งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจำลองดีเอ็นเอ เกิดขึ้นในลักษณะใด Conservative replication Semiconservative replication Dispersive replication.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจำลองดีเอ็นเอ เกิดขึ้นในลักษณะใด Conservative replication Semiconservative replication Dispersive replication."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจำลองดีเอ็นเอ เกิดขึ้นในลักษณะใด Conservative replication Semiconservative replication Dispersive replication

2 การทดลองของ Matthew Meselson & Franklin Stahl (1958) สรุป การจำลองดีเอ็นเอเกิดขึ้นแบบ …………………...

3 ขั้นตอนการจำลองดีเอ็นเอ : มีขั้นตอนทั่วไปเหมือนกันทั้งใน โพรคารีโอตและ ยูคารีโอต : การจำลองตัวเริ่มที่ Origin of replication

4 : การสังเคราะห์ดีเอ็นเอสายใหม่ เกิดจากการทำงานของ DNA polymerase โดยอาศัยดีเอ็นเอสายเดิมเป็นต้นแบบ

5 การเปลี่ยนแปลงลักษณะ พันธุกรรมเกิดขึ้นได้อย่างไร ? : เกิดการเปลี่ยนแปลงของสาร พันธุกรรมเรียกว่า เกิด Mutation Mutation เกิดขึ้น 2 ระดับ คือ 1. ระดับโครโมโซม (Chromosomal mutation) 2. ระดับยีน (Gene mutation)

6 ตัวอย่าง ลักษณะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับโครโมโซม Turner Syndrome (45, X)

7 ตัวอย่าง ลักษณะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับยีน ( เกิดการเปลี่ยนแปลงของยีนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมดีเอ็นเอ ) Xeroderma pigmentosum

8  Darwin’s Origin of Species เริ่มที่ variation “ สปีชีส์ ใหม่เกิดจาก การแก่งแย่ง แข่งขัน ระหว่างสมาชิก สปีชีส์เดิมที่มี variation”

9  Variation มาจาก ไหน ? Mutation ลำดับเบสบน DNA เปลี่ยน Recombination ยีนมี การรวมกลุ่มใหม่ Transposable element DNA อื่นแทรกตัวเข้าสู่ Genome

10  การคงอยู่ใน ประชากรของ variant R.C Punnett ศึกษา ลักษณะ brachydaetyly ( ควบคุมด้วย Dominant gene) เกือบทุกคนในประชากร ต้องมีลักษณะนี้

11 G.H Hardy อธิบายว่า : อัลลีลต่าง ๆ จะกระจายในประชากร ดังนี้คือ p 2 + 2pq + q 2 กรณี นี้ BB = p 2 ลักษณะ brachydactyly Bb = 2pq ลักษณะ brachydactyly bb = q 2 ลักษณะ นิ้วปกติ ความถี่ของยีนจะคงที่ทุก generation ถ้าไม่มีอิทธิพลภายนอกมากระทำ Hardy - Weinberg principle

12  ความถี่ของอัลลีล = จำนวนอัลลีลนั้นต่ออัลลีลทั้งหมด ที่ locus นั้น เช่น ประชากร 100 คน มีหมู่เลือด MM = 20 คน MN = 40 คน และ NN = 40 คน ความถี่อัลลีล N = 1-0.4 = 0.6 ความถี่ของอัลลีล M = (20 X 2) + 40 = 0.4 100 X 2

13 ประโยชน์ของการหาความถี่ของยีนคือ ? - บ่งบอกประชากร - ใช้ในกระบวนการ Genetic counseling

14 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ความถี่ของอัลลีล หลักของ Hardy - Weinberg คาดคะเนความถี่ของอัลลีลได้เมื่อ “ ประชากรขนาดใหญ่ มีการผสมพันธุ์ แบบสุ่ม ไม่มี mutation ไม่มี migration และไม่มี selection ความถี่ของอัลลีลจะไม่เปลี่ยน นั่น คือ ไม่มีวิวัฒนาการ

15 Muta tion ได้แก่การเปลี่ยนแปลงที่ DNA เกิดอัลลีลใหม่ ตัวอย่าง retinoblastoma เกิด จาก mutation พบประมาณ 30 % ปัจจัยนี้มีผลต่อวิวัฒนาการเล็กน้อย ถ้าธรรมชาติคัดเลือกไว้

16 Migrat ion การอพยพจากประชากรหนึ่งไปอีก ประชากรหนึ่งเกิด gene flow ตัวอย่าง Prairie dog ที่ยอมผสมพันธุ์ กับสมาชิกอื่นในตอนปลายฤดูร้อน gene flow ที่มา : snustad, D.P. and M.J. Simmons. 2000. Genetics

17 สมมุ ติ ความถี่ อัลลีล ประชากร 1 ประชากร 2 ประชากร ใหม่ A 0.5 0.8 0.5+0. 8 = 0.65 a 0.5 0.2 0.5+0. 2 = 0.35 22 ความถี่ของยีนเปลี่ยน ?

18 ? (Aa) CF 1/2 1/2 5 AA หรือ Aa Cistic fibrosis ชาวยุโรปพบ ~ 4 % Risk = 2/3 x 1/25 x 1/4 = 1/300

19 Nonrandom mating - การแต่งงานระหว่างญาติ ? - เลือกเพราะรูปร่างหน้าตา ( เหมาะสมกัน ) เช่นสูงต่ำ, สีผิว assortative mating ผลคือ ความถี่ของอัลลีลบางชนิดจะหายไปหรือน้อยลง

20 Small populatio n ประชากรขนาดเล็ก มีโอกาสที่ความถี่ ของยีนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วเรียก “Genetic drift” สาเหตุ - การผสมพันธุ์ไม่เป็นแบบสุ่ม AA X AA หรือ aa X aa เกิดภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ไฟ ไหม้ พายุ โรคระบาด เกิดเป็น ลักษณะ bottle neck

21 เช่น ประชากรเชอร์รี่ 1,000,000 ต้น พายุหิมะพัดตายไปเหลือ 500,000 ต้น 1/10 ของที่เหลือมี r : ดังนั้นมี r อยู่ 50,000 ต้น ถ้าประชากร 10 ต้น พายุหิมะ พัดตายเหลือ 5 ต้น มี r อยู่ 1 ต้น ถ้าบังเอิญต้นที่มี r ตายไป ความถี่ ของอัลลีลนี้ในประชากร = 0

22 Founder effect ตัวอย่างชาว Amish ที่อยู่ในรัฐ เพนซิลวาเนีย ตะวันออก มีบรรพ บุรุษ 30 คนมาจากสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อปี 1720 ผู้บุกเบิกมียีนนำ ลักษณะขาสั้นมาด้วย ความถี่ยีน ยีนนี้ Amish = 1/14 ประชากรใหญ่ ( ก่อนอพยพ ) = 1/100

23 Selection การคัดเลือกโดยธรรมชาติ ตัวอย่างเช่นยีน H s นำลักษณะ sickle cell anemia ในพื้นที่ที่มี การระบาดของมาลาเรีย H s H s ตายด้วย anemia H s H A รอด H A H A ตายด้วยมาลาเรีย

24 Directional selection : ธรรมชาติจะเลือกลักษณะ ใดลักษณะหนึ่งไว้ ตัวอย่าง ในอดีตซีต้าตัว ใหญ่ปัจจุบันตัวเล็กลง

25 Stabilize selection : ธรรมชาติจะคัดเลือก genotype กลาง ๆ ไว้

26 Disruptive selection : ธรรมชาติจะคัดเลือก 2 genotype ที่ตรงข้ามกันไว้ ตัวอย่าง ผีเสื้อ P. eurytus ตัว เมีย น้ำเงิน คล้าย B. epaca นกไม่กิน สีส้ม คล้าย B. Macaria นกไม่ชอบ

27 Fitnes s “ ความสามารถในการ ถ่ายทอดของแต่ละยีน ” ขึ้นอยู่กับ : - ความดึงดูดเพศตรงข้าม - ขนาดครอบครัว - ความสามารถในการอยู่ รอด

28 รูปแบบของการสืบสาย วิวัฒนาการ

29 Gradual Change เป็น การเปลี่ยนแปลงไปทางเดียว เช่น ซีต้าเพรียวขึ้นเมื่อเวลา ผ่านไป Divergent evolution การเปลี่ยนแปลงที่แยกเป็น 2 ประชากร ตัวอย่าง เช่น Canyon squirrel Adaptive radiation ตัวอย่างเช่น honey creeper มีบรรพบุรุษเดียวกัน ต่อมา เปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นนก หลายชนิด

30 Convergent evolution การที่สิ่งมีชีวิตพัฒนาไปจน ห่างกันมาก แต่กระบวนการ วิวัฒนาการทำให้เปลี่ยนแปลง มาคล้ายกัน เช่น sugar glider และกระรอกบิน Parallel evolution เป็น รูปแบบหนึ่งของ convergence แต่ต่างกันคือ เมื่อเปลี่ยนแปลงมาจน คล้ายกันแล้วจะมีฟีโนไทป์ที่ ขนานกัน


ดาวน์โหลด ppt การจำลองดีเอ็นเอ เกิดขึ้นในลักษณะใด Conservative replication Semiconservative replication Dispersive replication.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google