งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Green Design Building น. ส. สารินี บัวเจริญ 09490712 น. ส. สุภาวรรณ แสงรุ่งเพชร 09490720.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Green Design Building น. ส. สารินี บัวเจริญ 09490712 น. ส. สุภาวรรณ แสงรุ่งเพชร 09490720."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Green Design Building น. ส. สารินี บัวเจริญ 09490712 น. ส. สุภาวรรณ แสงรุ่งเพชร 09490720

2 ความห มาย คือ อาคารที่มุ่งเน้นการเลือก สร้างที่ก่อสร้างซึ่งมีผลต่อระบบนิเวศน์น้อย ประหยัดพลังงาน มีคุณภาพอากาศในอาคารดี ประหยัดการใช้น้ำ ใช้วัสดุก่อสร้างที่นำกลับมา ใช้ใหม่ได้ และมีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง น้อย การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การไม่ปล่อยน้ำเสีย ไม่ปล่อยความร้อนหรือ กาซคาร์บอน และสามารถสร้างพลังงานใช้เอง ได้จากแหล่งที่ไม่สร้างมลภาวะเช่นกัน Green Design Building

3 การบริหารจัดการอาคาร สำนักงานสีเขียว สถานที่ตั้งและผังบริเวณ ประสิทธิภาพการใช้น้ำ การใช้พลังงาน วัสดุและการก่อสร้าง สภาวะแวดล้อมภายใน อาคาร นวัตกรรมการออกแบบ Green Design Building

4 ความเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ พลังงาน / สิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพของอาคาร การจัดการสิ่งแวดล้อม Green Design Building

5 ข้อดีของ Green Design Building - เป็นการส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมที่แปลก ใหม่ให้เกิดขึ้นอยู่เสมอๆ - เป็นการกระตุ้นให้บริษัทและองค์กรต่างๆหันมา ช่วยกันประหยัดพลังงาน - เป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้า - เป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น - สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้มาก - มีอิสระในการควบคุมสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน ทำให้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายใน สถานที่ - ทำให้มีการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่ามากขึ้น มีการนำ กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) Green Design Building

6 - ในประเทศไทยยังไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากไม่มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาคารสีเขียว - มีต้นทุนในการวางแผน การออกแบบ และการ ก่อสร้างสูง - ต้องอาศัยความรับผิดชอบ และการมีจิตสำนึกของ บุคคล ซึ่งเป็นไปได้ยาก Green Design Building ข้อด้อยของ Green Design Building

7 ตัวอย่างสถานที่อาคารสีเขียว บริษัท เทสโก้ โสตัส Green Design Building

8 ตัวอย่างสถานที่อาคารสีเขียว พลังงานลมมีอยู่ โดยทั่วไป ไม่ต้องซื้อ หา เป็นพลังงานที่ สะอาด (Green Energy) ไม่ก่อให้เกิด อันตรายต่อ สภาพแวดล้อม และ สามารถนำมาใช้ ประโยชน์ได้อย่างไม่ รู้จักหมดสิ้น เช่น นำมาใช้ผลิต กระแสไฟฟ้า (Wind Generator) และเป็น พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งใน ปัจจุบัน และอนาคต

9 Green Design Building ตัวอย่างสถานที่อาคารสีเขียว เครื่องเติมลมยางอัตโนมัติ

10 ตัวอย่างสถานที่อาคารสี เขียว Green Design Building สระน้ำรอบห้าง

11 ตัวอย่างสถานที่อาคารสีเขียว Green Design Building หลังคารับแสง

12 ปัญหา / อุปสรรคที่เกิดขึ้น หรือที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างบางชนิด มี ราคาแพงมาก สภาพแวดล้อมกับสภาพภูมิอากาศไม่ เอื้ออำนวยต่อการติดตั้งกังหันเนื่องจากลมไม่ แรง เกิดมลพิษทางเสียง ทำให้ประชาชนไม่ ยอมรับหากจะมีการติดตั้ง ขาดเงินในการลงทุน คนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่ให้ ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม Green Design Building

13 แนวความคิดในการแก้ไข อุปสรรคดังกล่าว ตั้งกลุ่มวิจัยเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ทดแทน สำรวจพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และจัดอบรม Green Design Building

14 หากเราจะนำมาประยุกต์ใช้ต้อง เตรียมการอย่างไร การประยุกต์ใช้แบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้ 1. อาคารเดิม 2. อาคารก่อสร้างใหม่ Green Design Building

15 1. อาคารเดิม สำรวจอาคารว่ามีสิ่งใดบ้าง และจะ ปรับปรุง / แก้ไขอย่างไร เพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัด พลังงาน เช่นการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า การติดตั้งแผงโซลาเซลล์ผลิต ไฟฟ้า หากเราจะนำมาประยุกต์ใช้ต้อง เตรียมการอย่างไร

16 2. อาคารก่อสร้างใหม่ - มีการวางผังและการออกแบบตามหลักการ ของ Green Design Building - จัดหาวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง ส่วนมาก มักจะเป็นการรีไซเคิล - ดำเนินการก่อสร้าง - ตรวจติดตามผลหลังจากการก่อสร้างแล้ว เสร็จ Green Design Building หากเราจะนำมาประยุกต์ใช้ต้อง เตรียมการอย่างไร

17 ตัวอย่างการออกแบบอาคารสีเขียว The lighthouse in Dubai

18 1. http://www.cot.co.th/file/P3%20Jul- Sep%2008.pdf 2. http://me-eit.blogspot.com/ 3. http://board.palungjit.com/showthread.php?p =956794 4. http://www.energyfantasia.com/ef4/webboar d/viewboard.php?Id=11262 5. http://www.tescolotus.net/company/energyc on.asp 6. http://nitad.truelife.com/view.jsp?id=200810 28201156075704 7. http://www.bloggang.com/mainblog.php?id= travelaround&month=09-01- 2009&group=42&gblog=15 8. http://kclc.multiply.com/photos/album/1#5 Green Design Building

19


ดาวน์โหลด ppt Green Design Building น. ส. สารินี บัวเจริญ 09490712 น. ส. สุภาวรรณ แสงรุ่งเพชร 09490720.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google