งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดื่มแอลกอฮอล์และการบริหาร จิตและการเจริญปัญญา ชื่อ เด็กหญิง บุญรอด คำจัตุรัส ชั้น ม.3/1 เลขที่ 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดื่มแอลกอฮอล์และการบริหาร จิตและการเจริญปัญญา ชื่อ เด็กหญิง บุญรอด คำจัตุรัส ชั้น ม.3/1 เลขที่ 9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดื่มแอลกอฮอล์และการบริหาร จิตและการเจริญปัญญา ชื่อ เด็กหญิง บุญรอด คำจัตุรัส ชั้น ม.3/1 เลขที่ 9

2 การดื่ม การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสุรานับเป็นสาร เสพติดชนิดหนึ่งซึ่งมีผลต่อการทำงานของระบบ ต่างๆในร่างกาย ซึ่งมีความสัมพันธ์ของ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพ

3 โทษของการดื่ม ทำให้ส่งผลต่อร่างกายของคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ ถ้าดื่มมากๆจะส่งผลต่อ สมอง หัวใจ ตับ กระเพาะอาหาร ตับอ่อน และจะเสียสติการ ควบคุมตัวเองไม่ได้ ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท เป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง

4 การบริหารจิต การบริหารจิตเป็นการฝึกสมาธิ เพื่อพัฒนาจิต ให้มีคุณภาพความดีงามมีสมรรถภาพมีความ เข้มแข็งมีความปลอดภัย จะส่งผลให้สามารถ ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

5 การเจริญปัญญา การเจริญปัญญาเป็นการฝึกให้รู้จักคิดวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างรอบคอบรอบด้าน เพื่อให้เกิด ปัญญาแตกฉาน สำหรับการคิดแบบอริยสัจหรือ การคิดแบบแก้ปัญหา

6 สรุป การดื่มแอลกอฮอล์อาจทำให้เสียสติและทำให้ เกิดการทะลำวิวาทลำเกิดผลเสียต่อร่างกายของ เรา ถ้าดื่มมาๆ จะทำให้เราไม่สามารถควบคุม สติของเราได้อาจเกิดอันตรายต่อการขับขี่เรา ควรฝึกการบริหารจิตและการเจริญปัญญาให้ได้ เพื่อพัฒนาจิตให้มีคุณภาพ ความดีงามมี สมรรถภาพมีความเข้มแข็งมีความปลอดภัยจะ ส่งผลให้สามารถให้ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่าง มีความสุข

7 คติ จุดมุ่งหมายของการดื่มเหล้า เมา ไม่ใช่ยี่ห่อของสุรา จุดมุ่งหมายของการศึกษา คือความรู้ที่ได้มาไม่ใช่สถาบัน

8 แหล่งอ้างอิง ข้อมูลที่ได้มาจากหนังสือพระพุทธศาสนาและสุข ศึกษาและค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt การดื่มแอลกอฮอล์และการบริหาร จิตและการเจริญปัญญา ชื่อ เด็กหญิง บุญรอด คำจัตุรัส ชั้น ม.3/1 เลขที่ 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google