งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย สาขา ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : กรณี ตัวอย่างคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โดย สุปริญา ลุลิตานนท์ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย สาขา ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : กรณี ตัวอย่างคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โดย สุปริญา ลุลิตานนท์ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย สาขา ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : กรณี ตัวอย่างคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โดย สุปริญา ลุลิตานนท์ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ ( ห้องสมุด ) คณะอักษรศาสตร์ การสัมมนาฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย (CU Reference Databases) สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 22 สิงหาคม 2543

2 2 คณะอักษรศาสตร์ ประกอบด้วย 11 ภาควิชา คือ • ภาควิชา ภาษาไทย • ภาควิชา ภาษาอังกฤษ • ภาควิชา ประวัติศาสตร์ • ภาควิชา ภูมิศาสตร์ • ภาควิชา บรรณารักษศาสต ร์ • ภาควิชาปรัชญา • ภาควิชาศิลปการ ละคร • ภาควิชาภาษา ตะวันออก • ภาควิชาภาษา ตะวันตก • ภาควิชา ภาษาศาสตร์ • ภาควิชาวรรณคดี เปรียบเทียบ

3 3 ภาควิชาภาษาไทย สอนวิชาภาษาและวรรณคดีไทย สาขาวิชาที่เปิดสอน ภาควิชาภาษาอังกฤษ สอนวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน ภาควิชาประวัติศาสตร์ สอนวิชาประวัติศาสตร์ และไทยศึกษา ภาควิชาภูมิศาสตร์ สอนวิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ สอนวิชาสารนิเทศศึกษา ภาควิชาปรัชญา สอนวิชาปรัชญา และพุทธศาสน์ศึกษา ภาควิชาศิลปการละคร สอนวิชาการละคร

4 4 ภาควิชาภาษาตะวันตก สอนวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาเลียน และโปรตุเกส และวิชาการแปลและการล่าม ภาควิชาภาษาศาสตร์ สอนวิชาภาษาศาสตร์ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ สอนวิชา วรรณคดีศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก สอนวิชาภาษาและวรรณคดีบาลี - สันสกฤต จีน ญี่ปุ่น มาเลย์ และเกาหลี

5 5 ฐานข้อมูลสาขาศิลปศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ •Arts & Humanities Search (OCLC) •Art Abstracts (OCLC) •Arts & Humanities Citation Index (ISI) •Humanities Abstracts (OCLC) •Library Literature (OCLC) •Linguistics Abstracts Online (Blackwell) •RILM Abstracts of Music Literature (OCLC) ฐานข้อมูลบรรณานุกรม ดัชนีและสาระสังเขป

6 6 ฐานข้อมูลเอกสาร ฉบับเต็ม •Humanities Abstracts Full Text (TOP) •Library Literature & Information Science Full Text (Wilson)

7 7 เนื้อหา บทความวารสาร •Arts & Humanities Search (OCLC)Arts & Humanities Search •Arts & Humanities Citation Index (ISI)Arts & Humanities Citation Index •Humanities Abstracts Full Text (TOP)Humanities Abstracts Full Text •Linguistics Abstracts Online (Blackwell)Linguistics Abstracts Online

8 8 เนื้อหา บทความวารสาร หนังสือตำรา เอกสาร รายงานการประชุม และอื่นๆ •Art Abstracts (OCLC) •Humanities Abstracts (OCLC) •Library Literature (OCLC) •Library Literature & Information Science Full Text (Wilson) •RILM Abstracts of Music Literature (OCLC)

9 9 ตัวอย่างฐานข้อมูลที่แนะนำให้ใช้ สืบค้น ในสาขาวิชาอักษรศาสตร์ สาขาภาษาและวรรณคดี •Arts & Humanities Citation Index (ISI)Arts & Humanities Citation Index •Humanities Abstracts Full Text (TOP) •Linguistics Abstracts Online (Blackwell)Linguistics Abstracts Online •Academic Search Elite (EBSCOhost) สาขาภาษาไทย พบน้อยมาก

10 10 สาขาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ •Arts & Humanities Citation Index (ISI) •Humanities Abstracts Full Text (TOP) •Academic Search Elite (EBSCOhost) •Expanded Academic ASAP (InfoTrac) หัวข้อวัฒนธรรมไทย พบน้อยมาก

11 11 สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ ศาสตร์ •Library Literature (OCLC) •Library Literature & Information Science Full Text (Wilson)Library Literature & Information Science Full Text •Humanities Abstracts Full Text (TOP) •RILM Abstracts of Music Literature (OCLC)

12 12 สาขาปรัชญาและศาสนา •Arts & Humanities Citation Index (ISI) •Humanities Abstracts Full Text (TOP) •Linguistics Abstracts Online (Blackwell) •Academic Search Elite (EBSCOhost) •Expanded Academic ASAP (InfoTrac)

13 13 สาขาศิลปการละคร •Humanities Abstracts Full Text (TOP) •Arts & Humanities Citation Index (ISI) •Expanded Academic ASAP (InfoTrac) •RILM Abstracts of Music Literature (OCLC)

14 14 ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ฐานข้อมูลดัชนีและ สาระสังเขป •ArticleFirst (OCLC) •Biography Index (OCLC) •Book Review Digest (OCLC) •Books In Print (OCLC) •The Complete Marquis Who’s Who(R) (GaleNet) •ContentsFirst (OCLC) •Dissertation Abstracts (TOP) • EBSCO Online Citations (EBSCO) • ECO (OCLC) • NetFirst (OCLC) • PaperFirst (OCLC) • ProceedingsFirst (OCLC) • UnionLists (OCLC) • WorldCat (OCLC)

15 15 ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม •Academic Search Elite (EBSCOhost) •Biography Resource Center (GaleNet) •Expanded Academic ASAP (InfoTrac) •Student Resource Center - Gold (GaleNet) •H.W. Wilson Select Full Text (OCLC) •H.W. Wilson Select Full Text Plus (OCLC)

16 16 ฐานข้อมูลสาขาวิทยาศาสตร์ ฐานข้อมูลดัชนีและสาระสังเขป •Internet & Personal Computing Abstracts (OCLC) •Science Citation Index Expanded (ISI) ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม •ACM Digital Library •Computer Database (InfoTrac) •IEEE/IEE Electronic Library Online

17 17 ฐานข้อมูลสาขาสังคมศาสตร์ ฐานข้อมูลดัชนีและสาระสังเขป •Anbar International Management Database •Social Sciences Citation Index (ISI) •Sociological Abstracts (InfoTrac ; OCLC)

18 18 ฐานข้อมูลสาขาสังคมศาสตร์ ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม •ABI/INFORM Fulltext •Contemporary Women’s Issues (OCLC) •Emerald Intelligence+ Fulltext •Social Sciences Abstracts Full Text (TOP)

19 19 ชุดฐานข้อมูล FirstSearch ของ OCLC back

20 20 ชุดฐานข้อมูล ISI bac k

21 21 Linguistics Abstracts Online ba ck

22 22 Humanities Abstracts Full Text

23 23 Library Literature & Information Science Full Text


ดาวน์โหลด ppt 1 ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย สาขา ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : กรณี ตัวอย่างคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โดย สุปริญา ลุลิตานนท์ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google