งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“MFU Academic Learning Resource” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญา ตรี โดย รุจิรดา ระวีศรี บรรณารักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“MFU Academic Learning Resource” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญา ตรี โดย รุจิรดา ระวีศรี บรรณารักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “MFU Academic Learning Resource” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญา ตรี โดย รุจิรดา ระวีศรี บรรณารักษ์

2 หัวข้อบรรยาย  การสืบค้นทรัพยากรศูนย์บรรณสาร ฯ (OPAC)  การสืบค้นวารสาร (Journals)  การสืบค้นทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (eResources)  การสืบค้นวิทยานิพนธ์ (Thesis)

3

4 คลิกเลือกที่เมนู ทรัพยากรศูนย์บรรณสารฯ แบบที่ 1 หรือ 2 ก็ได้ 1 2

5 การสืบค้นมี 2 วิธี 1 2

6 การสืบค้นแบบ Quick Search ระบุคำค้น คำสำคัญ (keyword) 1 1. คำค้น เทคโนโลยี การอาหาร จากนั้น คลิก Search 2. แสดง ผลลัพธ์ 3. เลือกเรียงลำดับ ผลลัพธ์ได้ 2 3

7 ตรวจสอบ Status / Location ให้คลิกเลือกที่ items เพื่อดูว่าหนังสือนั้นอยู่ / ถูกยืม ให้บริการที่ชั้นใด

8 Status Available = อยู่ Due Date: = ถูกยืม ไปแล้ว

9 การสืบค้นแบบ Browse คือ ระบุคำค้น โดยกำหนดขอบเขตการ ค้นได้ เช่น ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ตัวอย่าง คำค้น : Food technology เลือกจาก Subject

10 ผลลัพธ์ คลิกเลือกดู รายชื่อ หนังสือ

11 ตรวจสอบ Status / Location ให้คลิกเลือกที่ items เพื่อดูว่าหนังสือนั้นอยู่ / ถูกยืม ให้บริการที่ชั้นใด

12 Status Available = อยู่ Due Date: = ถูกยืม ไปแล้ว Closed Stack งด บริการบนชั้น ( หาก ต้องการติดต่อ เจ้าหน้าที่ )

13 การสืบค้น วารสาร มี 2 วิธี คือ จาก OPAC หรือ จาก เมนูวารสาร (Journals)

14 วิธีที่ 1 จากทรัพยากรศูนย์บรรณสารฯ (OPAC) โดยใช้วิธีค้นแบบ Brows เลือกเป็น Journal Title คลิกเลือกชื่อ วารสาร

15 รายละเอียดของวารสาร 1. รายละเอียด ทาง บรรณานุกร ม เริ่มรับ ตั้งแต่ฉบับ ใด ปีอะไร 2. Link เชื่อม ไปยัง ฐานข้อมูลที่ บอกรับ 3. สถานที่ ให้บริการ วารสาร เล่มใหม่ / เย็บเล่ม 1 2 3

16 วิธีที่ 2 เลือกจากเมนู วารสาร (Journals)

17 เลือกจากกลุ่มวารสารแยกตามสาขา จากเมนู ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (eResources)

18

19 การสืบค้นทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ (eResouces)

20 ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (eResources)  eBooks / eJornals / eThesis / Online Databases • ACM • IEEE/IEL • SpringerLink • eBook Collection (EBSCOhost) • Computers & Applied Sciences Complete • ScienceDirect

21 เงื่อนไขในการสืบค้น eResources จากภายนอกมหาวิทยาลัย  ต้องติดตั้งระบบ SSL VPN ให้เรียบร้อย ก่อน SSL VPN  สืบค้นผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสาร ฯ เท่านั้น  เฉพาะฐานข้อมูลที่ผ่าน IP มหาวิทยาลัย ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศฝ ฝ่าย เครือข่าย Tel หรือ

22 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการ คำแนะนำการสืบค้น หรือ ดูรายละเอียดบริการอื่นๆ เพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ


ดาวน์โหลด ppt “MFU Academic Learning Resource” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญา ตรี โดย รุจิรดา ระวีศรี บรรณารักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google