งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Journal of Dermatology (Online) วารสารออนไลน์ เฉพาะทางเกี่ยวกับโรคผิวหนัง โดย ดนัทธ์ ไชยสิทธิ์ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Journal of Dermatology (Online) วารสารออนไลน์ เฉพาะทางเกี่ยวกับโรคผิวหนัง โดย ดนัทธ์ ไชยสิทธิ์ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Journal of Dermatology (Online) วารสารออนไลน์ เฉพาะทางเกี่ยวกับโรคผิวหนัง โดย ดนัทธ์ ไชยสิทธิ์ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2 Journal of Dermatology (Outline) 1. ลักษณะของฐานข้อมูล 2. ช่องทางการเข้าใช้ฐานข้อมูล 3. การสืบค้น และการจัดการ ผลลัพธ์ 4. อื่น ๆ

3 - เป็นวารสารออนไลน์ เฉพาะทาง เกี่ยวกับโรคผิวหนัง - สามารถสืบค้น ย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี ค. ศ. 2006- ปัจจุบัน - สามารถได้ข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ฉบับเต็ม ( Full Text ) ได้ 2 รูปแบบ คือ HTML และ PDF ไฟล์ - สามารถสืบค้นได้โดยไม่จำกัดจำนวน ผู้ใช้

4 วิธีเข้าสืบค้นข้อมูล ( ผู้ใช้บริการอยู่ภายนอกเขต มหาวิทยาลัย ) ผู้ใช้บริการที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย โปรด ติดตั้งระบบ SSL VPN ก่อนการเข้าใช้งาน โดยสามารถศึกษาคู่มือการติดตั้ง ได้จากหน้าจอ เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ

5 เข้าใช้ผ่านเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ www.mfu.ac.th/center/lib โดยเลือกจากหัวข้อ สืบค้น ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (eResources) แล้วเลือกไปที่ eJournals www.mfu.ac.th/center/lib วิธีเข้าสืบค้นข้อมูล ( ผู้ใช้บริการอยู่ภายในเขตมหาวิทยาลัย )

6 จากนั้นเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง ที่วารสาร แยกตามสาขาวิชา แล้วเลือกที่ Cosmetic & Dematology eJournals

7 หน้าจอจะแสดง หน้าปกวารสาร และรายชื่อ วารสาร ที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ Cosmetic & Dematology - หลังจากนั้น จึงเลือกไปยัง วารสารที่เรา ต้องการค้น - โดยคลิก เลือกที่ หน้าปก วารสาร Journal of Dermatolo gy

8 หน้าจอจะแสดง หน้า Website ที่ให้บริการ วารสาร Online ที่ผู้ใช้บริการ ได้เลือก พร้อมแสดงปก และรายชื่อวารสารนั้น ๆ

9 หน้าจอจะแสดง และบอกรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 1. เครื่องมือที่ใช้กับ วารสาร 2. เมนูวารสาร - ค้นหาฉบับที่ วารสาร - ค้นหาบทความ - สมัครสมาชิก - ร่วมส่งบทความ - ข้อมูลเกี่ยวกับ วารสาร 3. ลักษณะพิเศษ และวารสารฉบับ พิเศษ 4. ชื่อบรรณาธิการ ค่าความถี่ที่ได้รับ การอ้างอิง เลขมาตรฐาน วารสาร 5. เลือกวารสารฉบับ อื่น ๆ 1 2 3 4 5

10 หน้าจอจะแสดง และบอกรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ ( ต่อ ) 6 7 6. เลือกรูปแบบการ สืบค้น 7. วารสารฉบับ ปัจจุบัน และ ย้อนหลัง 8. วารสารฉบับพิเศษ 9. บทความที่หัวหน้า บรรณาธิการเลือก และแนะนำ 8 9

11 หน้าจอจะแสดง และบอกรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ ( ต่อ ) 10 11 10. บอกการ เพิ่มขึ้นของ ความถี่ที่อ้างอิง 11. บทความที่ ได้รับความนิยม ในการ Download ในปี 2010

12 หน้าจอแสดงผล เมื่อเลือกวารสารฉบับที่ ต้องการแล้ว 1. บอกเดือน ปีที่ ฉบับที่ เลขหน้า ( ต่อจากฉบับ ที่ผ่านมา ) 2. การจัดเก็บข้อมูล และส่งออกรูปแบบ การอ้างอิง 3. การเรียงลำดับ บทความ ( สามารถ เลือกไปส่วนที่ ต้องการได้เลย ) 4. รายละเอียด บทความ - ชื่อบทความ / เลข หน้า / ชื่อผู้เขียน / การ เผยแพร่ครั้งแรก เลข DOI/ บทคัดย่อ / เอกสารฉบับเต็ม / การอ้างอิง / การขอ อนุญาตเมื่อนำไปใช้ 1 2 3 4

13 หน้าจอแสดงผล เมื่อเลือกบทความที่ต้องการ แล้ว 1 2 3 4 5 6 1. บอกชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน และคอลัมน์ 2. Keywords ของ บทความ 3. สาระสังเขป หรือ บทคัดย่อ 4. บทความฉบับเต็ม รูปแบบ HTML และ PDF 5. หาบทความที่ ใกล้เคียงกับ บทความนี้ 6. หาบทความอื่น ของผู้เขียนบทความ นี้

14 หน้าจอแสดงผล เมื่อเลือกบทความฉบับเต็ม รูปแบบ HTML 1 2 4 3 5 1. สาระสังเขป ของ บทความ 2. เนื้อหาในแต่ละ ส่วน ที่ผู้เขียนได้ แยกไว้ 3. เมื่อคลิก จะลิงค์ ไปยังข้อมูลนั้น ( ตย. รูป 1) 4. รูปภาพประกอบ เมื่อคลิกรูปภาพจะ ขยายใหญ่ 5. สามารถคลิกเลือก ไปยังส่วนเนื้อหาที่ ต้องการ ตามที่ ผู้เขียนแบ่งไว้

15 ตัวอย่างหน้าจอแสดงผล เมื่อคลิกเลือกที่ รูปภาพ

16 หน้าจอแสดงผล เมื่อเลือกบทความฉบับเต็ม รูปแบบ PDF 1 2 3 1. เครื่องมือต่าง ๆ เช่น แปลงไฟล์, จัดเก็บ, พิมพ์, ส่ง ไฟล์ไปยัง e-mail 2. เมื่อคลิกเลือก หน้าจอแสดงผลจะเลื่อนไปยังหน้าที่ ต้องการ 3. สามารถคัดลอกเนื้อหา นำไปใช้ได้

17 หน้าจอแสดงผล การอ้างอิงของบทความ 1) แสดง รายละเอีย ด การอ้างอิง ของ บทความ 2) เชื่อมโยง ไปยัง ฐานข้อมูล ทาง บรรณานุก รมของ บทความ หรือ เอกสาร ที่ ได้รับการ อ้างอิง ( ถ้ามี ) 1 2

18 หน้าจอแสดงผล หากมีการนำบทความนี้ไป อ้างอิง หากมีการนำบทความนี้ไปอ้างอิง จะมี รายละเอียดบอกว่านำไปอ้างอิงไว้ที่ใด

19 หน้าจอแสดงผล ข้อมูลเพิ่มเติมของบทความ และวารสาร 1) บอกรายละเอียดทางบรรณนุกรมของบทความ 2) ข้อมูลของผู้เขียนบทความ 3) ข้อมูลประวัติของวารสาร 1 2 3

20 หากมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำใน การสืบค้นข้อมูล โปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและ ช่วยค้นคว้า 0 5391 6339 หรือ 0 5391 6330 - 1 library@mfu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt Journal of Dermatology (Online) วารสารออนไลน์ เฉพาะทางเกี่ยวกับโรคผิวหนัง โดย ดนัทธ์ ไชยสิทธิ์ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google