งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“MFU Academic Learning Resource” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญา ตรี โดย รุจิรดา ระวีศรี บรรณารักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“MFU Academic Learning Resource” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญา ตรี โดย รุจิรดา ระวีศรี บรรณารักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “MFU Academic Learning Resource” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญา ตรี โดย รุจิรดา ระวีศรี บรรณารักษ์

2 หัวข้อบรรยาย  การสืบค้นทรัพยากรศูนย์บรรณสาร ฯ (OPAC)  การสืบค้นวารสาร (Journals)  การสืบค้นทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (eResources)  การสืบค้นวิทยานิพนธ์ (Thesis)

3 www.mfu.ac.th/center/lib

4 คลิกเลือกที่เมนู ทรัพยากรศูนย์บรรณสารฯ แบบที่ 1 หรือ 2 ก็ได้ 1 2

5 การสืบค้นมี 2 วิธี 1 2

6 การสืบค้นแบบ Quick Search ระบุคำค้น คำสำคัญ (keyword) 1 1. คำค้น เทคโนโลยี การอาหาร จากนั้น คลิก Search 2. แสดง ผลลัพธ์ 3. เลือกเรียงลำดับ ผลลัพธ์ได้ 2 3

7 ตรวจสอบ Status / Location ให้คลิกเลือกที่ items เพื่อดูว่าหนังสือนั้นอยู่ / ถูกยืม ให้บริการที่ชั้นใด

8 Status Available = อยู่ Due Date: = ถูกยืม ไปแล้ว

9 การสืบค้นแบบ Browse คือ ระบุคำค้น โดยกำหนดขอบเขตการ ค้นได้ เช่น ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ตัวอย่าง คำค้น : Food technology เลือกจาก Subject

10 ผลลัพธ์ คลิกเลือกดู รายชื่อ หนังสือ

11 ตรวจสอบ Status / Location ให้คลิกเลือกที่ items เพื่อดูว่าหนังสือนั้นอยู่ / ถูกยืม ให้บริการที่ชั้นใด

12 Status Available = อยู่ Due Date: = ถูกยืม ไปแล้ว Closed Stack งด บริการบนชั้น ( หาก ต้องการติดต่อ เจ้าหน้าที่ )

13 การสืบค้น วารสาร มี 2 วิธี คือ จาก OPAC หรือ จาก เมนูวารสาร (Journals)

14 วิธีที่ 1 จากทรัพยากรศูนย์บรรณสารฯ (OPAC) โดยใช้วิธีค้นแบบ Brows เลือกเป็น Journal Title คลิกเลือกชื่อ วารสาร

15 รายละเอียดของวารสาร 1. รายละเอียด ทาง บรรณานุกร ม เริ่มรับ ตั้งแต่ฉบับ ใด ปีอะไร 2. Link เชื่อม ไปยัง ฐานข้อมูลที่ บอกรับ 3. สถานที่ ให้บริการ วารสาร เล่มใหม่ / เย็บเล่ม 1 2 3

16 วิธีที่ 2 เลือกจากเมนู วารสาร (Journals)

17 เลือกจากกลุ่มวารสารแยกตามสาขา จากเมนู ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (eResources)

18

19 การสืบค้นทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ (eResouces)

20 ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (eResources)  eBooks / eJornals / eThesis / Online Databases • ACM • IEEE/IEL • SpringerLink • eBook Collection (EBSCOhost) • Computers & Applied Sciences Complete • ScienceDirect

21 เงื่อนไขในการสืบค้น eResources จากภายนอกมหาวิทยาลัย  ต้องติดตั้งระบบ SSL VPN ให้เรียบร้อย ก่อน SSL VPN  สืบค้นผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสาร ฯ เท่านั้น  เฉพาะฐานข้อมูลที่ผ่าน IP มหาวิทยาลัย ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศฝ ฝ่าย เครือข่าย Tel. 053-916397 หรือ network@mfu.ac.th

22 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการ คำแนะนำการสืบค้น 053-916345 หรือ 053-916339 e-mail: library@mfu.ac.th ดูรายละเอียดบริการอื่นๆ เพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ www.mfu.ac.th/center/lib


ดาวน์โหลด ppt “MFU Academic Learning Resource” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญา ตรี โดย รุจิรดา ระวีศรี บรรณารักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google