งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ชีวิตที่เร่งรีบกับสภาวะแวดล้อมที่บีบรัด ทำให้คนใน สังคมใฝ่หาแต่การบริโภคสิ่ง ต่างๆ เข้าสู่ร่างกาย จนลืมที่จะดูแลจิตใจให้กลับมามี สติอยู่กับปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ชีวิตที่เร่งรีบกับสภาวะแวดล้อมที่บีบรัด ทำให้คนใน สังคมใฝ่หาแต่การบริโภคสิ่ง ต่างๆ เข้าสู่ร่างกาย จนลืมที่จะดูแลจิตใจให้กลับมามี สติอยู่กับปัจจุบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ชีวิตที่เร่งรีบกับสภาวะแวดล้อมที่บีบรัด ทำให้คนใน สังคมใฝ่หาแต่การบริโภคสิ่ง ต่างๆ เข้าสู่ร่างกาย จนลืมที่จะดูแลจิตใจให้กลับมามี สติอยู่กับปัจจุบัน เพราะ การมีสติจะช่วยให้เราสัมผัสกับความงดงามของสิ่ง ต่างๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็น ธรรมชาติหรือผู้คน ในโอกาสที่พระอาจารย์ชาว เวียดนาม ติช นัท ฮันห์ เดินทางมา ประเทศไทยในช่วงวันวิสาขบูชาโลก จึงขอนำคำสอน บางส่วนของท่านมาเผยแพร่ เพื่อให้ ทุกคนสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับชีวิตการทำงาน และส่วนตัว

3  ไม่เพียงผู้ใหญ่เท่านั้นที่จะเข้าถึงธรรมะได้ วิธีที่ พระอาจารย์นัท ฮันห์ สอน การภาวนากับเด็กๆ คือ “ ภาวนากับก้อนกรวด ” เป็น วิธีการง่ายๆ ที่มีความสุข เริ่ม จากเราควรมีถุงเล็กๆ สำหรับเก็บก้อนกรวด 4 ก้อน เมื่อเราต้องการทำสมาธิภาวนา ให้หยิบถุงนี้ขึ้นมา และนั่งล้อมกันเป็นวงกลม เด็ก คนหนึ่งเป็นผู้เชิญระฆัง 3 ครั้ง เพื่อเชื้อเชิญให้เรากลับมาสู่บ้านที่แท้จริง

4  ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และความปลอดภัย ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง องค์ประกอบด้านกายภาพ สังคม หรือ สถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต หรือทรัพย์สิน พฤติกรรมเสี่ยง หมายถึง การกระทำของบุคคลที่อาจส่งผลให้เกิดอันตราย ต่อสุขภาพ ชีวิต หรือทรัพย์สิน ในปัจจุบันโลกมีความเจริญขึ้นแต่ความปลอดภัย กลับลดน้อยลง ทั้งนี้เพราะมีปัจจัยเสี่ยงต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อ สุขภาพความปลอดภัยมากมายในที่นี้จะขอ นำเสนอเพียงบางส่วนซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อชีวิต คนเรา

5  การดำรงชีวิตในภาวะปัจจุบัน มีปัจจัยเสี่ยงมากมาย ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง คุกคาม ทุกวันนี้มีผู้เสียชีวิตและ เจ็บป่วยพิการ จากอุบัติเหตุ การถูกช่อโกงหลอกลวง ล้วงกระเป๋า ภัยต่าง ๆ มีเป็นจำนวนที่มากกว่าการเป็นโรคภัยไข้ เจ็บ ดังนั้นการมีความรู้ถึงความเสี่ยงต่างๆ รู้ถึงสาเหตุและวิธีการป้องกันอันตราย เพื่อสร้าง ความปลอดภัยให้ตนเองและผู้อื่นได้จึงเป็นการดี อย่างยิ่งความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่ปราศจากภัย และอันตรายที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นความปลอดภัยไม่ เพียงแต่หมายถึงการไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังมี ความหมายรวมถึงการดำรงชีวิตอยู่อย่างสุขกาย สุขใจไม่ เสี่ยงภัย มีความมั่นใจในการประกอบ กิจกรรมต่าง ๆ และมีการเตรียมป้องกันภัยไว้ล่วงหน้าอย่าง สม่ำเสมอ อีกด้วย

6  ความปลอดภัยในชีวิต หมายถึง การปราศอันตราย การดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ความสบาย ไม่เสี่ยงกับภัยนานาชนิดซึ่งนับวันจะมีมากขึ้น มีความมั่นใจในการประกอบกิจกรรมต่างๆและมี การเตรียมป้องกันภัยไว้ล่วงหน้า อยู่ตลอดเวลาอย่างถูกต้องและเหมาะสม

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt  ชีวิตที่เร่งรีบกับสภาวะแวดล้อมที่บีบรัด ทำให้คนใน สังคมใฝ่หาแต่การบริโภคสิ่ง ต่างๆ เข้าสู่ร่างกาย จนลืมที่จะดูแลจิตใจให้กลับมามี สติอยู่กับปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google