งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายการแพทย์และจริย ศาสตร์ ดร. สุรชาติ ณ หนองคาย ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายการแพทย์และจริย ศาสตร์ ดร. สุรชาติ ณ หนองคาย ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายการแพทย์และจริย ศาสตร์ ดร. สุรชาติ ณ หนองคาย ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 ปรัชญา ความหมายที่ครอบคลุมอย่างน้อยควร แสดงถึงเป้าหมายและวิธีการ การมีและใช้ปัญญาเพื่อแสวงหาให้ได้มา ซึ่งปัญญา ปัญญาเป็นทั้งเป้าหมายและวิธีการ สำหรับปรัชญา การกระทำซ้ำจนตกผลึกมาให้ได้มาซึ่ง แนวคิด ทฤษฎี และ พัฒนาต่อยอดจน เป็นศาสตร์ คือการวิจัย

3 ศาสตร์และระบบ ศาสตร์ หมายถึง “ ระบบวิชาความรู้ ” ระบบ หมายถึง “ กลุ่มของสิ่งซึ่งมี ลักษณะประสานเข้าเป็นสิ่งเดียวกันตาม หลักแห่งความสัมพันธ์สอดคล้องกัน ด้วยระเบียบของธรรมชาติหรือหลัก เหตุผลทางวิชาการ ” วิชา หมายถึง ความรู้, ความรู้ที่ได้จาก การฝึกฝนหรือประสบการณ์ วิชาการ หมายถึง ความรู้สาขาใดสาขา หนึ่งหรือหลายสาขา

4 กระบวนทัศน์ “ ฐานเชื่อและฐานคิดที่มีอิทธิพลต่อการ ตัดสินใจหรือกระทำการของประชาคม หนึ่งๆ ” - ฐานคิดเป็นการใช้เหตุผลนำมาสู่การ ตัดสินใจหรือกระทำการ กลุ่มที่มีและ ใช้ฐานคิดเดียวกันเรียกว่า “ สำนักคิด ” - เชื่อ คิด ทำ, เชื่อ ทำ - คิด เชื่อ ทำ, คิด ทำ

5 การพัฒนาของมโนธรรม มโนธรรม คือ ความรู้สึกผิด ชอบ ชั่วดี ความรู้สึกว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ กลัวโทษในโลกนี้ หวังบำเหน็จในโลกนี้ ยึดเกณฑ์สังคมเป็นตัวตัดสิน ยึดเกณฑ์เสียสละในโลกนี้เพื่อความสุขใน โลกหน้า ยึดเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เพื่อตนและ เพื่อนมนุษย์ ยึดวิจารณญาณเป็นเกณฑ์ตัดสิน

6 สำนักคิดสำคัญ สุขนิยม เช่น โซฟิสต์ รตินิยม เอพิคิวเรียน สโตอิก ซีนิก ปัญญานิยม เช่น โสเครติส เพลโต อริสโต เติ้ล ศาสนนิยม เช่น พระเจ้าหลายองค์ พระเจ้า องค์เดียว ธรรมชาติ ประโยชน์นิยม หน้าที่นิยม ประเพณีนิยม เหตุผลนิยม

7 ศาสนา ปกครอง ทุรเวช ศาสนา หมายถึง ลัทธิความเชื่อ ของมนุษย์ ปกครอง หมายถึง ดูแล คุ้มครอง ระวังรักษา บริหาร ทุรเวช หมายถึง ประกอบเวชกรรม โดยต่ำกว่ามาตรฐาน และหรือ จริยธรรมฝจรรยาบรรณ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายการแพทย์และจริย ศาสตร์ ดร. สุรชาติ ณ หนองคาย ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google