งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Green Design Building น.ส.สารินี บัวเจริญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Green Design Building น.ส.สารินี บัวเจริญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Green Design Building น.ส.สารินี บัวเจริญ 09490712
น.ส.สารินี บัวเจริญ น.ส.สุภาวรรณ แสงรุ่งเพชร Green Design Building

2 ความหมาย Green Design Building อาคารสีเขียว
คือ อาคารที่มุ่งเน้นการเลือกสร้างที่ก่อสร้างซึ่งมีผลต่อระบบนิเวศน์น้อย ประหยัดพลังงาน มีคุณภาพอากาศในอาคารดี ประหยัดการใช้น้ำ ใช้วัสดุก่อสร้างที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ และมีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างน้อย การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่น การไม่ปล่อยน้ำเสีย ไม่ปล่อยความร้อนหรือกาซคาร์บอน และสามารถสร้างพลังงานใช้เองได้จากแหล่งที่ไม่สร้างมลภาวะเช่นกัน Green Design Building

3 หลักการของ Green Design Building
การบริหารจัดการอาคารสำนักงานสีเขียว สถานที่ตั้งและผังบริเวณ ประสิทธิภาพการใช้น้ำ การใช้พลังงาน วัสดุและการก่อสร้าง สภาวะแวดล้อมภายในอาคาร นวัตกรรมการออกแบบ Green Design Building

4 ความเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์พลังงาน/สิ่งแวดล้อม
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพของอาคาร การจัดการสิ่งแวดล้อม Green Design Building

5 ข้อดีของ Green Design Building
- เป็นการส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมที่แปลกใหม่ให้เกิดขึ้นอยู่เสมอๆ - เป็นการกระตุ้นให้บริษัทและองค์กรต่างๆหันมาช่วยกันประหยัดพลังงาน - เป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้า - เป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น - สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้มาก - มีอิสระในการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทำให้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายใน สถานที่ - ทำให้มีการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่ามากขึ้น มีการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) Green Design Building

6 ข้อด้อยของ Green Design Building
- ในประเทศไทยยังไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาคารสีเขียว - มีต้นทุนในการวางแผน การออกแบบ และการก่อสร้างสูง - ต้องอาศัยความรับผิดชอบ และการมีจิตสำนึกของบุคคล ซึ่งเป็นไปได้ยาก Green Design Building

7 ตัวอย่างสถานที่อาคารสีเขียว
บริษัท เทสโก้ โสตัส Green Design Building

8 ตัวอย่างสถานที่อาคารสีเขียว
พลังงานลมมีอยู่โดยทั่วไป ไม่ต้องซื้อหา เป็นพลังงานที่สะอาด (Green Energy) ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อม และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่รู้จักหมดสิ้น เช่นนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า (Wind Generator) และเป็นพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน และอนาคต Green Design Building

9 ตัวอย่างสถานที่อาคารสีเขียว
เครื่องเติมลมยางอัตโนมัติ Green Design Building

10 ตัวอย่างสถานที่อาคารสีเขียว
สระน้ำรอบห้าง Green Design Building

11 ตัวอย่างสถานที่อาคารสีเขียว
หลังคารับแสง Green Design Building

12 ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น หรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างบางชนิด มีราคาแพงมาก สภาพแวดล้อมกับสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการติดตั้งกังหันเนื่องจากลมไม่แรง เกิดมลพิษทางเสียง ทำให้ประชาชนไม่ยอมรับหากจะมีการติดตั้ง ขาดเงินในการลงทุน คนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม Green Design Building

13 แนวความคิดในการแก้ไขอุปสรรคดังกล่าว
ตั้งกลุ่มวิจัยเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ทดแทน สำรวจพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และจัดอบรม Green Design Building

14 หากเราจะนำมาประยุกต์ใช้ต้องเตรียมการอย่างไร
การประยุกต์ใช้แบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้ 1. อาคารเดิม 2. อาคารก่อสร้างใหม่ Green Design Building

15 หากเราจะนำมาประยุกต์ใช้ต้องเตรียมการอย่างไร
1. อาคารเดิม สำรวจอาคารว่ามีสิ่งใดบ้าง และจะปรับปรุง/แก้ไขอย่างไร เพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน เช่น การติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า การติดตั้งแผงโซลาเซลล์ผลิตไฟฟ้า Green Design Building

16 หากเราจะนำมาประยุกต์ใช้ต้องเตรียมการอย่างไร
2. อาคารก่อสร้างใหม่ - มีการวางผังและการออกแบบตามหลักการของ Green Design Building - จัดหาวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง ส่วนมากมักจะเป็นการรีไซเคิล - ดำเนินการก่อสร้าง - ตรวจติดตามผลหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ Green Design Building

17 ตัวอย่างการออกแบบอาคารสีเขียว
The lighthouse in Dubai

18 การอ้างอิงข้อมูล 1. http://www.cot.co.th/file/P3%20Jul-Sep%2008.pdf
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Green Design Building

19 จบการนำเสนอ Green Design Building Green Design Building


ดาวน์โหลด ppt Green Design Building น.ส.สารินี บัวเจริญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google