งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Amines เอมีนหรืออะมีนเป็นสารอินทรีย์ที่ N-atom ต่อกับ C-atom 1-3 อะตอม เป็นอนุพันธ์ของ NH 3 เอมีนมีสมบัติเป็นทั้งเบส (basicity) และ เป็น Nucleophile.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Amines เอมีนหรืออะมีนเป็นสารอินทรีย์ที่ N-atom ต่อกับ C-atom 1-3 อะตอม เป็นอนุพันธ์ของ NH 3 เอมีนมีสมบัติเป็นทั้งเบส (basicity) และ เป็น Nucleophile."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 Amines เอมีนหรืออะมีนเป็นสารอินทรีย์ที่ N-atom ต่อกับ C-atom 1-3 อะตอม เป็นอนุพันธ์ของ NH 3 เอมีนมีสมบัติเป็นทั้งเบส (basicity) และ เป็น Nucleophile เพราะที่ N-atom มี e - คู่ อิสระ (lone pair e - ) [NH 4 ] + [OH] - NH 3 รับโปรตอน (H + ) จากน้ำ ammonia + H-O-H NH3NH3

3 Amine ที่พบธรรมชาติ R=H, Morphine ( ดอกฝิ่น ยาแก้ปวด ) R=CH 3, Codeine ( ยาแก้ไอ ) Caffeine ( กาแฟ, น้ำอัดลม ) Nicotine ( ใบยาสูบ )

4 H N H N H N H-bond Carboxylic acid เปรียบเทียบจุดเดือดของ สารอินทรีย์ที่มี น้ำหนักโมเลกุลใกล้เคียงกัน > alcohol > ketone โครงสร้างและสมบัติทางกายภาพ N เอมีนมี N-atom เป็น SP 3 (tetrahedral) เป็นโมเลกุลมีขั้วและถ้ามีหมู่ N-H จะมี H-bonding ระหว่าง โมเลกุล > amine H H H 107 0 > 3 0 amine 1 0 และ 2 0 amine

5 2 o Alcohol 2 o Bromide การจำแนก Amines ตามจำนวนหมู่ R- หรือ Ar- ที่ต่อกับ N-Atom N H HR N R HR N R RR เอมีนปฐมภูมิ (1 o Amines) เอมีนทุติยภูมิ (2 o Amines) เอมีนตติยภูมิ (3 o Amines) เทียบการจำแนก Alkyl halides และ Alcohols C H CH 3 OH C H CH 3 Br C H CH 3 NH 2 1 o Amine

6 Aliphatic amines N- อะตอมต่อกับหมู่ alkyl ตัวอย่าง 1 o Aliphatic amines เช่น n-butylamine Aromatic amines มีหมู่ aryl อย่างน้อย 1 หมู่ต่อกับ N- อะตอม ตัวอย่าง 1 o Aromatic amines เช่น aniline CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 -NH 2 n-butylamine NH2NH2 aniline การจำแนก Amines ตามชนิดของหมู่ R- หรือ Ar- ที่ เกาะกับ N -atom

7 N pyridine N quinoline sp 2 sp 3 การจำแนกเอมีนวงแหวน (cyclic amines) เอมีนกลุ่มนี้มี N- อะตอมอยู่ในวงแหวน Nonaromatic heterocyclic amines มีสมบัติทางเคมีคล้ายคลึงกับ amines โซ่เปิด เช่น piperidine ที่เป็น 2 o amine Aromatic heterocyclic amines มีสมบัติเป็น Aromatic เหมือน benzene ด้วย N H piperidine

8 Ammonium salts เป็น เกลือของ Amines ที่เกิดจาก N-atom ของ 1 o หรือ 2 o หรือ 3 o Amines ใช้ lone pair e - สร้างพันธะกับ H + การจำแนกเกลือ ของเอมีน Quaternary ammonium salts เป็นเกลือ ของ Amines ที่เกิดจาก N-atom ของ 3 o Amines ใช้ lone pair e- สร้างพันธะกับ R + เอมีนเกิดปฏิกิริยาให้เกลือได้ 2 ชนิด

9 Amines salts Quaternary ammonium salts N H HR N R HR H + N R HR 2 o Amines 3 o Amines N R RR Amines salts N R RR N R RR H + R + Amines salts R + N H HR 1 o Amines


ดาวน์โหลด ppt 1 Amines เอมีนหรืออะมีนเป็นสารอินทรีย์ที่ N-atom ต่อกับ C-atom 1-3 อะตอม เป็นอนุพันธ์ของ NH 3 เอมีนมีสมบัติเป็นทั้งเบส (basicity) และ เป็น Nucleophile.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google