งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Gajaseni, 20011 แบบของการเพิ่มประชากร 1. Exponential Growth - การเพิ่มประชากรเป็นแบบทวีคูณ - J-shape curve (exponential) - ไม่มีขีดจำกัด ( แต่ในธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Gajaseni, 20011 แบบของการเพิ่มประชากร 1. Exponential Growth - การเพิ่มประชากรเป็นแบบทวีคูณ - J-shape curve (exponential) - ไม่มีขีดจำกัด ( แต่ในธรรมชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Gajaseni, 20011 แบบของการเพิ่มประชากร 1. Exponential Growth - การเพิ่มประชากรเป็นแบบทวีคูณ - J-shape curve (exponential) - ไม่มีขีดจำกัด ( แต่ในธรรมชาติ ทั้ง อาหารและพื้นที่อาศัยมี ปริมาณจำกัด ) 2. Logistic Growth - มี carrying capacity (K) - S-shape curve (sigmoid) - เข้าสู่ steady state = zero population growth

2 Gajaseni, 20012 Application Pest control “ ลดประชากร หรือ ลด carrying capacity?”

3 Gajaseni, 20013 Fig 33.9 J shape ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงจำนวน ประชากรขึ้นกับ อัตราเพิ่มประชากรที่ เป็นความสามารถของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ เพียงอย่างเดียว ไม่มีอิทธิพลของ สิ่งแวดล้อมมาเกี่ยวข้อง

4 Gajaseni, 20014 กราฟที่ 40

5 Gajaseni, 20015 fig 33.10

6 Gajaseni, 20016 รูปแบบการเพิ่มประชากร ในธรรมชาติ 1. Modification of Exponential Growth 2. เหมือน Logistic Growth 3. Modification of Logistic Growth - Fluctuation ที่ Carrying capacity - เมื่อ N > K : K-N < 0 dn < 0 ( ) K dt - เมื่อ N 0 dn > 0 ( ) K dt

7 Gajaseni, 20017 Population Control Mechanism 1. Density - Independent Control - กระบวนการควบคุมที่ไม่ขึ้นกับ ความหนาแน่น - สภาพแวดล้อมที่แปรปรวน - สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ช่วงอายุสั้น สืบพันธุ์เร็ว จำนวน ลูกมาก - Non - Dynamic Steady State

8 Gajaseni, 20018 ปัจจัยที่ควบคุม ปัจจัยกายภาพ สภาพดินฟ้าอากาศ ภูเขา ไฟระเบิด น้ำท่วม แผ่นดินไหว ฝน ไฟป่า ปัจจัยชีวภาพ ผู้ล่ามีผลต่อประชากรของ Phytoplankton หรือ Zooplankton

9 Gajaseni, 20019 2. Density - Dependent Control - กระบวนการควบคุมที่ขึ้นกับ ความหนาแน่น - สภาพแวดล้อมค่อนข้างคงที่ - สิ่งมีชีวิตช่วงอายุยาว สงจร ชีวิตซับซ้อน จำนวน ลูกมาก พ่อแม่ดูแล - Dynamic Steady State

10 Gajaseni, 200110 ปัจจัยที่ควบคุม เกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่มีผลต่อ การดำรงชีวิต 1. Predation & Parasitism Predator Control / Chemical Control 2. Intraspecific Competition 3. Interspecific Competition 4. Emigration Solitary Phase Migratory Phase 5. Physiological Mechanism

11 Gajaseni, 200111 ปัญหา ในธรรมชาติสิ่งมีชีวิตไม่ จำเป็นต้องอยู่ในสถานะของ สิ่งแวดล้อมในช่วงที่เหมาะสมที่สุด ทางสรีระวิทยา กราฟ 5-3

12 Gajaseni, 200112 ความ หนาแน่น ปัจจัยภายนอก (Extrinsic factors) - ปัจจัยทางกายภาพและ เคมี - การล่า - ตัวเบียฬ - เชื้อโรค - อาหาร ( ปริมาณและ คุณภาพ ) - ที่อยู่อาศัย ฯลฯ การอพยพ กระจาย การ ตาย การเกิด ปัจจัยภายใน (Extrinsic factors) - สภาพทางสรีรวิทยา - พฤติกรรม ( โดยเฉพาะพฤติกรรม ทาง สังคม ) - กรรมพันธุ์

13 Gajaseni, 200113 Population Growth Strategies วิวัฒนาการ 2 แบบ ขึ้นกับ r - Selection Strategies - เกิดในกลุ่มของ gene เป็น พวก ที่เลือกปริมาณ - สิ่งแวดล้อมรุนแรง คาดการณ์ ไม่ได้ - อัตราการเกิด และ / หรือ การสืบพันธุ์สูง - ถูกควบคุมด้วยปัจจัยที่ไม่ ขึ้นกับ ความหนาแน่น K - Selection Strategies - เกิดในกลุ่มของ gene เป็นพวก ที่เลือกคุณภาพ - สิ่งแวดล้อมค่อนข้าง คงที่ การเปลี่ยน แปลงน้อย คาดการณ์ ได้ - ประชากรอยู่ใกล้เคียง กับ Carrying capacity - อัตราการเกิด และ / หรือ การสืบพันธุ์ต่ำ

14 Gajaseni, 200114 ภาพ

15 Gajaseni, 200115 กลยุทธการ สืบพันธุ์ r - selection K - selection จำนวนลูกที่เกิดมาก น้อย จำนวนครั้งที่แต่ละตัวสืบพันธุ์ 1 ครั้ง หลายครั้ง ขนาดของลูกเล็ก ใหญ่ พัฒนาการของลูกเร็ว ช้า การเลี้ยงดูลูก เล็กน้อย ใกล้ชิด ช่วงอายุขัยสั้น ยาว Survivorship curve Type III Type I พลังงานที่ใช้ในการสืบพันธุ์ สูง ต่ำ พลังงานที่ใช้ในการเพิ่มขนาด ต่ำ สูง

16 Gajaseni, 200116 ตารางรูปแบบความสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้น ระหว่างสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด


ดาวน์โหลด ppt Gajaseni, 20011 แบบของการเพิ่มประชากร 1. Exponential Growth - การเพิ่มประชากรเป็นแบบทวีคูณ - J-shape curve (exponential) - ไม่มีขีดจำกัด ( แต่ในธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google