งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ ( Human Resource Development )  เป็นกระบวนการที่จะเสริมสร้าง และเปลี่ยนแปลงบุคลากรใน ด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ ( Human Resource Development )  เป็นกระบวนการที่จะเสริมสร้าง และเปลี่ยนแปลงบุคลากรใน ด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ ( Human Resource Development )  เป็นกระบวนการที่จะเสริมสร้าง และเปลี่ยนแปลงบุคลากรใน ด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนวิธีการในการทำงาน อันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพใน การทำงาน

3 วิธีการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์  1. การส่งเสริมด้านการศึกษา ( Education )  2. การฝึกอบรม ( Training )

4 การฝึกอบรมและการ พัฒนา  1. การให้คำแนะนำ ( Orientation )  2. การฝึกอบรม ( Training ) 2.1 การฝึกอบรมโดยให้ลงมือ ปฏิบัติงาน 2.1 การฝึกอบรมโดยให้ลงมือ ปฏิบัติงาน ( On – the – job training ) ( On – the – job training ) 2.2 การสอนงาน ( Coaching ) 2.2 การสอนงาน ( Coaching )  3. การพัฒนาอาชีพ ( Career development )

5 ประโยชน์ของการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์  1. ประโยชน์แก่องค์การ  เพื่อฝึกฝนบุคลากรไว้เพื่อความ เจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน  เพื่อแก้ไข / ลดปัญหาต่าง ๆ ที่ อาจจะเกิดขึ้นในหน่วยงาน  เพื่อพัฒนาฝีมือ / ทักษะของ พนักงาน  เพื่อลดความสิ้นเปลืองและ ป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจ เกิดขึ้นได้

6  2. ประโยชน์แก่บุคลกร  เพื่อพัฒนาทักษะในการ ปฏิบัติงาน  เพื่อพัฒนาทัศนคติและ บุคลิกภาพ  เพื่อเรียนรู้และลดการเสี่ยงภัย อันตรายต่าง ๆ  เพื่อความเจริญก้าวหน้าใน ตำแหน่งหน้าที่การงาน

7 ข้อเปรียบเทียบระหว่างการพัฒนา และฝึกอบรม การพัฒนา การ ฝึกอบรม ตัวบุคคล เน้น ผู้บริหาร เน้นผู้ ปฏิบัติ การเรียนรู้ แนวคิด ทฤษฎี วิธีการ เทคนิค ระยะเวลาระยะยาวระยะสั้น

8 วิธีการในการฝึกอบรม  1. การบรรยาย ( Lecture )  2. กาอภิปราย ( Discussion )  3. ทัศนศึกษา ( Field Trip )  4. การสัมมนา ( Seminar )  5. การประชุม ( Conference )  6. การระดมสมอง ( Brain Storming )

9  กรณีศึกษา ( Case Study )  การสาธิต ( Demonstration )  การแสดงบทบาท ( Role Playing )  เกมการบริหาร ( Management Games )  การประชุมปฏิบัติการ ( Work Shop )  กิจกรรม ( Activities )

10 วงจรการฝึกอบรม  1. หา ( Identify )  2. วางแผน ( Planning )  3. อบรม ( Conduct )  4. ประเมินผล ( Evaluate )

11 ขั้นตอนการจัดการอบรม  1. วิเคราะห์ความจำเป็น  2. นำเสนอโครงการ  3. วางระเบียบปฏิบัติ  4. ดำเนินการตามกำหนดการ  5. ประเมินผล  6. ติดตามผล


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ ( Human Resource Development )  เป็นกระบวนการที่จะเสริมสร้าง และเปลี่ยนแปลงบุคลากรใน ด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google