งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ฐานข้อมูล ออนไลน์ของอาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า หลวง ดาวนภา สุยะนนท์ รุจิรดา ระวีศรี แสงเดือน คำมีสว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ฐานข้อมูล ออนไลน์ของอาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า หลวง ดาวนภา สุยะนนท์ รุจิรดา ระวีศรี แสงเดือน คำมีสว่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ฐานข้อมูล ออนไลน์ของอาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า หลวง ดาวนภา สุยะนนท์ รุจิรดา ระวีศรี แสงเดือน คำมีสว่าง

2 1. เพื่อศึกษาสภาพการใช้ ฐานข้อมูลออนไลน์ ของ อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2. เพื่อศึกษาปัญหาและ ข้อเสนอแนะในการใช้ ฐานข้อมูลออนไลน์ของ อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง วัตถุประสงค์

3 1. แบบสอบถาม 2. สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน เครื่องมือการวิจัยและ สถิติ

4 ฐานข้อมูล ออนไลน์ 17 ฐาน 1.ABI/INFORM 2.ACM Digital Library 3.Academic Search Premier 4.Annual Reviews 5.CINAHL Plus with Full Text 6.Education Research Complete 7.Environment Complete แบ่งเป็นประเภท ฐานข้อมูลจาก สกอ. จำนวน 10 ฐานข้อมูล มฟล. จัดซื้อ จำนวน 7 ฐานข้อมูล

5 ฐานข้อมูลออนไลน์ 17 ฐาน ( ต่อ ) 8. H.W. Wilson 9. IEEE/IEL 10. ISI Web of Science 11. Matichon E-Library 12. NetLibrary 13. Nursing Resources Center 14. ProQuest Digital Dissertation :A&I 15.ScienceDirect 16.SpringerLink 17. Dissertation & Theses Full Text

6 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 356 ตัวอย่าง จำแนก เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

7 การรับทราบการให้บริการ ฐานข้อมูลออนไลน์ การรับทราบการให้บริการ ฐานข้อมูลออนไลน์ ( ภาพรวม ) ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

8 การรับทราบการให้บริการ ฐานข้อมูลออนไลน์ การรับทราบการให้บริการ ฐานข้อมูลออนไลน์ ( ตามกลุ่มตัวอย่าง ) ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 1) เว็บไซต์ 2) การ ประชาสัม พันธ์ 1) เว็บไซต์ + เพื่อน 2) อาจารย์ ผู้สอน 1) เพื่อน 2) เว็บไซต์

9 การเรียนรู้การใช้ ฐานข้อมูลออนไลน์ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

10 การเรียนรู้การใช้ ฐานข้อมูลออนไลน์ การเรียนรู้การใช้ ฐานข้อมูลออนไลน์ ( ตามกลุ่มตัวอย่าง ) 1) เรียนรู้ ด้วย ตนเอง 2) เอกสาร แนะลำ 1) เพื่อน 2) เอกสาร แนะนำ 1) เรียนรู้ด้วย ตนเอง 2) เพื่อน

11 วัตถุประสงค์การใช้ ฐานข้อมูลออนไลน์ วัตถุประสงค์การใช้ ฐานข้อมูลออนไลน์ ( ภาพรวม ) ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

12 วัตถุประสงค์การใช้ ฐานข้อมูลออนไลน์ วัตถุประสงค์การใช้ ฐานข้อมูลออนไลน์ ( ตามกลุ่มตัวอย่าง ) 1) ทำวิจัย 2) เตรีย มการ สอน 1) ทำ วิทยานิ พนธ์ / IS 2) ทำ รายงา น ประกอ บ การศึกษา 1) ทำรายงาน ประกอบ การศึกษา 2) ทำ วิทยานิ พนธ์ / IS

13 ความถี่ในการเข้าใช้ ฐานข้อมูลออนไลน์ ความถี่ในการเข้าใช้ ฐานข้อมูลออนไลน์ ( ภาพรวม )

14 ความถี่ในการใช้ฐานข้อมูล ออนไลน์ ความถี่ในการใช้ฐานข้อมูล ออนไลน์ ( ตามกลุ่มตัวอย่าง ) 1)1-2 ครั้ง / สัปดา ห์ 2) ทุกวัน 1)1-2 ครั้ง / เดือน 2)1-2 ครั้ง / สัปดาห์ 1)1-2 ครั้ง / สัปดาห์ 2)1-2 ครั้ง / เดือน

15 จำนวนร้อยละผู้เคยใช้และไม่ เคยใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ จำนวนร้อยละผู้เคยใช้และไม่ เคยใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ( ภาพรวม )

16 เหตุผลที่เคยใช้ฐานข้อมูล ออนไลน์ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

17 เหตุผลที่ไม่เคยใช้ ฐานข้อมูลออนไลน์ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

18 ฐานข้อมูลที่เคยใช้มาก ที่สุด 3 ลำดับ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

19 ฐานข้อมูลที่เคยใช้น้อย ที่สุด 3 ลำดับ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

20 มนุษยศาสต ร์และ สังคมศาสต ร์ วิทยาศาสต ร์และ เทคโนโลยี วิทยาศาสต ร์สุขภาพ Academic Search Premier (69.38) ACM Digital Library (23.83) ScienceDirect (35.92) ABI/Infrom (66.90) ScienceDirect (23.13) Dissertation & Theses Full Text (27.87) Education Research Complete (65.71) IEEE/IEL (29.89) SpringerLink (21.70) ฐานข้อมูลที่เคยใช้มากที่สุด จาก ฐานข้อมูลที่เคยใช้มากที่สุด จาก แยกตามกลุ่มสำนักวิชา

21 ปัญหาการใช้ฐานข้อมูล ออนไลน์ ด้าน ผู้ใช้บริการ ความสามารถในการสืบค้น ข้อมูล ทักษะ ความรู้ เวลา ข้อจำกัดด้านภาษาอังกฤษ ด้านผู้ ให้บริการ มีบรรณารักษ์พร้อมบริการ ให้ คำแนะนำถูกต้อง มีความรู้ เอา ใจใส่ต่อการให้บริการ ด้าน ฐานข้อมูล มีจำนวนเพียงพอ ตรงความ ต้องการ ความยากของ วิธีค้น ไม่มี Full Text ด้านระบบ เครือข่าย และเครื่อง คอมพิวเตอร์ ความเร็วในการดาวน์โหลด เอกสาร ประสิทธิภาพเครื่อง คอมฯบริการ จำนวน การเข้า สืบค้นจากภายนอก การ ขัดข้องของระบบเครือข่าย

22 ระดับปัญหาการใช้ฐานข้อมูล ออนไลน์แต่ละด้าน

23 ปัญหาด้าน ฐานข้อมูล ออนไลน์ ค่าเฉลี่ย / ระดับ ความพึงพอใจ XSD แปล ความ ฐานข้อมูลมีเนื้อหาฉบับ เต็มไม่ครบทุกรายการ ตามที่ต้องการ 3.410.84 ปาน กลาง ฐานข้อมูลที่มีให้บริการมี จำนวนเพียงพอ 3.280.92 ปาน กลาง ฐานข้อมูลที่ให้บริการตรง กับความต้องการ 3.280.91 ปาน กลาง ฐานข้อมูลแต่ละฐานมี ความยุ่งยากในวิธีการ สืบค้น 3.230.84 ปาน กลาง

24 จำแนกตามประเด็นข้อ ปัญหา

25 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัด กิจกรรมส่งเสริมการใช้ และการ ประชาสัมพันธ์ การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ เพิ่มมากขึ้น ดังนี้ 1. จัดนิทรรศการ e-Resources 2. จัดทำคู่มือและ PowerPoint แนะนำ ฐานข้อมูลใหม่ 3. เตรียมความพร้อมบรรณารักษ์เฉพาะ ฐานข้อมูล 4. กำหนดแผนการอบรมให้ครอบทุก สำนักวิชา 5. จัดทำโครงการ “ บรรณารักษ์พบ อาจารย์ ” ทุกภาคการศึกษา การนำผลการวิจัยไป พัฒนางาน

26 ถาม - ตอบ


ดาวน์โหลด ppt การใช้ฐานข้อมูล ออนไลน์ของอาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า หลวง ดาวนภา สุยะนนท์ รุจิรดา ระวีศรี แสงเดือน คำมีสว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google