งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM การจัดการ ความรู้ พยาบาล ดร. ยุวดี เกตสัมพันธ์ หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM การจัดการ ความรู้ พยาบาล ดร. ยุวดี เกตสัมพันธ์ หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM การจัดการ ความรู้ พยาบาล ดร. ยุวดี เกตสัมพันธ์ หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพาบาล

2 ทำไมต้องจัดการความรู้ ช่วยขับเคลื่อนให้ องค์กรบรรลุ เป้าหมายเชิงกล ยุทธ์ แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น แพร่กระจายแนว ปฏิบัติที่ดีเยี่ยม เพิ่มโอกาสในการ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในองค์กร พัฒนาองค์ความรู้ที่ มีพลวัตขององค์กร ได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่มี หลายสิ่งคล้ายกับเรา และรู้ว่าเขาก็กำลัง พบปัญหา เช่นเดียวกับเรา ช่วยกันพัฒนาความรู้ ใหม่ๆ ที่สามารถ นำไปใช้ในการ ปฏิบัติงานได้ ได้รับความช่วยเหลือ ให้ทำงานได้ง่ายขึ้น เกิดการเรียนรู้มาก ขึ้น เกิดความภูมิใจใน งาน เกิดความรู้สึกว่า ตนเองได้รับการ ยอมร้บนับถือ ผลต่อองค์กรผลต่อผู้ปฏิบัติ

3 Knowledge Management กระบวนการในการจัดการ เพื่อให้สามารถเข้าถึง รวบรวม จัดเก็บ แบ่งปัน และ ใช้ประโยชน์จากฐานความรู้ ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ และกระบวนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ก่อ ประโยชน์ต่อองค์กรใน อนาคต

4 การจัดการความรู้ กระบวนการในการนำความรู้ที่มี อยู่หรือ ได้เรียนรู้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อองค์กร โดยผ่าน กระบวนการต่างๆ เช่นการสร้าง รวบรวม แลกเปลี่ยนและใช้ความรู้ เป็นต้น

5 ความรู้อยู่ ที่ไหน ? ตำรา ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ ประชุม วิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ คนทำงาน ถูกทุกข้อ

6 Characteristics of Knowledge ความรู้ที่ชัดแจ้ง Explicit  กฎ ระเบียบ  คู่มือ  แผนปฏิบัติ การ  Good Practice  งานวิจัย  บัญชี ผู้เชี่ยวชาญ Tacit  ทักษะ  ประสบการณ์  พรสวรรค์  สัญชาตญา ณ  ความคิด ริเริ่ม Documented Codified Archived Not Documented Difficult to identify ความรู้ที่ฝังอยู่ใน คน

7 Organizational K Individual K (Tacit K) Learning Explicit K Knowledge Management

8 แนวคิด “ การจัดการ ” ความรู้ รวบรวม / จัดเก็บ นำไปปรับใช้ เข้าถึง ตีความ ความรู้ เด่นชัด Explicit Knowledge ความรู้ ซ่อนเร้น Tacit Knowledge สร้างความรู้ ยกระดับ มีใจ / แบ่งปัน เรียนรู้ร่วมกัน เน้น “2T” Tool & Technology เน้น “2P” Process & People Create/Leverage Care & Share Access/Validate Capture & Learn store apply/utilize เรียนรู้ ยกระดับ อ. ประพนธ์ ผาสุขยืด

9 Model การสร้าง ความรู้ Nonaka & Takeuchi SECI model หลักสำคัญการสร้างความรู้ใน หน่วยงานหรือองค์กร คือการ สังเคราะห์หรือหลอมรวมความรู้ที่ ชัดแจ้ง กับความรู้ที่ฝังลึก ยกระดับขึ้นไปเป็นความรู้ที่สูงขึ้น ลึกซึ้งขึ้น เป็นองค์รวมยิ่งขึ้น โดย ผ่านกระบวนการ 4 ส่วน ที่เรียกว่า เซกิ (SECI)

10 Socialization เป็นกระบวนการของ การแลกเปลี่ยนความรู้ ฝังลึก ผ่านการ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ CoP เป็น ตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ ในกระบวนการนี้ (F2F, B2B, OJT,mentoring) Externalization เป็นกระบวนการเปลี่ยน ลึก เป็นแจ้ง ถูก codefied และเหตุผล สำหรับ actions หรือ ตัดสินใจ ทำให้คนเข้าถึง ความรู้ได้ (expert system, discussion forum, การเขียน case study) Internalization กระบวนการนำ แจ้ง ฝัง เข้าเป็น ลึก เป็นการ เรียนรู้ที่ แจ้ง ได้นำไปสู่ การปฏิบัติ (AAR, role play, การ อ่าน, การฝึกงาน ) Combination กระบวนการเปลี่ยน แจ้ง ให้เข้าระบบความรู้ แจ้ง ที่ กำหนดเอาไว้แล้ว และมี การแลกเปลี่ยนหรือเพิ่ม เข้าในระบบฐานข้อมูล ขององค์การ (web forum, best practice database Tacit Knowledge Explicit Knowledge Explicit K. Tacit K. Nonaka & Takeuchi SECI model เกลียวความรู้

11 ส่วนหัว ส่วนตา มองว่ากำลังจะไปทางไหน ต้องตอบได้ว่า “ ทำ KM ไปเพื่ออะไร ” Knowledge Vision Knowledge Sharing ส่วนกลางลำตัว ส่วนที่เป็น “ หัวใจ ” ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Share & Learn) Knowledge Assets ส่วนหาง สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้ ICT “ สะบัดหาง ” สร้างพลังจาก CoPs KM Model “ ปลาทู ” Knowledge Vision (KV) Knowledge Sharing (KS) Knowledge Assets (KA) KVKSKA อ. ประพนธ์ ผาสุขยืด

12 แนวทางการ ดำเนินการ ใช้ 6 Steps Training and Learning การอบรมและการ เรียนรู้ Measure ments การวัดผล Recognition and Reward การยกย่อง ให้ รางวัล Process and Tools กระบวนการ และ เครื่องมือ Commun ication การ สื่อสาร Transition and Behavior Management การเตรียมการ และการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม เป้าหมาย Desired state

13 พันธกิจ / วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ KM Strategies KM Focus Areas Desired State of KM Action Plans ( 6-step model) KM เชิง องค์กร โยง ยุทธศาสตร์ จัดทำแผน / กำหนด KPI ใช้การ ประเมิน ก. พ. ร. KM กลุ่ม / เครือข่าย แลกเปลี่ยน Tacit พัฒนา “ คุณ อำนวย ” สร้าง CoPs KM ปัจเจก / ใจ เริ่มจากเรื่องที่ สนใจ ใช้ “ หัวใจ นักปราชญ์ ” ดูสิ่งที่กำกับอยู่ใน ใจ ( Mindset, Mental Model ) อ. ประพนธ์ ผาสุขยืด

14 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) 1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 7. การเรียนรู้ (Learning)

15 คน People กระบวนการ Process เทคโนโลยี Technology เนื้อหา Content กุญแจ KM


ดาวน์โหลด ppt KM การจัดการ ความรู้ พยาบาล ดร. ยุวดี เกตสัมพันธ์ หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google