งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) แฟ้มข้อมูลหรือไฟล์ (File) บรรจุด้วย ข้อมูล เกี่ยวกับคน สถานที่ สิ่งของ หรือ เหตุการณ์ที่โต้ตอบกับระบบสารสนเทศ หรือ ที่เรียกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) แฟ้มข้อมูลหรือไฟล์ (File) บรรจุด้วย ข้อมูล เกี่ยวกับคน สถานที่ สิ่งของ หรือ เหตุการณ์ที่โต้ตอบกับระบบสารสนเทศ หรือ ที่เรียกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) แฟ้มข้อมูลหรือไฟล์ (File) บรรจุด้วย ข้อมูล เกี่ยวกับคน สถานที่ สิ่งของ หรือ เหตุการณ์ที่โต้ตอบกับระบบสารสนเทศ หรือ ที่เรียกว่า ตาราง (Table) ฐานข้อมูล (Database) ประกอบด้วย แฟ้มข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน รวมเป็นโครงสร้าง ของข้อมูลทั้งหมด การออกแบบข้อมูล (Data Design) บทที่ 8

2 ประเภทของแฟ้มข้อมูล แฟ้มหลักหรือมาสเตอร์ไฟล์ (Master File) แฟ้มตารางหรือเทเบิลไฟล์ (Table File) แฟ้มรายการเปลี่ยนแปลงหรือท รานเซคชั่นไฟล์ (Transaction File) แฟ้มทำการหรือเวิร์คไฟล์ (Work File) แฟ้มความปลอดภัยหรือซีเคียวริ ตีไฟล์ (Security File) แฟ้มประวัติหรือฮิซทอรีไฟล์ (History File)

3 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) เป็นการรวบรวมเครื่องมือ ลักษณะ สำคัญ และส่วนต่อประสาน เพื่อให้ผู้ใช้ สามารถ สร้าง ปรับปรุง จัดการ เข้าถึง และวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลได้ โดยปกติระบบจัดการฐานข้อมูลจะถูก จัดการโดยบุคคลที่เรียกว่า ผู้บริหาร ฐานข้อมูล (Database Administrator : DBA) ระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีการออกแบบที่ ดี จะต้องมีความสามารถในการควบคุม และในเรื่องความปลอดภัยอยู่ในตัว รวมทั้ง ซับซคีม่า รหัสผ่าน การเข้ารหัส แฟ้มหลักฐานการตรวจสอบ การสำรอง และกู้กลับคืน และการบำรุงรักษาข้อมูล

4

5 ศัพท์เฉพาะของการออกแบบข้อมูล เอนทิตี (Entity) หมายถึง คน สถานที่ สิ่งของ หรือเหตุการณ์ เขตข้อมูลหรือฟิลด์ (Field) เรียกอีกชื่อ หนึ่งว่า ลักษณะประจำ หรือ แอททริบิวท์ (Attribute) ซึ่งเป็น คุณลักษณะพิเศษหรือ ข้อเท็จจริงของเอนทิตี ระเบียนข้อมูลหรือเรคคอร์ด (Record) หรือที่เรียกว่า ทูเพอร์ (Tuple) เป็นชุดของฟิลด์ที่สัมพันธ์กัน แฟ้มข้อมูล (File) หรือ ตาราง (Table) เรคคอร์ดที่ถูกจัดรวมเป็นกลุ่ม

6

7

8 ประเภทของคีย์ (Type of keys) กุญแจหลักหรือไพรมาริคีย์ (Primary Key) เป็นฟิลด์หนึ่งหรือ การผสมกันของฟิลด์ ซึ่งไม่ซ้ำกันหรือเป็น หนึ่งเดียว (Unique) กุญแจรองหรือเซคคันเดริคีย์ (Secondary Key) เหมือนไพรมาริ คีย์ แต่สามารถซ้ำกันได้ กุญแจให้เลือกหรือแคนดิเดทคีย์ (Candidate key) ฟิลด์หรือฟิลด์ ผสมเพื่อใช้เป็นไพรมาริคีย์ สามารถ นำมาใช้เป็นไพรมาริคีย์ได้ กุญแจต่างลักษณะหรือฟอรินคีย์ (Foreign Key) จึงเป็นฟิลด์ใน ตารางหนึ่งที่ต้องตรงกับค่าของไพรมาริคีย์ ในอีกตารางหนึ่ง เพื่อ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองตาราง

9

10 ความสัมพันธ์ (Relationship) จะเป็นการเชื่อมโยงเชิงตรรกะระหว่าง เอนทิตีที่เกี่ยวข้อง แผนภาพความสัมพันธ์เอนทิตี (Entity- Relationship diagrams or ERD or E-R Diagrams) เป็นรูปจำลองภาพของระบบ สารสนเทศที่บรรยายความสัมพันธ์ระหว่าง เอนทิตีของระบบ แบ่งเป็น ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1) ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลาย (1:M) ความสัมพันธ์แบบหลายต่อหลาย (M:N)

11

12

13

14

15

16

17

18 การทำให้เป็นบรรทัดฐาน (Normalization) เป็น การพัฒนาการออกแบบฐานข้อมูลทั้งหมด ให้ง่าย ยืดหยุ่น และอิสระจากการซ้ำซ้อน ของข้อมูลแบ่งเป็น สามขั้นตอนคือ ที่สอง และที่สาม ทั้งสาม รูปแบบบรรทัดฐานนั้นเป็นไปตามกฎ ต่อเนื่องกัน three stages - รูปแบบบรรทัดฐานที่หนึ่ง (First normal form :1NF รูปแบบบรรทัดฐานที่สอง (Second normal form : 2NF) รูปแบบบรรทัดฐานที่สาม (Third normal form: 3NF)

19

20 ตัวอย่างนอร์มอลไลสเซชั่น

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล 1. สร้าง E-R Diagram 2. กำหนดหน่วยย่อยข้อมูลให้กับเอนทิ ตี 33. ออกแบบ 3NF สำหรับเรคคอร์ด ทั้งหมด 4. ตรวจทานพจนานุกรมข้อมูลเอนทิตี ทั้งหมด

32 ตัวแบบฐานข้อมูล (Database Models) ฐานข้อมูลเชิงลำดับชั้นและ ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (Hierarchical and Network Database) ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ (Object- oriented Database : OODB)

33 เขตข้อมูลวันที่ (Date Fields) TypeDigitsFormat ISO8YYYYMMDD Julian date5YYXXX Extended Julian date7YYYYXXX Absolute date5XXXXX ISO -International Organization for Standardization January 31,2001 = 20010131 August 15,2001 = 20010815


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) แฟ้มข้อมูลหรือไฟล์ (File) บรรจุด้วย ข้อมูล เกี่ยวกับคน สถานที่ สิ่งของ หรือ เหตุการณ์ที่โต้ตอบกับระบบสารสนเทศ หรือ ที่เรียกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google