งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชีวิตคืออะไร ? ชีวิตตามสภาพของมันเอง ขันธ์ 5 เป็นส่วนประกอบของ ชีวิต ชีวิต คือ ความเป็นอยู่ การต่อสู้ การเรียนรู้, การสร้าง ประสบการณ์ ธรรมชาติ ( ชิ้นหนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชีวิตคืออะไร ? ชีวิตตามสภาพของมันเอง ขันธ์ 5 เป็นส่วนประกอบของ ชีวิต ชีวิต คือ ความเป็นอยู่ การต่อสู้ การเรียนรู้, การสร้าง ประสบการณ์ ธรรมชาติ ( ชิ้นหนึ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชีวิตคืออะไร ? ชีวิตตามสภาพของมันเอง ขันธ์ 5 เป็นส่วนประกอบของ ชีวิต ชีวิต คือ ความเป็นอยู่ การต่อสู้ การเรียนรู้, การสร้าง ประสบการณ์ ธรรมชาติ ( ชิ้นหนึ่ง ) การปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติ

2 ชีวิต คืองาน คือ การแสวงหา คือการทดลอง หรือลอง

3 มนุษย์ ประกอบด้วย ( กาย + จิต ) = ขันธ์ 5 ชีวิต แปลว่า สดชื่น สด หมายถึง ร่างกายที่มีเลือด เนื้ออวัยวะ ทุกส่วนทำงานได้ดี ชื่น หมายถึงสภาวะทางจิตที่ชื่น บาน ไม่มัว หมอง ขัดข้อง อึดอัด ขัด เคือง มืดมัว ร้อนเร่า

4 ชีวิตนี้ เป็นบ่อเกิดของความรู้ และ ศาสตร์แขน่งต่างๆ มากมาย ชีวิตต้องตกอยู่ในสภาพแห่งความ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ทำอย่างไรให้พ้นจาก เกิด แก่ เจ็บ ตาย “ เกิดมาทั้งทีควรทำความดีอะไร ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ”

5 ชีวิต คือธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เลือนไหว เลือนไหลไปตาม กฎธรรมชาติอันมีพลังแห่ง กิเลส กรรมและ วิบาก เป็นตัวกำหนดทิศทาง ไปตาม “ ปฏิจจสมุปบาท ” หรือ “ อิ ทัปปัจจยตา ” คือ กฎที่ว่าด้วยการอาศัยซึ่งกันและ กันของธรรมชาติ และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ( ชีวิต มิได้เกิดขึ้นลอยๆ ต้องมี เหตุปัจจัย )

6 จุดเริ่มต้นและวิวัฒนาการแห่งชีวิต การเกิดของชีวิต ตามกระบวนการ แห่งเหตุปัจจัยที่ต้องอาศัยกฎ ธรรมชาติแบบองค์รวม คือ 1. บิดามารดาอยู่รวมกัน 2. มารดามีระดู 3. ทารกที่จะมาเกิดก็ปรากฏ ( วิญญาณ )

7 จุดเริ่มต้นและกระบวนการแห่งชีวิต เพราะการรวมตัวแห่งธาตุ 6 อย่าง 1. ดิน 4. ไฟ 2. น้ำ 5. อากาศธาตุ 3. ลม 6. วิญญาณธาตุ สัตว์จึงลงสู่ครรภ์ จึงมี รูป + นาม ( กลละ น้ำเมือก )

8 ชีวิตที่สมบูรณ์จะต้องมีสุขภาพดี • มีสุขภาพจิตดี - ชืนใจ - ชื่นบาน - แจ่มใส - ไม่มัวหมอง • มีสุขภาพกายดี - ไม่มีโรคเบียดเบียน ( โรค แปลว่า สภาวะที่เสียดแทง ) โรคทางใจ คือ กิเลส ตัณหา มาณะทิฏฐิ โลภ โกรธ หลง

9 องค์ประกอบแห่งชีวิต ชีวิต ประกอบ 2 ส่วนคือ 1. รูป คือสิ่งที่รับรู้กันได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ได้แก่ รูป เสีย กลุ่น รส โผฏฐัพพะ 2. นาม คือ สิ่งที่รับรู้ได้ทางจิตใจ ได้แก่ พอใจ ไม่พอใจ รัก เกลียด เมตตา สงสาร สงบ อึดอัด ขัด เคือง ฯลฯ ( ขันธ์ 5 : เบญจขันธ์ )

10 องค์ประกอบของการดำเนินชีวิต อย่างมีคุณภาพ - พึงถือศีล 5 เป็นเสมือนธงชีวิต - พึงยึดถือมงคล 38 ประกอบชีวิต - พึงดำเนินชีวิต กุศลกรรมบถ 10 - พึงดำเนินชีวิตตามมรรคมีองค์ 8

11 เพื่อนชีวิตที่ดี ประสบความสำเร็จและมีความสุข - ปัจเจกบุคคล - การเมือง - ครอบครัว - ศาสนา - การศึกษา - สัจธรรม - เศรษฐกิจ - สารณสุข

12 พระพรหมคุณาภรณ์ ( ประยุทธ์ ปยุตฺ โต ) ชีวิตคืออไร ? - ขันธ์ 5 ส่วนประกอบห้าอย่างของชีวิต - อายตนะ 6 แดนรับรู้และเสพเสวยโลก

13 ชีวิตเป็นอย่างไร ? - ไตรลักษณ์ ลักษณะโดยธรรมชาติ 3 อย่างของ สิ่งทั้งปวง ชีวิตเป็นไปอย่างไร ? - ปฏิจจสมุปบาท การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันๆ จึงเกิด มี

14 ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร ? - วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน ประโยชน์สูงสุดที่ควรจะได้จากชีวิต นี้


ดาวน์โหลด ppt ชีวิตคืออะไร ? ชีวิตตามสภาพของมันเอง ขันธ์ 5 เป็นส่วนประกอบของ ชีวิต ชีวิต คือ ความเป็นอยู่ การต่อสู้ การเรียนรู้, การสร้าง ประสบการณ์ ธรรมชาติ ( ชิ้นหนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google