งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SOLAR CHIMNEY (ปล่องลมแสงอาทิตย์)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SOLAR CHIMNEY (ปล่องลมแสงอาทิตย์)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SOLAR CHIMNEY (ปล่องลมแสงอาทิตย์)

2 หลักการทำงานของระบบปล่องลมแสงอาทิตย์

3 หลักการทำงานของระบบปล่องลมแสงอาทิตย์
โดยการใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์มาอุ่นอากาศภายใต้หลังคารับแสงอาทิตย์แบบโปร่งแสงให้ร้อน โดยใช้หลักการปรากฎการณ์เรือนกระจก อากาศที่ร้อนจะลอยตัวสูงขั้นในปล่องลมตามหลักการพาความร้อน อากาศจะลอยตัวสูงขึ้นด้วยความเร็ว ความเร็วที่ได้นี้สามารถนำไปหมุนกังหันในปล่องลม เพื่อให้ดูดซับพลังงานที่ได้จากการไหลของอากาศ แล้วส่งพลังงานที่ได้ออกมาในรูปของพลังงานกลไปขับอัลเทอร์เนเตอร์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป

4 SOLAR CHIMNEY หลังคารับแสงอาทิตย์

5 SOLAR CHIMNEY TURBINE

6 ข้อดี...ระบบปล่องลมแสงอาทิตย์
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงในระบบปล่องลมแสงอาทิตย์ การผลิตวิธีนี้จะไม่เพิ่มมลภาวะ

7 ข้อด้อย....ระบบปล่องลมแสงอาทิตย์
การใช้แสงอาทิตย์ ทำให้ติดตั้งไม่ได้ทุกที่ในโลก เพราะบางที่แสงแดดที่ใช้ในการผลิตไม่เพียงพอ วันที่ฟ้ามืดครึ้ม อาจจะผลิตไฟฟ้าไม่ได้เลย ซึ่งทำให้คำนวณปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตรวมไม่ได้ ไม่สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานหลักได้ จะต้องสร้างเป็นระบบขนาดใหญ่เท่านั้น และต้องเป็นพื้นที่ราบเรียบ (ไม่สามารถสร้างตามที่ลาดชันได้)

8 โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
สถานที่ตั้ง : Mildura , Australia ลักษณะ : ฐานของหออยู่ระหว่าง ฟุต ปล่องกว้าง 492 ฟุต สูง 3280 ฟุต หลังคามีเส้นผ่านศูนย์กลาง ฟุต พื้นที่ทั้งหมด 38 ตารางกิโลเมตร กำลังในการผลิตสูงถึง GWh/Year

9 ปัญหาของปล่องลมแสงอาทิตย์
ปัญหาของโรงงานต้นแบบของระบบปล่องลมแสงอาทิตย์ คือ มีประสทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 0.05% เท่านั้น ซึ่งนับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งมีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 5%

10 แนวความคิดในการแก้ไขปัญหา
หากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้อยู่ได้ในเกณฑ์ 0.5% ก็น่าจะแข่งขันกับเซลล์แสงอาทิตย์ได้ เนื่องจากราคาแผ่นพลาสติกหรือกระจกใส ซึ่งเป็นหลังคารับแสงอาทิตย์ของระบบนั้นมีราคาถูกมากเมื่อเทียบกับราคาของเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีราคาแพงมาก และการจะทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวได้นั้น จะต้องมีการศึกษาและคำนวณทางทฤษฎีอย่างถูกต้องด้วย

11 การนำมาประยุกต์ใช้ สำหรับประเทศไทยถือว่าตั้งอยู่ในตำแหน่ง ที่มีพลังงานแสงอาทิตย์ตกกระทบมีค่าความเข้มของรังสีมากพอ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ แต่ถ้าใช้เทคโนโลยีแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าจะทำให้มีต้นทุนสูง แต่จะต้องมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่สภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยจะเป็นที่ราบสูงและลุ่มแม่น้ำและมีช่วงฤดูฝน จึงไม่เหมาะแก่การทำระบบปล่องลมแสงอาทิตย์ เพราะในการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจะต้องสร้างเป็นระบบขนาดใหญ่ และต้องใช้พื้นที่มากด้วย

12 การนำมาประยุกต์ใช้ แต่อาจจะนำหลักการของระบบปล่องลมแสงอาทิตย์ มาประยุกต์ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน เป็นระบบขนาดเล็กลงมา หรือประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรกรรม เช่น การบ่มเพาะเห็ด หรือ โรงเลี้ยงสัตว์ เพื่อช่วยในการถ่ายเทอากาศ

13 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์

14 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้
ที่ระบายอากาศตามอาคาร

15 THE END


ดาวน์โหลด ppt SOLAR CHIMNEY (ปล่องลมแสงอาทิตย์)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google