งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางสาวสุดาพร วงษา เลขที่ ๒ ชั้น ม. ๕ / ๑ เสนอต่อ อาจารย์ชไมพร สุนันท์ ภาคเรียนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนพระธาตุ พิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางสาวสุดาพร วงษา เลขที่ ๒ ชั้น ม. ๕ / ๑ เสนอต่อ อาจารย์ชไมพร สุนันท์ ภาคเรียนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนพระธาตุ พิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จัดทำโดย นางสาวสุดาพร วงษา เลขที่ ๒ ชั้น ม. ๕ / ๑ เสนอต่อ อาจารย์ชไมพร สุนันท์ ภาคเรียนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนพระธาตุ พิทยาคม

3 แผ่นดินไหว ( อังกฤษ : earthquake) เป็น ปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนหรือเขย่าของ พื้นผิวโลก เพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุล ซึ่ง แผ่นดินไหวสามารถก่อให้เกิดความเสียหายและ ภัยพิบัติต่อบ้านเมือง ที่อยู่อาศัย สิ่งมีชีวิต ส่วน สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนั้นส่วนใหญ่เกิด จากธรรมชาติ โดยแผ่นดินไหวบางลักษณะ สามารถเกิดจากการกระทำของมนุษย์ได้ แต่มี ความรุนแรงน้อยกว่าที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ นักธรณีวิทยาประมาณกันว่าในวันหนึ่ง ๆ จะเกิด แผ่นดินไหวประมาณ 1,000 ครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นแผ่นดินไหวที่มีการสั่นสะเทือนเพียงเบา ๆ เท่านั้น คนทั่วไปไม่รู้สึก อังกฤษโลกธรรมชาติธรณีวิทยา

4 แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิด จากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ( แนว ระหว่างรอยต่อธรณีภาค ) ทำให้เกิดการเคลื่อน ตัวของชั้นหินขนาดใหญ่เลื่อน เคลื่อนที่ หรือ แตกหักและเกิดการโอนถ่ายพลังงานศักย์ ผ่าน ในชั้นหินที่อยู่ติดกัน พลังงานศักย์นี้อยู่ใน รูปคลื่นไหวสะเทือน จุดศูนย์กลางการเกิด แผ่นดินไหว (focus) มักเกิดตามรอยเลื่อน อยู่ใน ระดับความลึกต่าง ๆ ของผิวโลก เท่าที่เคยวัด ได้ลึกสุดอยู่ในชั้นแมนเทิลรอยต่อธรณีภาคพลังงานศักย์คลื่นไหวสะเทือน จุดศูนย์กลางการเกิด แผ่นดินไหวแมนเทิล ส่วนจุดที่อยู่ในระดับสูงกว่า ณ ตำแหน่งผิวโลก เรียกว่า " จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว " (epicenter) การสั่นสะเทือนหรือแผ่นดินไหวนี้จะ ถูกบันทึกด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า ไซสโมกราฟ โดยการศึกษาเรื่องแผ่นดินไหวและคลื่น สั่นสะเทือนที่ถูกส่งออกมา จะเรียกว่า " วิทยา แผ่นดินไหว " ( อังกฤษ : Seismology) จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว ไซสโมกราฟ วิทยา แผ่นดินไหว อังกฤษ

5

6 แผ่นดินไหวจากการกระทำของมนุษย์ มีทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การระเบิด การทำเหมือง สร้างอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนใกล้รอยเลื่อน การทำงาน ของเครื่องจักรกล การจราจร รวมถึงการเก็บขยะ นิวเคลียร์ไว้ใต้ดิน เป็นต้นอ่างเก็บน้ำ การสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ การทำเหมืองในระดับลึก การสูบน้ำใต้ดิน การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดินนิวเคลียร์

7 ขนาดและความรุนแรง ขนาดของแผ่นดินไหว หมายถึง จำนวนหรือปริมาณ ของพลังงานที่ถูกปล่อยออกมาจากศูนย์กลาง แผ่นดินไหวในแต่ละครั้ง การหาค่าขนาดของ แผ่นดินไหวทำได้โดยวัดความสูงของคลื่น แผ่นดินไหวที่บันทึกได้ด้วยเครื่องตรวดวัด แผ่นดินไหว แล้วคำนวณจากสูตรการหาขนาด ซึ่ง คิดค้นโดย ชาลส์ ฟรานซิส ริกเตอร์ และนิยมใช้ หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหวคือ " ริกเตอร์ " โดย สูตรการคำนวณมีดังนี้ ชาลส์ ฟรานซิส ริกเตอร์ กำหนดให้ M = ขนาดของแผ่นดินไหว ( ริกเตอร์ ) A = ความสูงของคลื่นแผ่นดินไหวที่สูงที่สุด = ความสูงของคลื่นแผ่นดินไหวที่ระดับศูนย์ โดยขนาดของแผ่นดินไหว ในแต่ละระดับจะปล่อย พลังงานมากกว่า 30 เท่าของขนาดก่อนหน้า เช่น 4 กับ 5 ริกเตอร์ แผ่นดินไหวขนาด 5 ริกเตอร์จะปล่อย พลังงานออกมามากกว่า 4 ริกเตอร์ 30 เท่า, แผ่นดินไหวขนาด 7 ริกเตอร์จะปล่อยพลังงาน ออกมามากกว่า 5 ริกเตอร์ = 30x30 = 900 เท่า เป็นต้น พลังงาน

8 ความรุนแรงของแผ่นดินไหว ( อังกฤษ : Intensity) ที่ เกิดขึ้นในแต่ละครั้งนั้นขึ้นอยู่กับความรุนแรงที่รู้สึกได้ มากน้อยเพียงใด และขึ้นอยู่กับระยะทางจากศูนย์กลาง แผ่นดินไหว ความเสียหายจะเกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียง กับศูนย์กลางแผ่นดินไหว และจะลดหลั่นลงไปตาม ระยะทางที่ห่างออกไป ดังนั้น การสูญเสียจะมากหรือ น้อยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของแผ่นดินไหวโดยตรง สำหรับการวัดขนาดของแผ่นดินไหวมีหลายวิธี เช่น มาตราวัดขนาดของแผ่นดินไหวแบบริกเตอร์ และแบบ เมอร์แคลลี่ อังกฤษ

9

10 ถ้าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นใต้ทะเล แรงสั่นสะเทือนอาจจะ ทำให้เกิดเป็นคลื่นขนาดใหญ่ที่เรียกว่า " สึนามิ " ( ญี่ปุ่น : 津波, Tsunami) มีความเร็วคลื่น 600-800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในทะเลเปิด ส่วนใหญ่คลื่นจะมี ความสูงไม่เกิน 1 เมตร และสังเกตได้ยาก แต่จะมี ขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเคลื่อนถึงใกล้ชายฝั่ง โดยอาจมี ความสูงถึง 60 เมตร สามารถก่อให้เกิดน้ำท่วม สร้าง ความเสียหายอย่างใหญ่หลวงกับสิ่งก่อสร้างที่ติดอยู่ ชายฝั่งทะเล สึนามิ ญี่ปุ่นน้ำท่วม

11


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางสาวสุดาพร วงษา เลขที่ ๒ ชั้น ม. ๕ / ๑ เสนอต่อ อาจารย์ชไมพร สุนันท์ ภาคเรียนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนพระธาตุ พิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google