งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Code เลขฐานสอง 11000001 1 bit (binary digit ) 1 byte = A.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Code เลขฐานสอง 11000001 1 bit (binary digit ) 1 byte = A."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer Code เลขฐานสอง 11000001 1 bit (binary digit ) 1 byte = A

2 Computer Code จำนวนบิตความ แตกต่าง 1 2 24 38 664 7128 8256

3 Computer Code w BCD Binary Code Decimal (6 บิต ) w ASCII (American Standard Code for Information Interchange(8 บิต )

4 ข้อมูล (Data) กลุ่มของข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ้นซึ่งสามารถนำมา ประมวลเพื่อให้อยู่ใน รูปแบบที่นำไปใช้ ประโยชน์ได้

5 ข้อมูล (Data)  Binary Digit บิต  Byte ไบต์  Character อักขระ  Field เขต ข้อมูล  Record ระเบียน  File แฟ้ม  Data Base

6 ชื่อ นามสกุล หมายเลขทะเบียน ดวงพร ชัยมงคลรัตน์ 1254937 นพพรฤทธิ์อิ่ม 1234567 มยุรีครองราช 7654321 หมายเลขทะเบียน คะแนน 125493710 12345675 76543219

7 ฐานข้อมูล  Data ( ข้อมูล )  Data Base & Data Structure ( ฐานข้อมูล และโครงสร้าง ฐานข้อมูล )  Data Bas Management System --DBMS ( การจัดการฐานข้อมูล )

8 Data Base การร่วมกลุ่มของแฟ้มข้อมูล เพื่อ ลดการซ้ำซ้อนของข้อมูล และ เพื่อการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่าง แฟ้มข้อมูล

9 Data Structure  Physical Data Structure Direct Access Sequential Access  Logical Data Structure

10 Data Structure (Logical Data Structure)  Simple/List Structure โครงสร้างแบบธรรมดา  Tree Structure โครงสร้างแบบ ลำดับชั้น  Network Structure โครงสร้าง แบบเครือข่าย  โครงสร้างแบบสัมพันธ์

11 โครงสร้างแบบลำดับชั้น เป็นโครงสร้างที่กำหนด ความสัมพันธ์ของ field ใน ลักษณะที่เป็น module จากลำดับชั้นบนลงล่าง

12 โครงสร้างแบบลำดับชั้น  เป็นโครงสร้างที่กำหนด ความสัมพันธ์ของ field ใน ลักษณะที่เป็น module จาก ลำดับชั้นบนลงล่าง  เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อ กลุ่ม  การค้นหาข้อมูล สืบค้นลงไป ในระดับ โมดูล

13 โครงสร้างแบบลำดับชั้น A B C D EF

14 โครงสร้างแบบเครือข่าย  คล้ายกับแบบลำดับชั้น และ มีความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ระหว่าง module  เห็นภาพความสัมพันธ์แบบ กลุ่มต่อกลุ่ม

15 โครงสร้างแบบเครือข่าย A B C D E F GHI

16 โครงสร้างแบบสัมพันธ์ โครงสร้างความซับซ้อนจะ ขึ้นอยู่กับมิติของ ความสัมพันธ์ในฐานข้อมูล นั้น

17 โครงสร้างแบบสัมพันธ์ A B C D EF โครงสร้างแบบ 3 มิติ

18 ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System--DBMS) ระบบการจัดการฐานข้อมูลใน กลุ่มของโปรแกรม ที่ผู้ใช้นำ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาจัดเก็บไว้ ด้วยกันอย่างมีระบบ เพื่อ ประโยชน์ในการใช้ในงานที่ต้อง ใช้ข้อมูลร่วมกัน

19 ประโยชน์ในการนำระบบ ฐานข้อมูลมาใช้  ลดความซ้ำซ้อนในการเก็บ ข้อมูล  ใช้ข้อมูลร่วมกัน  เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้สดวก  ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและ เรียกใช้ข้อมูล  เพื่อความถูกต้องและมาตรฐาน  ความปลอดภัยในระบบ  มาตรฐานการใช้งาน

20 ให้วิเคราะห์งาน และเขียน flowchart: คำนวณภาษีและรายได้สุทธิของ พนักงาน 1 คน ถ้ารายได้ต่ำกว่า 50,000 บาท คิดอัตราภาษีร้อยละ 10 ถ้ารายได้ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป คิดอัตราภาษีร้อยละ 20 ของ รายได้


ดาวน์โหลด ppt Computer Code เลขฐานสอง 11000001 1 bit (binary digit ) 1 byte = A.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google