งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การจับความรู้ที่เกิดขึ้นหลังการทำกิจกรรม ของทีมทำงานรวมทั้งทบทวนและสะท้อน บทเรียนนำไปสู่การวางแผนต่อไป การให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างเป็นระบบกับ ทีมงานในเรื่องผลการปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การจับความรู้ที่เกิดขึ้นหลังการทำกิจกรรม ของทีมทำงานรวมทั้งทบทวนและสะท้อน บทเรียนนำไปสู่การวางแผนต่อไป การให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างเป็นระบบกับ ทีมงานในเรื่องผลการปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การจับความรู้ที่เกิดขึ้นหลังการทำกิจกรรม ของทีมทำงานรวมทั้งทบทวนและสะท้อน บทเรียนนำไปสู่การวางแผนต่อไป การให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างเป็นระบบกับ ทีมงานในเรื่องผลการปฏิบัติ เป็นการอภิปรายหมู่ร่วมกันของทีมงาน ต่อ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเน้นที่ผลการปฏิบัติ ว่าเป็นไปตาม “ สิ่งที่ควรจะเป็น ” อย่างไร การวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ AAR AAR: After action review

2 2 พัฒนาบรรยากาศแวดล้อม ที่ทำ ให้เกิดการเรียน เมื่อเสร็จสิ้นการ ปฏิบัติกิจกรรม ยกระดับศักยภาพของปัจเจก และทีมงานโดย เน้นการให้ ข้อมูลป้อนกลับ เป้าหมาย AAR: After action review

3 3 เพื่อหาข้อเสนอแนะต่อทีมงาน ในการที่จะให้บรรลุตาม เป้าหมาย ของกิจกรรมครั้ง ต่อไป เพื่อสรุปบทเรียน “ เราจะไม่ ผิดพลาดซ้ำอีก ” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของ ทีมงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ทีมงาน วัตถุประสงค์ AAR: After action review

4 4 AAR หลักการสำคัญของ AAR การทำหลังจากทำกิจกรรมเสร็จหรือ ระหว่างพัฒนา ทุกคนในทีมต้องเข้าร่วมพัฒนา ใช้คำถามปลายเปิดเพื่อให้เกิดการ แลกเปลี่ยน เน้นกระบวนการและบรรยากาศการ เรียนรู้นำไปสู่การตัดสินใจ ผลลัพธ์คือชุดข้อเสนอแนะที่เจาะจง และปฏิบัติได้ (Specific Actionable Recommendation)

5 5 ไม่วิพากษ์ วิจารณ์ว่าใคร ผิด บรรยากาศ ต้องไม่ทำลาย คุณค่า สมาชิก / ทีมงาน ข้อควรระวัง AAR: After action review

6 6 คำถาม AAR 1. วัตถุประสงค์ / เป้าหมายของ กิจกรรมที่ปฏิบัติคืออะไร 2. สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะดำเนิน กิจกรรมจนกระทั่งเสร็จสิ้น กิจกรรม เป็นไปตามแผน / วัตถุประสงค์หรือไม่ 3. อะไร คือ สิ่งที่ทำได้ดี / ไม่ดี เพราะอะไร ? 4. อะไร คือ สิ่งที่ควรปรับปรุงในการ ทำกิจกรรมในครั้งนี้ 5. อะไร คือ สิ่งที่เราเรียนรู้ครั้งนี้

7 7 ประเด็นที่อภิปรายใน AAR การวางแผนกิจกรรม เทคนิควิธีการที่ใช้ / ผล สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ / ผล การรับรู้ต่อเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น บรรยากาศ ( การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ) ความรู้สึกไว้วางใจ การตอบคำถามและการ ตัดสินใจ บทเรียนรู้ที่ได้รับ การปรับเปลี่ยน วัฒนธรรมองค์กรและ ธรรมชาติของคนใน องค์กร สภาพแวดล้อม ภายใน - ภายนอกที่ ส่งผลต่อกิจกรรม

8 8 เกิดความชัดเจน ในประเด็น ที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงเหตุ ปัจจัย ต่างๆ เข้าด้วยกัน รู้สึกเป็นเจ้าของร่วม / ผูกพัน ทีมงาน เพิ่มการพัฒนาทีมงาน / นวัตกรรม รักษาเป้าหมาย และ วัตถุประสงค์ ประโยชน์จากการทำ AAR AAR: After action review

9 9 ตัวอย่าง AAR: After action review


ดาวน์โหลด ppt 1 การจับความรู้ที่เกิดขึ้นหลังการทำกิจกรรม ของทีมทำงานรวมทั้งทบทวนและสะท้อน บทเรียนนำไปสู่การวางแผนต่อไป การให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างเป็นระบบกับ ทีมงานในเรื่องผลการปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google