งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขึ้นกับปฏิกิริยากับน้ำให้ OH - ดังนั้นถ้า K b มี ค่าสูงแสดงว่า Amines เป็นเบสแก่ หรือกล่าว ว่า Amines ที่มีค่า pK b น้อยกว่าเป็นเบสแก่ กว่า เนื่องจากค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขึ้นกับปฏิกิริยากับน้ำให้ OH - ดังนั้นถ้า K b มี ค่าสูงแสดงว่า Amines เป็นเบสแก่ หรือกล่าว ว่า Amines ที่มีค่า pK b น้อยกว่าเป็นเบสแก่ กว่า เนื่องจากค่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ขึ้นกับปฏิกิริยากับน้ำให้ OH - ดังนั้นถ้า K b มี ค่าสูงแสดงว่า Amines เป็นเบสแก่ หรือกล่าว ว่า Amines ที่มีค่า pK b น้อยกว่าเป็นเบสแก่ กว่า เนื่องจากค่า pK b = - log K b ความเป็นเบสของ Amines (Basicity of Amines) + H 2 O NH3NH3 NH4NH4 + OH - + + H 2 O NH3NH3 K b ค่า pK b ของ ammonia มีค่าเท่ากับ 4.75

3 เปรียบเทียบความเป็นเบสของ ammonia กับ Amines ชนิดต่าง ๆ N N-H NH 2 CH 3 -N(CH 3 ) 2 CH 3 -NH-CH 3 CH 3 -NH 2 NH 3 2.88 9.37 8.75 3.34 3.27 4.19 4.75 pK b Amines ที่มีค่า pK b น้อยกว่าเป็นเบสแก่กว่า

4 เนื่องจากการ lone pair e - ที่ N-atom ของ Aromatic amine สามารถ delocalized ( เคลื่อนย้าย ) ไปในวง benzene ทำให้ ความหนาแน่น e - ของ N- atom ลดลง เบส แก่กว่า Aliphatic amine เป็นเบสแก่กว่า NH 3 และ Aromatic amine ( มี N ต่อกับวง benzene) NH2NH2 Aromatic amine R-NH 2 Aliphatic amine R 2 NH R3NR3N NH2NH2 - +

5 2 o amine > 1 o amine> 3 o amine NH 2 CH 3 CH 3 -N-CH 3 CH 3 แต่ 3 o amine มี steric hindered ( ขวางกั้น ) ของ lone pair e - ของ N ทำให้ความเป็นเบสลดลง CH 3 -N-H CH 3 หมู่ CH 3 เป็นพวกให้ e - มาที่ N ทำให้มีความ หนาแน่น e - สูงขึ้น ความเป็นเบสก็จะเพิ่มขึ้น (1 o amine) (2 o amine) (3 o amine ) เปรียบเทียบความเป็นเบสขอ ง Aliphatic amine

6 N N-H เปรียบเทียบความเป็นเบส เมื่อ N มี Hybridization ต่างกัน N ที่เป็น sp 3 เป็นเบสแก่กว่า N ที่เป็น sp 2 ที่ p-orbital เนื่องจากความหนาแน่น e - ที่ p-orbital ของ N-sp 2 (s=33.3%,p= 66.6%) มีน้อยกว่า N-sp 3 (s=25%,p=75%) ดังนั้นจึงเป็นเบสน้อยกว่า มี N ชนิด sp 3 มี N ชนิด sp 2

7 ความหนาแน่น e - ที่ N ของ Amide ลดลง เนื่องจาก delocalized ( เคลื่อนย้าย ) ของ e - จาก N ไปที่ O เรียกว่า resonance effect ทำให้ Amide เป็นเบสอ่อนกว่า Amine C O N C O N + - resonance effect ของ Amide Amide เป็นเบสอ่อนกว่า Amine

8 ผลของหมู่ข้างเคียงต่อสภาพเบส (Substituent effect on Basic Strenght) เอมีนที่มีหมู่ข้างเคียงหมู่ -NH 2 เป็นหมู่ดึง electron(EWG) ทำให้สภาพเบส ลดลงกว่า เอมีนที่มีหมู่ข้างเคียงหมู่ -NH 2 เป็นหมู่ให้ electron(EDG) NH 2 Cl-CH 2 NH 2 CH 3 NH2NH2 NH2NH2 NO 2 NH2NH2

9 Nitrogen atom ใดเป็นเบสมากที่สุด 1 2 3 LSD 1 2 Xylocain(anesthetic) Nicotine 1 2


ดาวน์โหลด ppt ขึ้นกับปฏิกิริยากับน้ำให้ OH - ดังนั้นถ้า K b มี ค่าสูงแสดงว่า Amines เป็นเบสแก่ หรือกล่าว ว่า Amines ที่มีค่า pK b น้อยกว่าเป็นเบสแก่ กว่า เนื่องจากค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google