งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Journal of Dermatology (Online) วารสารออนไลน์ เฉพาะทางเกี่ยวกับโรคผิวหนัง โดย ดนัทธ์ ไชยสิทธิ์ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Journal of Dermatology (Online) วารสารออนไลน์ เฉพาะทางเกี่ยวกับโรคผิวหนัง โดย ดนัทธ์ ไชยสิทธิ์ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Journal of Dermatology (Online) วารสารออนไลน์ เฉพาะทางเกี่ยวกับโรคผิวหนัง โดย ดนัทธ์ ไชยสิทธิ์ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2 Journal of Dermatology (Outline) 1. ลักษณะของฐานข้อมูล 2. ช่องทางการเข้าใช้ฐานข้อมูล 3. การสืบค้น และการจัดการ ผลลัพธ์ 4. อื่น ๆ

3 - เป็นวารสารออนไลน์ เฉพาะทาง เกี่ยวกับโรคผิวหนัง - สามารถสืบค้น ย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี ค. ศ ปัจจุบัน - สามารถได้ข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ฉบับเต็ม ( Full Text ) ได้ 2 รูปแบบ คือ HTML และ PDF ไฟล์ - สามารถสืบค้นได้โดยไม่จำกัดจำนวน ผู้ใช้

4 วิธีเข้าสืบค้นข้อมูล ( ผู้ใช้บริการอยู่ภายนอกเขต มหาวิทยาลัย ) ผู้ใช้บริการที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย โปรด ติดตั้งระบบ SSL VPN ก่อนการเข้าใช้งาน โดยสามารถศึกษาคู่มือการติดตั้ง ได้จากหน้าจอ เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ

5 เข้าใช้ผ่านเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ โดยเลือกจากหัวข้อ สืบค้น ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (eResources) แล้วเลือกไปที่ eJournals วิธีเข้าสืบค้นข้อมูล ( ผู้ใช้บริการอยู่ภายในเขตมหาวิทยาลัย )

6 จากนั้นเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง ที่วารสาร แยกตามสาขาวิชา แล้วเลือกที่ Cosmetic & Dematology eJournals

7 หน้าจอจะแสดง หน้าปกวารสาร และรายชื่อ วารสาร ที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ Cosmetic & Dematology - หลังจากนั้น จึงเลือกไปยัง วารสารที่เรา ต้องการค้น - โดยคลิก เลือกที่ หน้าปก วารสาร Journal of Dermatolo gy

8 หน้าจอจะแสดง หน้า Website ที่ให้บริการ วารสาร Online ที่ผู้ใช้บริการ ได้เลือก พร้อมแสดงปก และรายชื่อวารสารนั้น ๆ

9 หน้าจอจะแสดง และบอกรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 1. เครื่องมือที่ใช้กับ วารสาร 2. เมนูวารสาร - ค้นหาฉบับที่ วารสาร - ค้นหาบทความ - สมัครสมาชิก - ร่วมส่งบทความ - ข้อมูลเกี่ยวกับ วารสาร 3. ลักษณะพิเศษ และวารสารฉบับ พิเศษ 4. ชื่อบรรณาธิการ ค่าความถี่ที่ได้รับ การอ้างอิง เลขมาตรฐาน วารสาร 5. เลือกวารสารฉบับ อื่น ๆ

10 หน้าจอจะแสดง และบอกรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ ( ต่อ ) เลือกรูปแบบการ สืบค้น 7. วารสารฉบับ ปัจจุบัน และ ย้อนหลัง 8. วารสารฉบับพิเศษ 9. บทความที่หัวหน้า บรรณาธิการเลือก และแนะนำ 8 9

11 หน้าจอจะแสดง และบอกรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ ( ต่อ ) บอกการ เพิ่มขึ้นของ ความถี่ที่อ้างอิง 11. บทความที่ ได้รับความนิยม ในการ Download ในปี 2010

12 หน้าจอแสดงผล เมื่อเลือกวารสารฉบับที่ ต้องการแล้ว 1. บอกเดือน ปีที่ ฉบับที่ เลขหน้า ( ต่อจากฉบับ ที่ผ่านมา ) 2. การจัดเก็บข้อมูล และส่งออกรูปแบบ การอ้างอิง 3. การเรียงลำดับ บทความ ( สามารถ เลือกไปส่วนที่ ต้องการได้เลย ) 4. รายละเอียด บทความ - ชื่อบทความ / เลข หน้า / ชื่อผู้เขียน / การ เผยแพร่ครั้งแรก เลข DOI/ บทคัดย่อ / เอกสารฉบับเต็ม / การอ้างอิง / การขอ อนุญาตเมื่อนำไปใช้

13 หน้าจอแสดงผล เมื่อเลือกบทความที่ต้องการ แล้ว บอกชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน และคอลัมน์ 2. Keywords ของ บทความ 3. สาระสังเขป หรือ บทคัดย่อ 4. บทความฉบับเต็ม รูปแบบ HTML และ PDF 5. หาบทความที่ ใกล้เคียงกับ บทความนี้ 6. หาบทความอื่น ของผู้เขียนบทความ นี้

14 หน้าจอแสดงผล เมื่อเลือกบทความฉบับเต็ม รูปแบบ HTML สาระสังเขป ของ บทความ 2. เนื้อหาในแต่ละ ส่วน ที่ผู้เขียนได้ แยกไว้ 3. เมื่อคลิก จะลิงค์ ไปยังข้อมูลนั้น ( ตย. รูป 1) 4. รูปภาพประกอบ เมื่อคลิกรูปภาพจะ ขยายใหญ่ 5. สามารถคลิกเลือก ไปยังส่วนเนื้อหาที่ ต้องการ ตามที่ ผู้เขียนแบ่งไว้

15 ตัวอย่างหน้าจอแสดงผล เมื่อคลิกเลือกที่ รูปภาพ

16 หน้าจอแสดงผล เมื่อเลือกบทความฉบับเต็ม รูปแบบ PDF เครื่องมือต่าง ๆ เช่น แปลงไฟล์, จัดเก็บ, พิมพ์, ส่ง ไฟล์ไปยัง 2. เมื่อคลิกเลือก หน้าจอแสดงผลจะเลื่อนไปยังหน้าที่ ต้องการ 3. สามารถคัดลอกเนื้อหา นำไปใช้ได้

17 หน้าจอแสดงผล การอ้างอิงของบทความ 1) แสดง รายละเอีย ด การอ้างอิง ของ บทความ 2) เชื่อมโยง ไปยัง ฐานข้อมูล ทาง บรรณานุก รมของ บทความ หรือ เอกสาร ที่ ได้รับการ อ้างอิง ( ถ้ามี ) 1 2

18 หน้าจอแสดงผล หากมีการนำบทความนี้ไป อ้างอิง หากมีการนำบทความนี้ไปอ้างอิง จะมี รายละเอียดบอกว่านำไปอ้างอิงไว้ที่ใด

19 หน้าจอแสดงผล ข้อมูลเพิ่มเติมของบทความ และวารสาร 1) บอกรายละเอียดทางบรรณนุกรมของบทความ 2) ข้อมูลของผู้เขียนบทความ 3) ข้อมูลประวัติของวารสาร 1 2 3

20 หากมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำใน การสืบค้นข้อมูล โปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและ ช่วยค้นคว้า หรือ


ดาวน์โหลด ppt Journal of Dermatology (Online) วารสารออนไลน์ เฉพาะทางเกี่ยวกับโรคผิวหนัง โดย ดนัทธ์ ไชยสิทธิ์ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google