งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Live and Learn Library Tour เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง ชมพูนุช สราวุเดชา เพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร มัณทะณี คำโพธิ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Live and Learn Library Tour เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง ชมพูนุช สราวุเดชา เพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร มัณทะณี คำโพธิ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Live and Learn Library Tour เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง ชมพูนุช สราวุเดชา เพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร มัณทะณี คำโพธิ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 บริการนำชมของห้องสมุดคณะ แพทยศาสตร์

3 จุดเริ่มต้นการเรียนรู้ - พื้นที่มีขนาดใหญ่ขึ้น - จำนวนผู้นำชมไม่เพียงพอ - การนำชมไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน

4 ห้องสมุดใน สวน มีพื้นที่ให้บริการใหม่เกิดขึ้น

5 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาบริการนำชมห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ห้องสมุดให้มีความสามารถในการเป็น ผู้นำชมห้องสมุดที่มีมาตรฐานเดียวกัน 3. เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ นำชมห้องสมุด

6 ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ ใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในการวางแผนการจัดบริการนำ ชมห้องสมุด โดยใช้กิจกรรมของชุมชน แนวปฏิบัติคนใกล้หมอ สมาชิก คือ บุคลากรห้องสมุด จำนวน 26 คน ใช้กระบวนการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในหัวข้อ การจัดบริการนำชมอย่างมี ประสิทธิภาพ

7 ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 1. วางแผนการจัดบริการนำชม - กำหนดจุดนำชม (Library Tour Stop)

8

9 - กำหนดเนื้อหาบรรยายในแต่ละจุด นำชม

10 ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 2. เตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานในการ เป็นผู้นำชม - จัดอบรมด้านบุคลิกภาพ

11 2. เตรียมความพร้อมของ ผู้ปฏิบัติงานในการเป็นผู้นำชม - ฝึกปฏิบัติการนำชม

12 2. เตรียมความพร้อมของ ผู้ปฏิบัติงานในการเป็นผู้นำชม 2. เตรียมความพร้อมของ ผู้ปฏิบัติงานในการเป็นผู้นำชม - ฝึกปฏิบัติการนำชม ( ต่อ )

13 2. เตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน ในการเป็นผู้นำชม - ฝึกปฏิบัติการนำชม ( ต่อ )

14 2. เตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน ในการเป็นผู้นำชม - ฝึกปฏิบัติการนำชม ( ต่อ )

15 ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 3. แบ่งกลุ่มผู้เยี่ยมชมห้องสมุด

16 4. นำชมห้องสมุด

17 ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 5. ประเมินผลการให้บริการ - ประเมินความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ

18 ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 5. ประเมินผลการให้บริการ - ประเมินการให้บริการนำชมของผู้นำ ชม

19 ผลการศึกษา อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ

20 การนำไปใช้ประโยชน์ ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ผู้รับบริการได้รับ ความรู้ มีความเข้าใจ การเข้าถึงทรัพยากร และบริการของห้องสมุด เป็นอย่างดี

21 การนำไปใช้ประโยชน์ ประโยชน์ต่อบุคลากรห้องสมุด บุคลากรสมุดได้รับการพัฒนา ให้มีความรู้ทางวิชาการและพร้อม ในการเป็นผู้นำชมห้องสมุด อย่างมืออาชีพ

22 การนำไปใช้ประโยชน์ ประโยชน์ต่อห้องสมุด ห้องสมุดสามารถแก้ไขข้อจำกัด ด้านจำนวนผู้นำชมห้องสมุด และ เพิ่มประสิทธิภาพการนำชมอย่าง ยั่งยืน สามารถเป็นต้นแบบ

23 Question & Answer

24


ดาวน์โหลด ppt Live and Learn Library Tour เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง ชมพูนุช สราวุเดชา เพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร มัณทะณี คำโพธิ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google