งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารประกอบอินทรีย์ ที่มีธาตุออกซิเจนเป็น องค์ประกอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารประกอบอินทรีย์ ที่มีธาตุออกซิเจนเป็น องค์ประกอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารประกอบอินทรีย์ ที่มีธาตุออกซิเจนเป็น องค์ประกอบ

2 กรดคาร์บอกซิลิก (Carboxylic acid)  กรดอินทรีย์ หรือกรด คาร์บอกซิลิก (Carboxylic axid)  สูตรทั่วไป R – COOH  หมู่ฟังก์ชันคือ – COOH เรียกว่า หมู่คาร์ บอกซิล (carboxyl group)

3 การเรียกชื่อกรดคาร์ บอกซิลิก  เรียกชื่อเช่นเดียวกันกับการเรียกชื่อสารประกอบแอ ลเคน แต่ให้เปลี่ยนอักษรตัวท้ายจาก e เป็น oic และ ให้นับ C ในหมู่ – COOH เป็นตำแหน่งที่ 1 เสมอ สูตรโครงสร้างชื่อ IUPAC H–COOHMethanoic acid CH 3 –COOHEthanoic acid CH 3 CH 2 –COOHPropanoic acid CH 3 CH 2 CH 2 –COOHButanoic acid

4 สูตรโครงสร้างชื่อ IUPAC 2,3-dimethylpentanoic acid 2-bromobutanoic acid 2-hydroxy-4-methyl pentanoic acid การเรียกชื่อกรดคาร์ บอกซิลิก

5 สูตรโครงสร้างชื่อ IUPAC 3-phenylpropanoic acid Cyclopentanecarboxylic 1-methylcyclohexane carboxylic Phenylmethanoic (benzoic acid)

6 การเรียกชื่อกรดคาร์ บอกซิลิก 3-(p-chlorophenyl)pentanoic acid

7 สมบัติทางกายภาพของ กรดคาร์บอกซิลิก สูตรโครงสร้างจุดเดือด (  C) สภาพละลายได้ ในน้ำ (g/110mL) HCOOH100.8 ละลายได้ดี CH 3 COOH117.9 ละลายได้ดี CH 3 CH 2 COOH140.8 ละลายได้ดี CH 3 (CH 2 ) 2 COOH163.3 ละลายได้ดี CH 3 (CH 2 ) 3 COOH185.53.7 ข้อมูลจาก : เคมี เล่ม๕ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8 จุดเดือดของกรดคาร์บอกซิ ลิกและแอลกอฮอล์ สูตรโครงสร้างมวลโมเลกุลจุดเดือด (  C) CH 3 CH 2 OH4678.3 HCOOH46101 CH 3 CH 2 CH 2 OH6097.2 CH 3 COOH60118 ข้อมูลจาก : เคมีอินทรีย์เบื้องต้น, รศ. ดร. พิมพ์จิต ดามพวรรณ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

9 สมบัติทางกายภาพของ กรดคาร์บอกซิลิก  กรดคาร์บอกซิลิกโซ่ตรงมีจุดเดือดเพิ่มขึ้นตาม มวลโมเลกุลที่เพิ่มขึ้น  กรดคาร์บอกซิลิกโมเลกุลเล็กละลายน้ำได้ ดีกว่าโมเลกุลใหญ่ ความสามารถในการ ละลายลดลงเมื่อโมเลกุลใหญ่ขึ้น  กรดคาร์บอกซิลิกมีจุดเดือดสูงกว่า แอลกอฮอล์ที่มีมวลโมเลกุลใกล้เคียงกัน ส่วนที่ไม่มีขั้ว ส่วนที่มีขั้ว

10 สมบัติทางกายภาพของ กรดคาร์บอกซิลิก  กรดคาร์บอกซิลิกโซ่ตรงมีจุดเดือดเพิ่มขึ้นตาม มวลโมเลกุลที่เพิ่มขึ้น  กรดคาร์บอกซิลิกโมเลกุลเล็กละลายน้ำได้ ดีกว่าโมเลกุลใหญ่ ความสามารถในการ ละลายลดลงเมื่อโมเลกุลใหญ่ขึ้น  กรดคาร์บอกซิลิกมีจุดเดือดสูงกว่า แอลกอฮอล์ที่มีมวลโมเลกุลใกล้เคียงกัน ส่วนที่ไม่มีขั้ว ส่วนที่มีขั้ว

11 พันธะไฮโดรเจน

12 http://www.mbi-berlin.de/en/research/projects/2-04/subprojects/Subproject1/acetic_acid_dimer.jpg

13 ปฏิกิริยาเคมีของกรดคาร์ บอกซิลิก  ปฏิกิริยาการเกิดเกลือ  ปฏิกิริยาการเกิดเอสเทอร์  ปฏิกิริยารีดักชัน

14 กรดฟอร์มิก  กรดฟอร์มิกพบครั้งแรก ค. ศ.1670 โดยกลั่นจากมด แดง  กรดฟอร์มิกมาจากคำว่า formica ( ภาษาละติน หมายถึง มด ) สุนทร พรจำเริญ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

15 กรดแอซิติก  กรดแอซิติก หรือกรด น้ำส้ม  ได้จากการหมักน้ำตาล ผลไม้ หรือ เอทานอล  น้ำส้มสายชูเป็น สารละลายเจือจางของ กรดแอซิติก (4-5%)  กรดแอซิติกบริสุทธิ์ เรียกว่า glacial acetic acid มีจุดหลอมเหลวที่ 17  C

16 Alpha Hydroxy Acid:AHA ( พบในอ้อย ) ( พบในแอปเปิล ) ( พบในนมเปรี้ยว ) กรดแอลฟาไฮดรอกซี ใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ทำให้ผิวนุ่ม ไร้ริ้วรอยช่วยปรับสภาพผิว

17 เอสเทอร์ (Ester)  เอสเทอร์เป็นอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก โดยหมู่ OH ของกรดถูกแทนที่ด้วยหมู่ OR หรือ OAr  สูตรทั่วไปของเอสเทอร์

18 เอสเทอริฟิเคชัน (Esterification) กรดคาร์บอกซิลิกแอลกอฮอล์เอสเทอร์น้ำ

19 การเรียกชื่อเอสเทอร์  เรียกชื่อหมู่แอลคิล (R) หรือหมู่เอริล (Ar) ที่มาจาก แอลกอฮอล์ก่อนแล้วตามด้วยชื่อของกรดคาร์บอกซิ ลิก โดยเปลี่ยนคำลงท้ายกรดจาก ic เป็น ate สูตรโครงสร้างชื่อ IUPAC methylethanoate phenylethanoate 1-methylethyl-3- methylbutanoate

20 การเรียกชื่อเอสเทอร์ 2-methylpropyl-2,4-dimethylpentanoate

21 จุดเดือดของเอสเทอร์และ กรดคาร์บอกซิลิก สูตร โมเล กุล เอสเทอร์กรดคาร์บอกซิลิก สูตรโครงสร้างจุด เดือด (  C) สูตรโครงสร้างจุด เดือด (  C) C2H4O2C2H4O2 HCOOH31.7 CH 3 COOH 117.9 C3H6O2C3H6O2 HCOOCH 2 CH 3 54.4CH 3 CH 2 COOH141.1 CH 3 COOCH 3 56.9 C4H8O2C4H8O2 HCOOCH 2 CH 2 CH 3 80.9 CH 3 CH 2 CH 2 COOH 163.7 CH 3 COOCH 2 CH 3 77.1 CH 3 CH 2 COOCH 3 79.8 ข้อมูลจาก : เคมี เล่ม๕ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22 กลิ่นเอสเทอร์บางชนิด สูตรโครงสร้างกลิ่นเอสเทอร์ CH 3 COOCH 2 (CH 2 ) 6 CH 3 กลิ่นส้ม CH 3 CH 2 CH 2 COOCH 2 CH 3 กลิ่นสับปะรด CH 3 COOCH 2 (CH 2 ) 3 CH 3 กลิ่นกล้วย CH 3 CH 2 CH 2 COOCH 3 กลิ่นแอปเปิล กลิ่นน้ำมันระกำ

23 ปฏิกิริยาเคมีของเอสเทอร์  ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส (Hydrolysis)  ปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน (Saponification)


ดาวน์โหลด ppt สารประกอบอินทรีย์ ที่มีธาตุออกซิเจนเป็น องค์ประกอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google