งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

403221-introduction1 403221 เคมีอินทรีย์ บทนำ ผศ. ดร. วราภรณ์ พาราสุข ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "403221-introduction1 403221 เคมีอินทรีย์ บทนำ ผศ. ดร. วราภรณ์ พาราสุข ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 403221-introduction1 403221 เคมีอินทรีย์ บทนำ ผศ. ดร. วราภรณ์ พาราสุข ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 403221-introduction2 กำเนิดอินทรีย์เคมี ศตวรรษที่ 18 –organic chemistry - สารเคมีจาก ธรรมชาติ, สิ่งมีชีวิต –inorganic chemistry - สารเคมีจาก สิ่งไม่มีชีวิต, สินแร่ ปี 1828 F. Woehler

3 403221-introduction3 เคมีอินทรีย์ ความสำคัญของสารอินทรีย์ – ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ – อาหาร ยา สมุนไพร สีย้อม ยาง – สารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในสิ่งมีชีวิต – อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เกษตร เคมีภัณฑ์ – เภสัชกรรม การแพทย์

4 403221-introduction4 ความสำคัญของธาตุคาร์บอน – องค์ประกอบหลักของสิ่งมีชีวิต – สร้างพันธะโควาเลนท์ที่แข็งแรงกับอะตอม คาร์บอนอื่น – สามารถสร้างพันธะเดี่ยว พันธะคู่ พันธะ สาม – สร้างพันธะโควาเลนท์กับอะตอมชนิดอื่น – เกิดสารประกอบมากมายหลายชนิด

5 403221-introduction5 Atomic Orbitals ของคาร์บอน

6 403221-introduction6 การจัดอิเล็กตรอนใน Atomic Orbitals 1s 2p 2s C N O Valence electron

7 403221-introduction7 sp 3 -hybridization 1s 2p 2s Carbon sp 3 4 orbitals

8 403221-introduction8 sp 3 -hybridization

9 403221-introduction9

10 10 พันธะใน methane, ethane

11 403221-introduction11 sp 3 -hybridization 1s 2p 2s Nitrogen sp 3 4 orbitals Oxygen

12 403221-introduction12 พันธะใน methanol (CH 3 OH)

13 403221-introduction13 พันธะซิกมา (sigma,  -bond) –head on overlap s-s orbit al p-p orbit al

14 403221-introduction14 พันธะไพ (pi,  -bond) –side by side overlap การซ้อนทับ ด้านข้างของออร์บิทัล p – อิเล็กตรอนในพันธะไพ เรียกว่า  - electron

15 403221-introduction15 sp 2 -hybridization 1s 2p 2s Carbon sp 2 3 orbitals 2p

16 403221-introduction16 sp 2 -hybridization

17 403221-introduction17 พันธะใน ethene (C 2 H 4 )

18 403221-introduction18 sp 2 -hybridization 1s 2p 2s Nitrogen Oxygen sp 2 3 orbitals 2p

19 403221-introduction19 พันธะใน formaldehyde และ acetaldehyde acetaldehyde CH 3 CHO formaldehyde CH 2 O

20 403221-introduction20 sp-hybridization 1s 2p 2s Carbon sp 2 orbitals 2p

21 403221-introduction21 sp-hybridization

22 403221-introduction22 พันธะใน ethyne (C 2 H 2 )

23 403221-introduction23 sp-hybridization 1s 2p 2s Nitrogen Oxygen sp 2 orbitals 2p No sigma bond

24 403221-introduction24 พันธะใน CH 3 CN และ allene CH 3 CN Allene CH 2 =C=CH 2

25 403221-introduction25 เปรียบเทียบโครงสร้างของ ethyne ethene ethane ethyne etheneethane

26 403221-introduction26 การเขียนสูตรโครงสร้างของ สารอินทรีย์ Lewis Structure Condensed Structure Line-angle Structure

27 403221-introduction27 polar covalent bond พันธะระหว่างอะตอมที่มีค่า Electronegavity (EN) ต่างกัน polar and non-polar molecules non-polar  = 0 polar  = 1.87

28 403221-introduction28 แรงระหว่างโมเลกุล แรงไดโพล (dipole-dipole interaction) - โมเลกุลมีขั้ว แรง Van der Waals - โมเลกุลไม่มีขั้ว - ขนาดของแรงเพิ่มขึ้นตามน้ำหนัก โมเลกุล

29 403221-introduction29 พันธะไฮโดรเจน - ไฮโดรเจนที่สร้างพันธะกับอะตอม ที่มีค่า EN. สูง เช่น O, N, halogen - พันธะไฮโดรเจนแข็งแรงกว่าแรง ไดโพล

30 403221-introduction30 การแบ่งประเภทสารอินทรีย์ แบ่งตามหมู่ฟังก์ชัน

31 403221-introduction31

32 403221-introduction32

33 403221-introduction33

34 403221-introduction34

35 403221-introduction35 การแบ่งประเภทสารอินทรีย์ แบ่งตามโครงสร้าง – สารประกอบแบบโซ่เปิด (open- chained) มีโครงสร้างเป็นโซ่ยาว หรือ โซ่กิ่ง ไม่มีลักษณะเป็นวงเช่น CH 3 CH 2 CH 2 CH 3 – สารประกอบไซคลิก (cyclic) มี โครงสร้างเป็นวง

36 403221-introduction36 – สารประกอบไซคลิก (cyclic) แบ่งตามชนิด ของพันธะในวงเป็น 2 ชนิดคือ อะลิไซคลิก (alicyclcic) วงที่มีแต่พันธะเดี่ยว หรือมีพันธะคู่อยู่ห่างกันมากกว่า 1 พันธะ แอโรมาติก (aromatic) เป็นวงที่มีพันธะคู่สลับ กับพันธะเดี่ยว มีจำนวนอิเลกตรอนพายซึ่งอยู่ใน ระนาบเดียวกันจำนวน 4n+2 เมื่อ n เป็นเลข จำนวนเต็ม alicyclcicaromatic

37 403221-introduction37 การจำแนกชนิดของอะตอม คาร์บอนและไฮโดรเจน์ ชนิดของอะตอมคาร์บอนสามารถ จำแนกเป็น – ปฐมภูมิ (primary, 1 o ) มีคาร์บอนอื่นต่อ อยู่ 1 อะตอม – ทุติยภูมิ (secondary, 2 o ) มีคาร์บอนอื่น ต่ออยู่ 2 อะตอม – ตติยภูมิ (tertiary, 3 o ) มีคาร์บอนอื่นต่อ อยู่ 3 อะตอม – จตุรภูมิ (quarternary, 4 o ) มีคาร์บอน อื่นต่ออยู่ 4 อะตอม

38 403221-introduction38 – ตัวอย่างคาร์บอนชนิดต่างๆ CH 3 -CH 2 -CH 3 1 o 2 o 1 o ชนิดของอะตอมไฮโดรเจน – จำแนกเป็นชนิดปฐมภูมิ, ทุติยภูมิและ ตติยภูมิ ตามชนิดของคาร์บอนที่อะตอม ไฮโดรเจนนั้นต่ออยู่

39 403221-introduction39 ไอโซเมอร์ (isomer) คือสารที่มีสูตร โมเลกุลเหมือนกัน Structural isomer = constitutional isomer - ลำดับการต่อของอะตอมต่างกัน (connectivity) - สูตรโครงสร้างต่างกัน

40 403221-introduction40 Stereoisomer - สูตรโครงสร้างเหมือนกัน - การจัดวางอะตอมในที่ว่าง (space) ต่างกัน


ดาวน์โหลด ppt 403221-introduction1 403221 เคมีอินทรีย์ บทนำ ผศ. ดร. วราภรณ์ พาราสุข ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google