งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารขั้นแนะนำ Introduction to Communication.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารขั้นแนะนำ Introduction to Communication."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสารขั้นแนะนำ Introduction to Communication

2 1. ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร (9 ชั่วโมง ) 1.1 ความหมาย 1.2 ความสำคัญ 1.3 วัตถุประสงค์

3 2. องค์ประกอบ กระบวนการ และ บทบาทหน้าที่ (12 ชั่วโมง ) 2.1 องค์ประกอบ 2.2 กระบวนการ 2.3 บทบาทหน้าที่

4 3. ประเภทและระดับของการสื่อสาร (12 ชั่วโมง ) 3.1 การสื่อสารระหว่างบุคคล 3.2 การสื่อสารระหว่างองค์กร 3.3 การสื่อสารมวลชน

5 4. ภาษาในการสื่อสาร (12 ชั่วโมง ) 4.1 ภาษาที่ใช้ถ้อยคำ 4.2 ภาษาที่ไม่ใช้ถ้อยคำ

6 งานที่มอบหมายให้ทำ ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ของการ สื่อสารมวลชน (The Structure and Function of Mass Communication Theory) แนวคิดทฤษฎีสังคมมวลชน (Mass Society Theory) แนวคิดทฤษฎีผู้กรองสาร (Gatekeeper Theory) แนวคิดทฤษฎีการใช้สื่อเพื่อประโยชน์ และความพึงพอใจ (Uses and Gratification Approach)

7 แนวคิดทฤษฎีการเล่น (The Play Theory of Mass Communication) ทฤษฎีสื่อสารเชิงระบบพฤติกรรม (Communication Theory: Systems of Behavior) ทฤษฎีสื่อสารเชิงพฤติกรรมการถอดและ เข้ารหัส (Communication Theory: Decoding-Encoding)

8 ทฤษฎีเชิงปฏิสัมพันธ์ (Communication Theory: Interaction) ทฤษฎีเชิงปริบททางสังคม (Communication Theory: Social Context) ทฤษฎีอำนาจนิยม (The Authoritarian Theory) ทฤษฎีอิสรภาพนิยมหรือเสรีนิยม (The Libertarian Theory) ทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต์ (The Soviet Communist Theory) ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม (The Social Resposibility Theory)

9 แบบจำลองการสื่อสารตามแนวคิดของ C. Shannon & W. Weaver แบบจำลองการสื่อสารตามแนวคิดของ Harold D. Lasswell แบบจำลองการสื่อสารตามแนวคิดของ Charles Osgood & Wilbur Schramm แบบจำลองการสื่อสาร ABX ของธี โอดอร์ นิวคอมบ์


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารขั้นแนะนำ Introduction to Communication.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google