งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3. Hinzberg test เป็นปฏิกิริยาของ Amines กับ benzenesulfonyl chloride (C 6 H 5 SO 2 Cl) เป็นปฏิกิริยาทดสอบชนิดของ amines โดย 1 o และ 2 o amine สามารถทำปฏิกิริยากับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3. Hinzberg test เป็นปฏิกิริยาของ Amines กับ benzenesulfonyl chloride (C 6 H 5 SO 2 Cl) เป็นปฏิกิริยาทดสอบชนิดของ amines โดย 1 o และ 2 o amine สามารถทำปฏิกิริยากับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 3. Hinzberg test เป็นปฏิกิริยาของ Amines กับ benzenesulfonyl chloride (C 6 H 5 SO 2 Cl) เป็นปฏิกิริยาทดสอบชนิดของ amines โดย 1 o และ 2 o amine สามารถทำปฏิกิริยากับ benzenesulfonyl chloride ให้ sulfonamide ที่ไม่ละลายน้ำ โดย sulfonamide ที่ได้จาก 1 o amine จะทำปฏิกิริยากับ NaOH ให้ sulfonamide salt ที่ละลายน้ำ ส่วน sulfonamide ที่ได้จาก 2 o amine จะไม่ทำ ปฏิกิริยากับ NaOH และสำหรับ 3 o amine จะ ไม่ทำปฏิกิริยากับ benzenesulfonyl chloride

3 C 6 H 5 SO 2 Cl NaOH/H 2 O (C 6 H 5 SO 2 -N-R) Na - + C 6 H 5 SO 2 Cl NaOH/H 2 O C 6 H 5 SO 2 Cl No reaction R-NH 2 1 o amine R 2 NH 2 o amine R3NR3N 3 o amine Hinzberg test Sulfonamide NH-R NR2NR2

4 Sulfonamide( ไม่ละลายน้ำ ) sulfonamide salt ที่ละลายน้ำ - HCl R-NH- S O O H 2 O + R-N--R-N-- S O O Na + NaOHHCl กลไกปฏิกิริยา 1 o amines กับ C 6 H 5 SO 2 Cl R-NH- S O O + Cl- S O O benzenesulfonyl chloride R-NH 2 1 o amine

5 Sulfonamide ที่ได้จาก 2 o amine จะไม่ทำปฏิกิริยากับ NaOH - HCl + Cl- S O O R2N-R2N- S O O NaOH ไม่มี H ที่ N-atom x กลไกปฏิกิริยา 2 o amines กับ C 6 H 5 SO 2 Cl Sulfonamide( ไม่ละลายน้ำ ) R 2 NH 2 o amine

6 3 o amine ไม่ทำ ปฏิกิริยากับ benzenesu lfonyl chloride เกลือที่ละลายน้ำ + Cl- S O O O- S O O - + R 3 NH + HO- S O O H 2 O heat x กลไกปฏิกิริยา 3 o amines กับ C 6 H 5 SO 2 Cl Benzenesulfonic acid R3NR3N 3 o amine R3NR3N

7 1. Amine ใดบ้างที่ไม่ทำปฏิกิริยากับ benzenesulfonyl chloride 2.Amine ใดบ้างที่ทำปฏิกิริยากับ benzenesulfonylchloride ให้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำปฏิกิริยากับ NaOH


ดาวน์โหลด ppt 3. Hinzberg test เป็นปฏิกิริยาของ Amines กับ benzenesulfonyl chloride (C 6 H 5 SO 2 Cl) เป็นปฏิกิริยาทดสอบชนิดของ amines โดย 1 o และ 2 o amine สามารถทำปฏิกิริยากับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google