งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Gajaseni, 20011 ประชากร (Population ). Gajaseni, 20012 คำจำกัดความ กลุ่มของสิ่งมีชีวิตชนิด เดียวกันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ในมาตราของเวลาหนึ่งๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Gajaseni, 20011 ประชากร (Population ). Gajaseni, 20012 คำจำกัดความ กลุ่มของสิ่งมีชีวิตชนิด เดียวกันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ในมาตราของเวลาหนึ่งๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Gajaseni, 20011 ประชากร (Population )

2 Gajaseni, 20012 คำจำกัดความ กลุ่มของสิ่งมีชีวิตชนิด เดียวกันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ในมาตราของเวลาหนึ่งๆ

3 Gajaseni, 20013 คุณลักษณะของประชากร ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแต่ ละตัวกับสิ่งแวดล้อมทั้งในมาตรา ของเวลาทางนิเวศวิทยาและ มาตราเวลาทางวิวัฒนาการและ การคัดเลือกพันธุ์ตามธรรมชาติ ปรากฏออกมาให้เห็นเป็น คุณลักษณะของประชากรนั้น ๆ ที่ สำคัญได้แก่ 1. ความหนาแน่นประชากร 2. การกระจายตัวของ ประชากร (dispersion)

4 Gajaseni, 20014 ความหนาแน่นประชากร การเปลี่ยนแปลงความ หนาแน่นของประชากร เป็นผลเนื่องมาจากปัจจัย 4 ประการ เข้ามาร่วมกันทำหน้าที่ ภาพ 33.6

5 Gajaseni, 20015 รูปแบบการกระจายตัว ของประชากร 1. การรวมกลุ่ม (Clumped) - พบมากที่สุด - สิ่งแวดล้อม ไม่สม่ำเสมอ 2. สม่ำเสมอ (Uniform) - พบไม่บ่อย - การแก่งแย่ง รุนแรง 3. อิสระ (Random) - ค่อนข้างหา ยาก - สิ่งแวดล้อม สม่ำเสมอ - การต่อสู่ไม่ รุนแรง Clum ped Unifo rm Rand om

6 Gajaseni, 20016 รูปแบบการกระจายตัวของ ประชากร การกระจายตัวของประชากรถูก กำหนดโดยขอบเขตทางภูมิศาสตร์ ที่ประชากรนั้นปรากฏยู่ อันได้แก่ 1. ปัจจัยทางกายภาพ เช่น แสง น้ำ อุณหภูมิ สารอาหาร 2. ปัจจัยทางชีวภาพ ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชนิด สิ่งมีชีวิต เช่น การแก่งแย่ง การล่า หรือ สภาวะปรสิต 3. สถานะทางภูมิศาสตร์ ที่สำคัญ ได้แก่สิ่งที่ขวางกั้น การ แพร่กระจายของประชากรนั้น (Barrier) เช่น ภูเขา ทะเล ทะเลทราย เกาะ เป็นต้น

7 Gajaseni, 20017 รูปแบบการอยู่รอดและกราฟ การอยู่รอด สามารถแสดงเป็นกราฟได้ 3 รูปแบบ 1. ตายตาม อายุขัยทาง สรีระวิทยา 2. อัตราการ ตายคงที่ 3. ตายในระยะ ต้นของ วงชีวิต ทำไม ? / ประโยชน์ ?

8 Gajaseni, 20018 โครงสร้างอายุ (Age structure) = โครงสร้างอายุ ซึ่งแสดงโดย ค่าอายุในแต่ละช่วงชีวิต เพื่อใช้ ประเมินสถานภาพของการเจริญ ของประชากรในอนาคต กำหนดช่วงชีวิตเป็น 3 ระยะ 1. ระยะก่อนวัยเจริญพันธุ์ (Pre - reproductive) 2. ระยะวัยเจริญพันธุ์ (Reproductive) 3. ระยะหลังวัยเจริญพันธุ์ (Post - reproductive)

9 Gajaseni, 20019 ปิรามิดโครงสร้างอายุ

10 Gajaseni, 200110 การรักษาสมดุลของประชากร ปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนประชากร Populatio n density Natality Mortality Immigra tion Emigrati on + + - -


ดาวน์โหลด ppt Gajaseni, 20011 ประชากร (Population ). Gajaseni, 20012 คำจำกัดความ กลุ่มของสิ่งมีชีวิตชนิด เดียวกันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ในมาตราของเวลาหนึ่งๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google