งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วย 6 การพัฒนาสารสนเทศ รศ.ดร.มธุรส จงชัยกิจ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วย 6 การพัฒนาสารสนเทศ รศ.ดร.มธุรส จงชัยกิจ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วย 6 การพัฒนาสารสนเทศ รศ.ดร.มธุรส จงชัยกิจ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 จากคำกล่าวที่ว่า Information is a Data in the right form, to the right person, at the right time. ดังนั้น Data และ Information จึง หมายถึง ข้อมูลชนิดเดียวกัน ข้อมูลคนละชนิด

3 ถูกต้องค่ะ Information หมายถึง สารสนเทศ Data คือ ข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้จัดทำ เป็นสารสนเทศ

4 ผิดค่ะ ลองไปศึกษาคำว่า สารสนเทศ และ ข้อมูลดิบ ดูนะคะ

5 จับคู่ การจัดทำสารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสม การรวบรวมข้อมูล.... การตรวจสอบข้อมูล.... การจัดหมวดหมู่.... การเรียงลำดับข้อมูล.... การสรุป.... การคำนวณ.... การจัดเก็บเป็นระเบียบ.... การค้นหาข้อมูล.... การสร้างข้อมูลผสม/ทำ รายงาน.... การแจกจ่าย สื่อสารข้อมูล.... 1.สืบค้นง่าย ใช้ประโยชน์ได้ต่าง ๆ กัน 2.สรุปเป็นหมวดหมู่ขนาดใหญ่ แยกแยะเป็นกลุ่มก้อน 3.จัดหมวดหมู่ความสัมพันธ์ข้อมูล กลุ่มเดียวกันไว้ด้วยกัน 4.รวบรวมโดยผู้รับผิดชอบโดยตรง 5.เรียงลำดับก่อนหลังตามหลัก ผู้ใช้ ค้นหาได้เป็นระบบ 6.ทำโดยผู้ใช้ ผู้เกี่ยวข้อง 2 คณะ ขึ้นไป 7.มีการทำ index เพื่อการค้นหา 8.สมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าใจ 9.จัดเป็นระเบียบ ค้นหาง่าย 10.เพื่อนำผลมาวิเคราะห์ในรูปแบบ ต่าง ๆ

6 การจัดทำสารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสม การรวบรวมข้อมูล 4 การตรวจสอบข้อมูล 6 การจัดหมวดหมู่ 3 การเรียงลำดับข้อมูล 5 การสรุป 2 การคำนวณ 10 การจัดเก็บเป็นระเบียบ 7 การค้นหาข้อมูล 9 การสร้างข้อมูลผสม/ทำ รายงาน 8 การแจกจ่าย สื่อสารข้อมูล 1 1.สืบค้นง่าย ใช้ประโยชน์ได้ต่าง ๆ กัน 2.สรุปเป็นหมวดหมู่ขนาดใหญ่ แยกแยะเป็นกลุ่มก้อน 3.จัดหมวดหมู่ความสัมพันธ์ข้อมูล กลุ่มเดียวกันไว้ด้วยกัน 4.รวบรวมโดยผู้รับผิดชอบโดยตรง 5.เรียงลำดับก่อนหลังตามหลัก ผู้ใช้ ค้นหาได้เป็นระบบ 6.ทำโดยผู้ใช้ ผู้เกี่ยวข้อง 2 คณะ ขึ้นไป 7.มีการทำ index เพื่อการค้นหา 8.สมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าใจ 9.จัดเป็นระเบียบ ค้นหาง่าย 10.เพื่อนำผลมาวิเคราะห์ในรูปแบบ ต่าง ๆ

7 ระดับของสารสนเทศ PIS สารสนเทศระดับ บุคคล …………….. WIS สารสนเทศระดับ กลุ่ม ……………….. EIS สารสนเทศระดับ องค์กร ………………. 1.รายงานสรุปจากแผนกต่าง ๆ ในรูปของกราฟ 2.การต่อพ่วงคอมพิวเตอร์แบบ LAN เพื่อใช้พรินเตอร์ร่วมกัน 3.การประมวลผลด้วยโปรแกรม Microsoft Office 4.การส่ง email เป็นจม.เวียน 5.การจัดการข้อมูลผ่านระบบ การจัดการฐานข้อมูลขนาด ใหญ่ (DMS) 6.การนำเสนอผลงานด้วย Powerpoint

8 ระดับของสารสนเทศ PIS สารสนเทศระดับ บุคคล 3 6 WIS สารสนเทศระดับ กลุ่ม 2 4 EIS สารสนเทศระดับ องค์กร 1 5 1.รายงานสรุปจากแผนกต่าง ๆ ในรูปของกราฟ 2.การต่อพ่วงคอมพิวเตอร์แบบ LAN เพื่อใช้พรินเตอร์ร่วมกัน 3.การประมวลผลด้วยโปรแกรม Microsoft Office 4.การส่ง email เป็นจม.เวียน 5.การจัดการข้อมูลผ่านระบบ การจัดการฐานข้อมูลขนาด ใหญ่ (DMS) 6.การนำเสนอผลงานด้วย Powerpoint

9 สิ่งใดต่อไปนี้ไม่อยู่ในองค์ประกอบ ของระบบงานสารสนเทศ

10 ถูกต้องค่ะ Home Office หรือ สถานที่ทำงาน ไม่อยู่ในองค์ประกอบ ของระบบงานสารสนเทศ

11 ผิดค่ะ ลองไปศึกษาค้นคว้าดูใหม่นะคะ

12 วงจรการพัฒนาสารสนเทศ (System Development Life Cycle) สำคัญสำหรับการทำงานของใคร นักวิเคราะห์ระบบ (SA: System Analysis)นักวิเคราะห์ระบบ (SA: System Analysis) ผู้บริหาร ผู้ใช้ โปรแกรมเมอร์

13 ถูกต้องค่ะ วงจรการพัฒนาสารสนเทศ จะช่วยให้ SA รู้ว่าจะต้องทำ อะไรบ้าง

14 ผิดค่ะ ลองไปศึกษาค้นคว้าดูใหม่นะคะ

15 ข้อมูลเฉพาะของการออกแบบระบบ (System Design Specification) คืออะไร เอกสารที่ได้จากขั้นการพัฒนาระบบ เอกสารที่ได้จากขั้นการออกแบบ เอกสารที่ได้จากขั้นการวิเคราะห์ระบบ

16 ถูกต้องค่ะ ข้อมูลเฉพาะของการออกแบบระบบ เป็นเอกสารชุดหนึ่งที่โปรแกรมเมอร์ สามารถใช้เป็นแบบในการเขียน โปรแกรมได้ทันที

17 ผิดค่ะ ลองไปศึกษาค้นคว้าดูใหม่นะคะ

18 การทำงานในขั้นพัฒนาระบบ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง...... นักวิเคราะห์ระบบ โปรแกรมเมอร์ ผู้ใช้ ผู้บริหาร ลูกค้า

19 คำตอบ นักวิเคราะห์ระบบ โปรแกรมเมอร์ ผู้ใช้

20 วงจรการพัฒนาสารสนเทศ มีอยู่ทั้งหมดกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง 7 เข้าใจปัญหา ศึกษาความเป็นไปได้ วิเคราะห์ ออกแบบ สร้าง/พัฒนาระบบ ปรับเปลี่ยน บำรุงรักษา


ดาวน์โหลด ppt หน่วย 6 การพัฒนาสารสนเทศ รศ.ดร.มธุรส จงชัยกิจ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google