งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิกิริยาการเตรียม Amines

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิกิริยาการเตรียม Amines"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิกิริยาการเตรียม Amines
1. จากปฏิกิริยา ammonia กับ alkyl halide R-NH3,X- + OH- R-X R-NH2 + H2O + X- NH3 การเตรียม Amines วิธีนี้จะให้ผลผลิตอื่นๆเกิดขึ้น NH3 R-NH2 (1o amine) R-NH-R (2o amine) R-X R-X R-X R-N-R R + X- R-X R-N-R R (3o amine) Quaternary ammonium salts

2 เตรียม Quaternary ammonium salts จาก
ปฏิกิริยาammoniaหรือamine กับ alkyl halide CH3-NH3 , Br- + CH3Br + NH3 NH3 (CH3)2NH2,Br- + CH3Br CH3-NH2 + NH4Br NH3 CH3Br (CH3)3NH,Br- + NH4Br + (CH3)2NH NH3 CH3Br (CH3)4N,Br- + (CH3)3N + NH4Br

3 ? ? ? ? CH3-I N CH3 CH3 CH3CH2-I CH3CH2CH-N(CH3)2 CH3CH2-Cl
เขียนสูตร Quaternary ammonium salts ที่เกิดขึ้น CH3-I ? N CH3 CH3CH2CH-N(CH3)2 CH3 ? CH3CH2-I CH3CH2-Cl ? CH3CH2CH2-N(CH3)2 CH3CHCH3 Br ? (CH3)3N

4 2.เตรียม Amines จากปฏิกิริยา Reductive
amination ปฏิกิริยารวมเป็นการเพิ่ม NH3 หรือ Amine ให้กับหมู่ C=O (Carbonyl) ของ Aldehyde หรือ ketone แล้วกำจัดน้ำให้ imines (C=N) แล้วเพิ่ม H ที่พันธะคู่ให้ Amine -C-CH3 O CH2 -C-CH3 NH2 CH2 H NH3 H2 / Ni

5 กลไกของปฏิกิริยา 1. ปฏิกิริยาเพิ่ม NH3 ที่หมู่ C=O 2. ปฏิกิริยากำจัดน้ำ ให้ imines 3.ปฏิกิริยา reduction (เพิ่ม H ที่พันธะคู่) R-C-R OH NH2 R-C-R O R-C-R NH NH3 - H2O ketone imines H R-C-R NH H2 Ni Amine

6 ? ? ? NH2 O CH3CH2-NH2 -C-H CH2 H2 / Ni O CH3-C-CH3 H2 / Ni O CH2NH2
เขียนสูตร Amines ที่เกิดขึ้น -C-H O CH2 CH3CH2-NH2 H2 / Ni ? NH2 H2 / Ni CH3-C-CH3 O ? C-H O CH2NH2 H2 / Ni ?

7 3.เตรียม Amines จากปฏิกิริยาReduction:
Nitro(R-NO2) สารประกอบ Amide หรือสาร ประกอบNitrile (Cyanide,R-CN) จะถูกรีดิวซ์ ไปเป็นเอมีนด้วยตัวรีดิวซ์ (reducing agent) ได้แก่ 1.HCl ที่ใช้โลหะดีบุกหรือเหล็กเป็นตัว เร่ง (HCl/Sn หรือ HCl/Fe) หรือ 2.Catalytic Hydrogenation(H2/Ni หรือ Pt)หรือ 3.LithiumAluminiumHydride/ทำปฏิกริยาต่อ กับ H2O (LiAlH4 /thenH2O)

8 Reduction : R-NO2 , R-CO-NH2 , R-CN
ตัวรีดิวซ์ (reducing agent) 1. Sn / HCl 2. Fe / HCl 3. H2 / Ni หรือ Pt 4. LiAlH4 / then H2O CH3CH-NO2 CH3 CH3CH-NO2 CH3 Reducing Agent 1 or 2 or 3 or 4 H2 CH3-C-NH2 O CH3-C-NH2 O Reducing Agent 3 or 4 CH2NH2 Reducing Agent 3 or 4 CH3CH2C-N CH3CH2C-N H2-NH2

9 ? ? ? CN NO2 O LiAlH4 / then H2O -C-NH2 CH2 H2 / Ni Fe / HCl
เขียนสูตร Amines ที่เกิดขึ้น -C-NH2 O CH2 LiAlH4 / then H2O ? CN H2 / Ni ? NO2 Fe / HCl ?

10 4.เตรียม Amines จากปฏิกิริยา Hofmann degradation
ปฏิกิริยา 1oAmide กับสารละลาย NaOH/Br2 ให้ 1oAmine ซึ่ง 1oAmine จะมี C ลดลง 1 อะ ตอมเมื่อเทียบกับ 1oAmide ที่เป็นสารตั้งต้น (1o Amide) R -C-NH2 O Br2/NaOH H2O R -C-NH2 O -NH2 + NaBr + Na2CO3 (1oAmine) CH3CH2-C-NH2 O CH3CH2-C-NH2 O Br2/NaOH H2O -NH2 + Na2CO3 + NaBr


ดาวน์โหลด ppt ปฏิกิริยาการเตรียม Amines

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google