งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Code เลขฐานสอง 11000001 1 bit (binary digit ) 1 byte = A.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Code เลขฐานสอง 11000001 1 bit (binary digit ) 1 byte = A."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer Code เลขฐานสอง 1 bit (binary digit ) 1 byte = A

2 Computer Code จำนวนบิต ความแตกต่าง 2 4 3 8

3 Computer Code BCD Binary Code Decimal (6 บิต) ASCII (American Standard Code for Information Interchange(8 บิต)

4 ข้อมูล (Data) กลุ่มของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งสามารถนำมาประมวลเพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่นำไปใช้ประโยชน์ได้

5 ข้อมูล (Data) Binary Digit บิต Byte ไบต์ Character อักขระ
Field เขตข้อมูล Record ระเบียน File แฟ้ม Data Base

6 ชื่อ. นามสกุล. หมายเลขทะเบียน ดวงพร. ชัยมงคลรัตน์. 1254937 นพพร
ชื่อ นามสกุล หมายเลขทะเบียน ดวงพร ชัยมงคลรัตน์ นพพร ฤทธิ์อิ่ม มยุรี ครองราช หมายเลขทะเบียน คะแนน

7 ฐานข้อมูล Data (ข้อมูล) Data Base & Data Structure
(ฐานข้อมูล และโครงสร้างฐานข้อมูล) Data Bas Management System --DBMS (การจัดการฐานข้อมูล)

8 Data Base การร่วมกลุ่มของแฟ้มข้อมูล เพื่อลดการซ้ำซ้อนของข้อมูล และเพื่อการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างแฟ้มข้อมูล

9 Data Structure Physical Data Structure Logical Data Structure
Direct Access Sequential Access Logical Data Structure

10 Data Structure (Logical Data Structure)
Simple/List Structure โครงสร้างแบบธรรมดา Tree Structure โครงสร้างแบบลำดับชั้น Network Structure โครงสร้างแบบเครือข่าย โครงสร้างแบบสัมพันธ์

11 โครงสร้างแบบลำดับชั้น
เป็นโครงสร้างที่กำหนดความสัมพันธ์ของ field ในลักษณะที่เป็น module จากลำดับชั้นบนลงล่าง

12 โครงสร้างแบบลำดับชั้น
เป็นโครงสร้างที่กำหนดความสัมพันธ์ของ field ในลักษณะที่เป็น module จากลำดับชั้นบนลงล่าง เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม การค้นหาข้อมูล สืบค้นลงไปในระดับ โมดูล

13 โครงสร้างแบบลำดับชั้น
A B C D E F

14 โครงสร้างแบบเครือข่าย
คล้ายกับแบบลำดับชั้น และมีความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง module เห็นภาพความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม

15 โครงสร้างแบบเครือข่าย
A B C D E F G H I

16 โครงสร้างแบบสัมพันธ์
โครงสร้างความซับซ้อนจะขึ้นอยู่กับมิติของความสัมพันธ์ในฐานข้อมูลนั้น

17 โครงสร้างแบบสัมพันธ์
A B C D E F โครงสร้างแบบ 3 มิติ

18 ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System--DBMS)
ระบบการจัดการฐานข้อมูลในกลุ่มของโปรแกรม ที่ผู้ใช้นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาจัดเก็บไว้ด้วยกันอย่างมีระบบ เพื่อประโยชน์ในการใช้ในงานที่ต้องใช้ข้อมูลร่วมกัน

19 ประโยชน์ในการนำระบบฐานข้อมูลมาใช้
ลดความซ้ำซ้อนในการเก็บข้อมูล ใช้ข้อมูลร่วมกัน เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้สดวก ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูล เพื่อความถูกต้องและมาตรฐาน ความปลอดภัยในระบบ มาตรฐานการใช้งาน

20 ให้วิเคราะห์งาน และเขียน flowchart:
คำนวณภาษีและรายได้สุทธิของพนักงาน 1 คน ถ้ารายได้ต่ำกว่า 50,000 บาท คิดอัตราภาษีร้อยละ 10 ถ้ารายได้ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป คิดอัตราภาษีร้อยละ 20 ของรายได้


ดาวน์โหลด ppt Computer Code เลขฐานสอง 11000001 1 bit (binary digit ) 1 byte = A.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google