรักษา 4. การทบทวนการตรวจรักษา โดยผู้ชำนาญกว่า 5. การค้นหาและป้องกันความ เสี่ยง 6. การป้องกันและเฝ้าระวังการ ติดเชื้อในโรงพยาบาล 7. การป้องกันและเฝ้าระวัง ความคลาดเคลื่อนทางยา 8. การทบทวนการดูแลผู้ป่วย จากเหตุการณ์สำคัญ 9. การทบทวนความสมบูรณ์ ของการบันทึกเวชระเบียน 10. การทบทวนการใช้ข้อมูล วิชาการ 11. การทบทวนการใช้ ทรัพยากร 12. การติดตามเครื่องชี้วัด สำคัญ กรอบแนวคิดการประเมินตนเองตามบันไดขั้นที่ 1 สู่ HA (Self Assessment Framework for HA) ร. พ. ที่ 1

8 ระดับปัจจุบันของ รพ. ที่ 1 และรพ. อื่นๆ

9 ระดับที่แตกต่างของแต่ละองค์ประกอบ

10 แสดงระดับปัจจุบันของ รพ. ที่ 1 เมื่อเทียบกับกลุ่ม “ ธารปัญญา ”

11 KS Knowledge Sharing ส่วนกลางลำตัว ส่วนที่เป็น “ หัวใจ ” ให้ความสำคัญกับการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน จาก KV สู่ KS

12 ช่องว่าง (Gap) ระหว่างระดับที่เป็นเป้าหมาย (Target) กับระดับปัจจุบัน (Current) ในเรื่องการป้องกันและเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล Current Target

13 6. การป้องกันและเฝ้าระวัง การติดเชื้อในโรงพยาบาล GAP ( = Target minus Current) 5 4 3 2 1 0 1 234 LEVEL ร.พ.1ร.พ.1 ร.พ.4ร.พ.4 ร.พ.7ร.พ.7 ร.พ.3ร.พ.3 ร. พ.5, 9 ร. พ.2, 8 ร.พ.6ร.พ.6 ร. พ.10, 11 พร้อมให้ ใฝ่รู้

14 KA Knowledge Assets ส่วนหาง สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้ ICT “ สะบัดหาง ” สร้างพลังจาก CoPs จาก KS สู่ KA

15 ประเด็น / หลักการ แหล่งข้อมูล / บุคคล โทร.... “ “ “ “ เรื่องเล่า & คำพูด “ เราทดลอง วิธีการใหม่ …”..... เป็นขุมความรู้ (Knowledge Assets) ที่มีบริบท และรายละเอียด ตามกาละและเทศะที่ต้องการความรู้นั้น

16 ประสาทสัมผัสทั้งห้า ตา หู จมูก ลิ้น กาย การตีความ ความคิ ด จิตสำนึก ( การ รับรู้ ) จิตใต้สำนึก ( ประสบการณ์ ) ประสาทสัมผัสที่หก แรงบันดาลใจ ความรัก จิตเหนือสำนึก ( การหยั่งรู้ ) Shared Vision Team Learning รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส วงจรเสริมแรง การเรียกข้อมูล การบันทึกข้อมูล Action จาก Model KM ฉบับปลาทู สู่ Model องค์กรแห่งการเรียนรู้แบบไทยๆ เป็นการจัดการความรู้ที่ ควบคู่กับการพัฒนาปัญญา ที่มาจากสติ เมตตา สมาธิ วงจรเสริมแรง


ดาวน์โหลด ppt การบรรยาย เรื่อง “Knowledge Management in Health Care” โดย ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google