งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Live and Learn Library Tour เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Live and Learn Library Tour เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Live and Learn Library Tour เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง
ชมพูนุช สราวุเดชา เพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร มัณทะณี คำโพธิ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 บริการนำชมของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์

3 จุดเริ่มต้นการเรียนรู้
- พื้นที่มีขนาดใหญ่ขึ้น - จำนวนผู้นำชมไม่เพียงพอ การนำชมไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน

4 มีพื้นที่ให้บริการใหม่เกิดขึ้น
ห้องสมุดในสวน

5 วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงพัฒนาบริการนำชมห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดให้มีความสามารถในการเป็นผู้นำชมห้องสมุดที่มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการนำชมห้องสมุด

6 ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ
ใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในการวางแผนการจัดบริการนำชมห้องสมุด โดยใช้กิจกรรมของชุมชนแนวปฏิบัติคนใกล้หมอ สมาชิก คือ บุคลากรห้องสมุด จำนวน 26 คน ใช้กระบวนการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในหัวข้อ การจัดบริการนำชมอย่างมีประสิทธิภาพ

7 ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ
วางแผนการจัดบริการนำชม - กำหนดจุดนำชม (Library Tour Stop)

8

9 - กำหนดเนื้อหาบรรยายในแต่ละจุดนำชม

10 ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ
2. เตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานในการเป็นผู้นำชม - จัดอบรมด้านบุคลิกภาพ

11 2. เตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานในการเป็นผู้นำชม
- ฝึกปฏิบัติการนำชม

12 2. เตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานในการเป็นผู้นำชม
- ฝึกปฏิบัติการนำชม (ต่อ)

13 2. เตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานในการเป็นผู้นำชม
- ฝึกปฏิบัติการนำชม (ต่อ)

14 2. เตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานในการเป็นผู้นำชม
- ฝึกปฏิบัติการนำชม (ต่อ)

15 ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ
3. แบ่งกลุ่มผู้เยี่ยมชมห้องสมุด

16 ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ
4. นำชมห้องสมุด

17 ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ
5. ประเมินผลการให้บริการ - ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

18 ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ
5. ประเมินผลการให้บริการ - ประเมินการให้บริการนำชมของผู้นำชม

19 ผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

20 การนำไปใช้ประโยชน์ ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ผู้รับบริการได้รับ
ความรู้ มีความเข้าใจ การเข้าถึงทรัพยากร และบริการของห้องสมุด เป็นอย่างดี

21 การนำไปใช้ประโยชน์ ประโยชน์ต่อบุคลากรห้องสมุด
บุคลากรสมุดได้รับการพัฒนา ให้มีความรู้ทางวิชาการและพร้อม ในการเป็นผู้นำชมห้องสมุด อย่างมืออาชีพ

22 การนำไปใช้ประโยชน์ ประโยชน์ต่อห้องสมุด ห้องสมุดสามารถแก้ไขข้อจำกัด
ด้านจำนวนผู้นำชมห้องสมุด และ เพิ่มประสิทธิภาพการนำชมอย่าง ยั่งยืน สามารถเป็นต้นแบบ

23 Question & Answer

24 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Live and Learn Library Tour เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google