งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิกิริยาการเตรียม Amines NH 3 R-XR-XR-XR-X R-XR-X R-XR-X R-NH 3,X - + OH - R-NH 2 การเตรียม Amines วิธีนี้จะให้ผลผลิตอื่นๆเกิดขึ้น R-XR-X Quaternary.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิกิริยาการเตรียม Amines NH 3 R-XR-XR-XR-X R-XR-X R-XR-X R-NH 3,X - + OH - R-NH 2 การเตรียม Amines วิธีนี้จะให้ผลผลิตอื่นๆเกิดขึ้น R-XR-X Quaternary."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปฏิกิริยาการเตรียม Amines NH 3 R-XR-XR-XR-X R-XR-X R-XR-X R-NH 3,X - + OH - R-NH 2 การเตรียม Amines วิธีนี้จะให้ผลผลิตอื่นๆเกิดขึ้น R-XR-X Quaternary ammonium salts R-N-R R R + X-X- R-NH 2 (1 o amine) R-NH-R (2 o amine) R-N-RR-N-R R (3 o amine) + H 2 O + X - 1. จากปฏิกิริยา ammonia กับ alkyl halide

3 เตรียม Quaternary ammonium salts จาก ปฏิกิริยา ammonia หรือ amine กับ alkyl halide CH 3 Br + NH3NH3 CH 3 -NH 3, Br - + (CH 3 ) 2 NH 2,Br - + NH3NH3 + NH 4 Br CH 3 Br NH3NH3 NH 4 Br + CH 3 Br (CH 3 ) 3 NH,Br - + NH3NH3 + NH 4 Br CH 3 -NH 2 (CH 3 ) 2 NH (CH 3 ) 3 N CH 3 Br (CH 3 ) 4 N,Br - +

4 N CH3CH3 CH 3 -I ? CH 3 CH 2 -I CH 3 CH 2 -Cl ? ? ? CH 3 CHCH 3 Br (CH 3 ) 3 N CH 3 CH 2 CH 2 -N(CH 3 ) 2 CH 3 CH 2 CH-N(CH 3 ) 2 CH 3 เขียนสูตร Quaternary ammonium salts ที่เกิดขึ้น

5 ปฏิกิริยารวมเป็นการเพิ่ม NH 3 หรือ Amine ให้กับหมู่ C=O (Carbonyl) ของ Aldehyde หรือ ketone แล้วกำจัดน้ำให้ imines (C=N) แล้วเพิ่ม H ที่พันธะคู่ให้ Amine 2. เตรียม Amines จากปฏิกิริยา Reductive amination -C-CH 3 O CH 2 -C-CH 3 NH2NH2 CH 2 H NH 3 H 2 / Ni

6 R-C-R O NH3NH3 NHNH NH H H R-C-R OH NH2NH2 - H 2 O กลไกของปฏิกิริยา 1. ปฏิกิริยาเพิ่ม NH 3 ที่ หมู่ C=O ketone imines Amine H2H2 Ni 2. ปฏิกิริยากำจัดน้ำ ให้ imines 3. ปฏิกิริยา reduction ( เพิ่ม H ที่พันธะคู่ )

7 -C-H O CH 2 CH 3 CH 2 -NH 2 H 2 / Ni ? CH 3 -C-CH 3 O ? NH2NH2 H 2 / Ni CH 2 NH 2 H 2 / Ni ? C-H O เขียนสูตร Amines ที่เกิดขึ้น

8 3. เตรียม Amines จากปฏิกิริยา Reduction: สารอินทรีย์ที่มี N- อะตอม เช่น สารประกอบ Nitro(R-NO 2 ) สารประกอบ Amide หรือสาร ประกอบ Nitrile (Cyanide,R-CN) จะถูกรีดิวซ์ ไปเป็นเอมีนด้วยตัวรีดิวซ์ (reducing agent) ได้แก่ 1.HCl ที่ใช้โลหะดีบุกหรือเหล็กเป็นตัว เร่ง (HCl/Sn หรือ HCl/Fe) หรือ 2.Catalytic Hydrogenation(H 2 /Ni หรือ Pt) หรือ 3.LithiumAluminiumHydride/ ทำปฏิกริยาต่อ กับ H 2 O (LiAlH 4 /thenH 2 O)

9 CH 3 -C-NH 2 O Reduction : R-NO 2, R-CO-NH 2, R-CN CH 3 -C-NH 2 O CH 3 CH 2 C-N 3. H 2 / Ni หรือ Pt 1. Sn / HCl2. Fe / HCl 4. LiAlH 4 / then H 2 O Reducing 3 or 4 Agent 3 or 4 ตัวรีดิวซ์ (reducing agent) Reducing Agent 1 or 2 or 3 or 4 CH 3 CH-NO 2 CH 3 CH 3 CH-NO 2 CH 3 H2H2 Reducing 3 or 4 Agent 3 or 4 CH 3 CH 2 C-N H 2 -NH 2 CH 2 NH 2

10 -C-NH 2 O CH 2 LiAlH 4 / then H 2 O ? CN H 2 / Ni ? NO 2 Fe / HCl ? เขียนสูตร Amines ที่เกิดขึ้น

11 R -C-NH 2 O 4. เตรียม Amines จากปฏิกิริยา Hofmann degradation -NH 2 ( 1 o Amine ) CH 3 CH 2 -C-NH 2 O + Na 2 CO 3 + NaBr ปฏิกิริยา 1 o Amide กับสารละลาย NaOH/Br 2 ให้ 1 o Amine ซึ่ง 1 o Amine จะมี C ลดลง 1 อะ ตอมเมื่อเทียบกับ 1 o Amide ที่เป็นสารตั้งต้น (1 o Amide) R -C-NH 2 O + NaBr + Na 2 C O 3 Br 2 /Na OH H 2 O Br 2 /Na OH H 2 O CH 3 CH 2 -C-NH 2 O -NH 2


ดาวน์โหลด ppt ปฏิกิริยาการเตรียม Amines NH 3 R-XR-XR-XR-X R-XR-X R-XR-X R-NH 3,X - + OH - R-NH 2 การเตรียม Amines วิธีนี้จะให้ผลผลิตอื่นๆเกิดขึ้น R-XR-X Quaternary.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google